บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ดร.

ทรรศิดา สุขสวัสดิ์

อาจารย์
Fellow (UKPSF)
พี่เลี้ยง UKPSF

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2558
Ph.D. (Chemistry) University of Edinburgh
United Kingdom
2553
วท.ม. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2550
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Supramolecular Chemistry, Coordination Chemistry

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 36926256000
1
Decha N., Sirirak J., Sooksawat D., Phonchai A., Pornsuwan S., Tansakul C., 2023. An irreversible paper-based profluorescent nitroxide probe for the selective detection of ascorbic acid. RSC Advances 13(39): 27663-27671. (cited 2 times)
2
Choden S., Deki D., Maneeratanachot S., Lehman N., Kalkornsurapranee E., Kaewpet M., Sooksawat D., Jeerapan I., Numnuam A., Kanatharana P., Thavarungkul P., Thammakhet-Buranachai C., 2023. Polypyrrole-coated rubber foam sorbent for extraction of fipronil and fipronil sulfone in tea. Separation Science Plus 6(9) (cited 0 times)
3
Srisuwan P., Sappasombut A., Thongyod W., Jantarat T., Tipmanee V., Leesakul N., Sooksawat D., 2022. Highly sensitive and selective coumarin-based fluorescent chemosensor for Cu2+ detection. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 427 (cited 25 times)
4
Sukree W., Sooksawat D., Kanatharana P., Thavarungkul P., Thammakhet-Buranachai C., 2020. A miniature stainless steel net dumbbell-shaped stir-bar for the extraction of phthalate esters in instant noodle and rice soup samples. Journal of Environmental Science and Health - Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes 55(1): 60-68. (cited 9 times)
5
Yuphintharakun N., Nurerk P., Chullasat K., Kanatharana P., Davis F., Sooksawat D., Bunkoed O., 2018. A nanocomposite optosensor containing carboxylic functionalized multiwall carbon nanotubes and quantum dots incorporated into a molecularly imprinted polymer for highly selective and sensitive detection of ciprofloxacin. Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 201: 382-391. (cited 54 times)
6
Sooksawat D., Pike S.J., Slawin A.M.Z., Lusby P.J., 2013. Acid-base responsive switching between “3+1„ and “2+2„ platinum complexes. Chemical Communications 49(94): 11077-11079. (cited 19 times)
7
Sooksawat D., Aeungmaitrepirom W., Ngeontae W., Tuntulani T., 2011. Logic gates from ion-selective bulk optodes. New Journal of Chemistry 35(2): 345-352. (cited 3 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Decha, N., Sirirak, J., Sooksawat, D., Phonchai, A., Pornsuwan, S., & Tansakul, C. (2023). An irreversible paper-based profluorescent nitroxide probe for the selective detection of ascorbic acid (SCIE). Rsc Advances, 13(39), 27663 - 27671.
2
Srisuwan, P., Sappasombut, A., Thongyod, W., Jantarat, T., Tipmanee, V., Leesakul, N., & Sooksawat, D. (2022). Highly sensitive and selective coumarin-based fluorescent chemosensor for Cu2 detection. Journal Of Photochemistry And Photobiology A: Chemistry, 427, Article number 113841.
3
Choden, S., , D., Maneeratanachot, S., Lehman, N., Kalkornsurapranee, E., Kaewpet, M., Sooksawat, D., Jeerapan, I., Jeerapan, I., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Buranachai, C. (2022). Polypyrrole-coated rubber foam sorbent for extraction of fipronil and fipronil sulfone in tea (ESCI). Separation Science Plus, 6(9), Article number 2300005.
4
Srisuwan, P., Sappasombut, A., Thongyod, W., Jantarat, T., Tipmanee, V., Leesakul, N., & Sooksawat, D. (2022). Highly sensitive and selective coumarin-based colorimetric and fluorescent chemosensor for Cu2+ detection (SCIE). Journal Of Photochemistry And Photobiology A: Chemistry, 427, Article No.113841.
5
Sukree, W., Sooksawat, D., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Buranachai, C. (2020). A Miniature Stainless Steel Net Dumbbell-Shaped Stir-Bar for the Extraction of Phthalate Esters in Instant Noodle and Rice Soup Samples. Journal Of Environmental Science And Health Part B-pesticides Food Contaminants And Agricultural Wastes, 55(1), 60-68.
6
Yuphintharakun, N., Nurerk, P., Chullasat, K., Kanatharana, P., Davis, F., Sooksawat, D., & Bunkoed, O. (2018). A nanocomposite optosensor containing carboxylic functionalized multiwall carbon nanotubes and quantum dots incorporated in to a molecularly imprinted polymer for highly selective and sensitive detection of ciprofloxacin. Spectrochimica Acta Part A : Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 201, 382-391.