บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ดร.

ทรรศิดา สุขสวัสดิ์

อาจารย์
Fellow (UKPSF)

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2558
Ph.D. (Chemistry) University of Edinburgh
United Kingdom
2553
วท.ม. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2550
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Supramolecular Chemistry, Coordination Chemistry

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 36926256000
1
Choden S., Deki D., Maneeratanachot S., Lehman N., Kalkornsurapranee E., Kaewpet M., Sooksawat D., Jeerapan I., Numnuam A., Kanatharana P., Thavarungkul P., Thammakhet-Buranachai C., 2023. Polypyrrole-coated rubber foam sorbent for extraction of fipronil and fipronil sulfone in tea. Separation Science Plus 6(9) (cited 0 times)
2
Srisuwan P., Sappasombut A., Thongyod W., Jantarat T., Tipmanee V., Leesakul N., Sooksawat D., 2022. Highly sensitive and selective coumarin-based fluorescent chemosensor for Cu2+ detection. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 427 (cited 14 times)
3
Sukree W., Sooksawat D., Kanatharana P., Thavarungkul P., Thammakhet-Buranachai C., 2020. A miniature stainless steel net dumbbell-shaped stir-bar for the extraction of phthalate esters in instant noodle and rice soup samples. Journal of Environmental Science and Health - Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes 55(1): 60-68. (cited 8 times)
4
Yuphintharakun N., Nurerk P., Chullasat K., Kanatharana P., Davis F., Sooksawat D., Bunkoed O., 2018. A nanocomposite optosensor containing carboxylic functionalized multiwall carbon nanotubes and quantum dots incorporated into a molecularly imprinted polymer for highly selective and sensitive detection of ciprofloxacin. Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 201: 382-391. (cited 48 times)
5
Sooksawat D., Pike S.J., Slawin A.M.Z., Lusby P.J., 2013. Acid-base responsive switching between “3+1„ and “2+2„ platinum complexes. Chemical Communications 49(94): 11077-11079. (cited 17 times)
6
Sooksawat D., Aeungmaitrepirom W., Ngeontae W., Tuntulani T., 2011. Logic gates from ion-selective bulk optodes. New Journal of Chemistry 35(2): 345-352. (cited 3 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Srisuwan, P., Sappasombut, A., Thongyod, W., Jantarat, T., Tipmanee, V., Leesakul, N., & Sooksawat, D. (2022). Highly sensitive and selective coumarin-based fluorescent chemosensor for Cu2 detection. Journal Of Photochemistry And Photobiology A: Chemistry, 427, Article number 113841.
2
Srisuwan, P., Sappasombut, A., Thongyod, W., Jantarat, T., Tipmanee, V., Leesakul, N., & Sooksawat, D. (2022). Highly sensitive and selective coumarin-based colorimetric and fluorescent chemosensor for Cu2+ detection (SCIE). Journal Of Photochemistry And Photobiology A: Chemistry, 427, Article No.113841.
3
Sukree, W., Sooksawat, D., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Buranachai, C. (2020). A Miniature Stainless Steel Net Dumbbell-Shaped Stir-Bar for the Extraction of Phthalate Esters in Instant Noodle and Rice Soup Samples. Journal Of Environmental Science And Health Part B-pesticides Food Contaminants And Agricultural Wastes, 55(1), 60-68.
4
Yuphintharakun, N., Nurerk, P., Chullasat, K., Kanatharana, P., Davis, F., Sooksawat, D., & Bunkoed, O. (2018). A nanocomposite optosensor containing carboxylic functionalized multiwall carbon nanotubes and quantum dots incorporated in to a molecularly imprinted polymer for highly selective and sensitive detection of ciprofloxacin. Spectrochimica Acta Part A : Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 201, 382-391.