ศ.ดร.

การุณ ทองประจุแก้ว

ศาสตราจารย์
พี่เลี้ยงตำแหน่งทางวิชาการ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2554
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไทย
2549
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ, เคมีอาหารสัตว์น้ำ, เอนไซม์ย่อยอาหาร

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 36151294300
1
Thumkasem N., On-mee T., Kongsinkaew C., Chittapun S., Pornpukdeewattana S., Ketudat-Cairns M., Thongprajukaew K., Antimanon S., Charoenrat T., 2024. Enhanced high β-carotene yeast cell production by Rhodotorula paludigena CM33 and in vitro digestibility in aquatic animals. Scientific Reports 14(1) (cited 0 times)
2
Satjarak J., Klomklao S., Zhang Y., Thongprajukaew K., 2024. Novel Chymotrypsin Purified and Biochemically Characterized from Digestive Organs of Bigfin Reef Squid (Sepioteuthis lessoniana). Resources 13(5) (cited 0 times)
3
Keawtapee C., Teepapal K., Preedaphol K., Rodjan P., Nuntapong N., Thongprajukaew K., 2024. Juvenile mangrove red snapper (Lutjanus argentimaculatus) is euryhaline but utilizes feed better in seawater than in brackish water. ScienceAsia 50(2) (cited 0 times)
5
Takaeh S., Poolthajit S., Hahor W., Nuntapong N., Ngampongsai W., Thongprajukaew K., 2024. Physical Pretreatments of Cassava Chips Influenced Chemical Composition, Physicochemical Properties, and In Vitro Digestibility in Animal Models. Animals 14(6) (cited 0 times)
6
Thongprajukaew K., Nuntapong N., Pratumyot K., Chaiseeda K., Hahor W., Waeowannajit S., Meesin S., 2024. Nutritive value of feed substrate waste from black soldier fly larvae production, and its potential as an aquafeed ingredient. Journal of Insects as Food and Feed (cited 0 times)
7
Malawa S., Nuntapong N., Thongprajukaew K., 2024. Somatic responses of injured Siamese fighting fish (Betta splendens) raised using various recipes of Thai herbal fermented water. Agriculture and Natural Resources 58(1): 101-110. (cited 0 times)
8
Kanghae H., Thongprajukaew K., Suraswadi P., Namwang A., Reungkhajorn A., Wongwilai G., Intaring B., Chamnivikaipong C., 2024. First successful head-start program of leatherback sea turtles (Dermochelys coriacea) in Thailand and proposed dietary strategy. Zoo Biology 43(1): 110-122. (cited 0 times)
9
Malawa S., Nuntapong N., Waeowannajit S., Thongprajukaew K., 2023. Fermented water of Thai herbs effectively enhanced amputated fin regeneration in Siamese fighting fish (Betta splendens). Aquaculture 577 (cited 0 times)
10
Satjarak J., Klomklao S., Suanyuk N., Thongprajukaew K., 2023. Biochemical characterization of protein-digesting enzymes from viscera of bigfin reef squid (Sepioteuthis lessoniana) and implications for in vitro protein digestibility. Agriculture and Natural Resources 57(6): 943-950. (cited 1 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Thongprajukaew, K., Nuntapong, N., Pratumyot, K., Chaiseeda, K., Hahor, W., Weovanajit, S., & Meesin, S. (2024). Accept-Nutritive value of feed substrate waste from black soldier fly larvae production, and its potential as an aquafeed ingredient (SCIE). Journal Of Insects As Food And Feed, 00(00), 00.
2
Thumkasem, N., On-mee, T., Kongsinkaew, C., Chittapun, S., Pornpukdeewattana, S., Ketudat-cairns, M., Thongprajukaew, K., Antimanon, S., & Charoenrat, T. (2024). Enhanced high β-carotene yeast cell production by Rhodotorula paludigena CM33 and in vitro digestibility in aquatic animals (SCIE). Scientific Reports, 14(1), Article number 9188.
3
Malawa, S., Nuntapong, N., & Thongprajukaew, K. (2024). Somatic responses of injured Siamese fighting fish (Betta splendens) raised using various recipes of Thai herbal fermented water. Agriculture And Natural Resources, 58(1), 101 - 110.
4
Takaeh, S., Poolthajit, M., Hahor, W., Nuntapong, N., Ngampongsai, W., & Thongprajukaew, K. (2024). Physical Pretreatments of Cassava Chips Influenced Chemical Composition, Physicochemical Properties, and In Vitro Digestibility in Animal Models (SCIE). Animals, 14(6), Article number 908.
5
Rodjaroen, S., Chittapun, S., Charoenrat, T., Nuntapong, N., Wetchakul, A., & Thongprajukaew, K. (2024). Dietary supplementation of Aurantiochytrium sp. significantly improved growth, feed utilization, skin lightness, muscle protein synthesis capacity, and whole-body protein in juvenile African sharptooth catfish (Clarias gariepinus). Aquaculture Reports, 35, Article number 101986.
6
Satjarak, J., Klomklao, S., Suanyuk, N., & Thongprajukaew, K. (2023). Biochemical characterization of protein-digesting enzymes from viscera of bigfin reef squid (Sepioteuthis lessoniana) and implications for in vitro protein digestibility. Agriculture And Natural Resources, 57(6), 943 - 950.
7
Malawa, S., Nuntapong, N., Waeowannajit, S., & Thongprajukaew, K. (2023). Fermented water of Thai herbs effectively enhanced amputated fin regeneration in Siamese fighting fish (Betta splendens) (SCIE). Aquaculture, 577, Article number 739980.
8
Maneechot, O., Hahor, W., Thongprajukaew, K., Nuntapong, N., & Bubaka, S. (2023). A natural blue colorant from butterfly pea (Clitoria ternatea) petals for traditional rice cooking (SCIE). Journal Of Food Science And Technology, 60(8), 2255 - 2264.
9
Kanghae, H., Thongprajukaew, K., Suraswadi, P., Namwang, A., Reungkhajorn, A., Wongwilai, G., Intaring, B., & Chamnivikaipong, C. (2023). Accepted-First successful head-start program of leatherback sea turtles (Dermochelys coriacea) in Thailand and proposed dietary strategy. Zoo Biology, 00, 00.
10
Jualaong, S., Thongprajukaew, K., Kanghae, H., Nuntapong, N., Saekhow, S., Hahor, W., Reungkhajorn, A., Namwong, A., Chenah, S., & Panawa, S. (2023). Dietary protein requirement for captive juvenile green turtles (Chelonia mydas) (SCIE). Zoo Biology, 42(1), 86 - 97.
11
Thumkasem, N., On-mee, T., Chittapun, S., Pornpukdeewattana, S., Ketudat-cairns, M., Thongprajukaew, K., Antimanon, S., & Charoenrat, T. (2023). Rhodotorula paludigena CM33 cultivation process development for high β-carotene single cell protein production (ESCI). Biocatalysis And Agricultural Biotechnology, 54, Article number 102926.
12
Sutthinon, P., Hahor, W., Chumchuen, K., & Thongprajukaew, K. (2023). Ontogenetic development of digestive enzymes and in vitro digestibility of spotted Babylon (Babylonia areolata) veligers (SCIE). Aquaculture Reports, 31, Article number 101668.
13
Hahor, W., Takaeh, S., Esor, N., Saekhow, S., & Thongprajukaew, K. (2023). Postprandial Patterns of Digestive Enzyme Activity in Male Siamese Fighting Fish (Betta splendens). Journal Of Fisheries And Environment, 47(1), 1 - 10.
14
Thongprajukaew, K., Takaeh, S., Esor, N., Saekhow, S., Malawa, S., Nuntapong, N., Hahor, W., & Choodum, A. (2023). Optimal water volume for transportation of male Siamese fighting fish (Betta splendens) (SCIE). Aquaculture Reports, 28, Article number 101430.
15
Kaewnu, K., Boonna, S., Kongkaew, S., Phonchai, A., Chaisiwamongkhol, K., Thongprajukaew, K., & Limbut, W. (2023). A portable colorimetric device based on PVDF indicator gel for formaldehyde detection in food and wood products (SCIE). Microchemical Journal , 184, Article number 108162.
16
Malawa, S., Nuntapong, N., Suanyuk, N., & Thongprajukaew, K. (2022). Addition of different concentrations of Indian almond (Terminalia catappa) leaf extract to aquarium water resulted in improved water quality and increased bubble nest formation by male Siamese fighting fish (Betta splendens) without having any consistent negative effects on growth metrics and blood chemistry (SCIE). Aquaculture International, 30(6), 3269 - 3288.
17
Khaudtong, C., Nuntapong, N., Thongprajukaew, K., Hahor, W., & Saekhow, S. (2022). Effects on growth metrics, fillet composition, and health biomarkers of juvenile striped catfish (Pangasianodonhypophthalmus) when commercial feed is replaced with graded levels of restaurant food waste (SCIE). Aquaculture International, 30(6), 2813 - 2832.
18
Kaewtapee, C., Thongprajukaew, K., Nualsrithong, P., Katchoo, N., Hahor, W., Saekhow, S., & Thongsawai, N. (2022). Ontogenic development of digestive enzymes in veliger larvae of dog conch (Laevistrombus canarium) (SCIE). Aquaculture International, 30(5), 2691 - 2703.
19
Khaudtong, C., Nuntapong, N., Thongprajukaew, K., Hahor, W., & Saekhow, S. (2022). Accepted-Effects on growth metrics, fillet composition, and health biomarkers of juvenile striped catfish (Pangasianodonhypophthalmus) when commercial feed is replaced with graded levels of restaurant food waste (SCIE). Aquaculture International, 00, 1-20.
20
Saekhow, S., Nuntapong, N., Rungruangsak-torrissen, K., & Thongprajukaew, K. (2022). Efficiency of homemade egg-based diet for male Siamese fighting fish (Betta splendens) (SCIE). Scienceasia, 48(5), 664 - 672.
21
Kaewtapee, C., Thongprajukaew, K., Jittanoon, T., Nuntapong, N., Preedaphol, K., & Saekhow, S. (2022). Mixed feeding schedule switching between high and low protein diets for Asian seabass (Lates calcarifer) (SCIE). Antimicrobial Agents And Chemotherapy, 284, Article number 115204.
22
Satjarak, J., Thongprajukaew, K., Kaewtapee, C., Rodjan, P., & Preedaphol, K. (2022). Morphological characteristics and nutritive value of wild and cultured bigfin reef squid (Sepioteuthis lessoniana) (SCIE). Journal Of Food Composition And Analysis, 107, Article No.104356.
23
Rodjan, P., Wattanasit, S., Thongprajukaew, K., & Faroongsarng, D. (2022). Effect of dietary coated granules containing garlic oil diallyl disulphide and diallyl trisulphide on performance, in vitro digestibility and gastrointestinal functionality in laying hens (SCIE). Journal Of Animal Physiology And Animal Nutrition, 106(1), 118 - 131.
24
Hahor, W., Thongprajukaew, K., Nuntapong, N., Saekhow, S., Rungruangsak-torrissen, K., Dumrongrittamatt, T., & Phonchai, A. (2022). Partial pretreatment of ingredient mixture effectively improved feed chemical composition, physicochemical properties and in vitro digestibility (SCIE). Animal Feed Science And Technology, 285, Article number 115216.
25
Satjarak, J., Thongprajukaew, K., Kaewtapee, C., Suanyuk, N., Klomklao, S., Nualla-ong, A., Saelim, H., & Preedaphol, K. (2022). Post-prandial changes in digestive enzymes and chyme characteristics of bigfin reef squid (Sepioteuthis lessoniana) (SCIE). Aquaculture, 548, Article number 737706.
26
Wattanakul, W., Thongprajukaew, K., Hahor, W., & Suanyuk, N. (2021). Optimal replacement of soybean meal with fermented palm kernel meal as protein source in a fish meal-soybean meal-based diet of sex reversed red tilapia (Oreochromis niloticus × o. mossambicus) (SCIE). Animals, 11(8), Article number 2287.
27
Kovitvadhi, A., Chundang, P., Pliantiangtam, N., Thongprajukaew, K., Tirawattanawanich, C., Suwanasopee, T., & Koonawootrittriron, S. (2021). Screening of in vitro nutrient digestibility coefficients of selected insect meals in broiler chickens, black-meat chickens and quails (SCIE). Journal Of Animal Physiology And Animal Nutrition, 105(2), 305 - 315.
28
Satjarak, J., Thongprajukaew, K., Kaewtapee, C., Suanyuk, N., Klomklao, S., & Preedaphol, K. (2021). Optimal feeding frequency for bigfin reef squid (Sepioteuthis lessoniana) (SCIE). Aquaculture Research, 52(6), 2740-2750.
29
Jualaong, S., Kanghae, H., Thongprajukaew, K., Saekhow, S., Amartiratana, N., & Sotong, P. (2021). Optimal Feeding Frequency for Captive Hawksbill Sea Turtle (Eretmochelys imbricata) (SCIE). Animals, 11(5), Article No.1252.
30
Kanghae, H., Thongprajukaew, K., Inphrom, S., Malawa, S., Sandos, P., Sotong, P., & Boonsuk, K. (2021). Enrichment devices for green turtles (Chelonia mydas) reared in captivity programs. Zoo Biology, 40(5), 407-416.
31
Rodjan, P., Wattanasit, S., Faroongsarng, D., Thongprajukaew, K., & Theapparat, Y. (2021). Garlic oil granules coated with enteric polymer: Effects on performance, egg quality, yolk antioxidants, yolk cholesterol, blood biochemistry and hepatic lipid metabolism in laying hens. Animal Feed Science And Technology, 274, Article number 114854.
32
Chundang, P., Thongprajukaew, K., Kovitvadhi, U., Chotimanothum, B., Kovitvadhi, A., & Pakkong, P. (2020). Improving the nutritive value of mulberry leaves, Morus spp. (Rosales:Moraceae) for silkworm larvae, Bombyx mori (Lepidoptera: Bombycidae) using gamma irradiation (SCIE). Journal Of Radiation Research And Applied Sciences, 13(1), 629–641.
33
Rodjaroen, S., Thongprajukaew, K., Jaihao, P., Saekhow, S., & Nuntapong, N. (2020). Mixed feeding schedules switching between dietary crude protein levels for mono-sex male Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture Reports, 18, Article number 100509.
34
Thongprajukaew, K., & Rodjaroen, S. (2020). The optimal period for changing the feeding regime of mono-sex male Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture Reports, 17, Article number 100392.
35
Sudtongkong, C., Thongprajukaew, K., & Saekhow, S. (2020). Optimal dietary protein requirement for juvenile sesarmid crab (Episesarma singaporense). Animals, 10(6), 1-13.
36
Rodjaroen, S., Thongprajukaew, K., Khongmuang, P., Malawa, S., Tuntikawinwong, K., & Saekhow, S. (2020). Ontogenic development of digestive enzymes in mealworm larvae (Tenebrio molitor) and their suitable harvesting time for use as fish feed. Insects, 11(6), Article number 393, Pages 1-11.
37
Santisathitkul, N., Thongprajukaew, K., Saekhow, S., Sandos, P., Buntomnimit, S., & Kanghae, H. (2020). Optimal background colour for rearing Asian seabass (Lates calcarifer). Aquaculture Research, 51(4), 1743-1752.
38
Phonchai, A., Rattana, S., & Thongprajukaew, K. (2020). A portable sol-gel urea colorimetric method for the determination of urea in feedstuffs. Food Chemistry, 319, Article number 126545.
39
Jualaong, S., Thongprajukaew, K., Ninwat, S., Petchrit, N., Khwanmaung, S., Wattanakul, W., Tantipiriyakij, T., & Kanghae, H. (2020). Optimal background color for head-starting northern river terrapins (Batagur Baska Gray, 1831). Animals, 10(2), Article number 207.
40
Kovitvadhi, A., Chundang, P., Thongprajukaew, K., & Tirawattanawanich, C. (2019). Estimating the apparent total tract digestibility at different ages in rabbits by using faecal enzyme activities and in vitro digestibility on diets as predictors. Veterinary Integrative Sciences, 17(2), 141-159.
41
Sudtongkong, C., Thongprajukaew, K., Hahor, W., & Saekhow, S. (2019). Ontogenetic development of digestive enzymes and elemental composition of sesarmid crab Episesarma singaporense. Fisheries Science, 85, 991–1000.
42
Saekhow, S., Thongprajukaew, K., & Phromkunthong, W. (2019). Blue aquarium background is appropriate for rearing male Siamese fighting fish (Betta splendens). Aquaculture International, 2019(27), 891–903.
43
Kovitvadhi, A., Chundang, P., Luapan, J., Amarapitak, P., Sriyaphai, P., Buahom, R., Cham-iam, T., Leelehapongsathon, K., Tirawattanawanich, C., & Thongprajukaew, K. (2019). Cricket powder as an alternative protein source for broilers based on in vitro digestibility. Journal Of Insects As Food And Feed, 5(3), 185 - 191.
44
Jualaong, S., Songnui, A., Thongprajukaew, K., Ninwat, S., Khwanmaung, S., Hahor, W., Khunsaeng, P., & Kanghae, H. (2019). Optimal Salinity for Head-Starting Northern RiverTerrapins (Batagur baska Gray, 1831). Animals, 9(11), 855 (1-12).
45
Wattanakul, U., Wattanakul, W., & Thongprajukaew, K. (2019). Optimal Replacement of Fish Meal Protein by Stick Water in Diet of Sex-Reversed Nile Tilapia (Oreochromis niloticus). Animals, 9(8), Article number 521.
46
Kovitvadhi, A., Chundang, P., Thongprajukaew, K., Tirawattanawanich, C., Srikachar, S., & Chotimanothum, B. (2019). Potential of Insect Meals as Protein Sources forMeat-Type Ducks Based on In Vitro Digestibility. Animals, 9(4), 1-10.
47
Hahor, W., Thongprajukaew, K., & Suanyuk, N. (2019). Effects of dietary supplementation of oligosaccharides on growth performance, gut health and immune response of hybrid catfish (Pangasianodon gigas × Pangasianodon hypophthalmus). Aquaculture, 507, 97-107.
48
Kliangtapong, A., ทองประจุแก้ว, ก., & Rodjaroen, S. (2018). การเจริญเติบโตของปลาทองออแรนดา (Carassius auratus) ที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon welwitschii TISTR 8237 (Growth Performance of Oranda Goldfish (Carassius auratus) Fed Diets Containing Cyanobacteria Hapalosiphon welwitschii TISTR 8237). วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 10(3), 356-367.
49
Hwan-air, W., Thongprajukaew, K., Salaeharae, T., & Yoonram, K. (2018). Identification of wild and farmed broadhead catfish ( Clarias macrocephalus Günther, 1864) based on morphometry, digestive indexes and flesh quality. Journal Of Oceanology And Limnology, 36(5), 1788–1797.
50
Limtipsuntorn, U., Rungsin, W., Thongprajukaew, K., Boonyung, W., & Rangsin, W. (2018). Ontogenic development of enzymatic activity and digestive system in Jullien's golden carp (Probarbus jullieni Sauvage, 1880). Aquaculture Research, 49(10), 3362-3373.
51
Saekhow, S., Sae-khoo, H., Thongprajukaew, K., Songnui, A., & Phromkunthong, W. (2018). Ontogenic development of digestive enzymes in bigfin reef squid (Sepioteuthis lessoniana). Aquaculture Research, 49(5), 1887-1895.
52
Saekhow, S., Thongprajukaew, K., Phromkunthong, W., & Sae-khoo, H. (2018). Minimal water volume for intensively producing male Siamese fighting fish (Betta splendens Regan, 1910). Fish Physiology And Biochemistry, 00, 1-11.
53
Rodjaroen, S., Thongprajukaew, K., & Saekhow, S. (2018). Physical pretreatments for improving nutritive value of cyanobacterial cells. Chiang Mai Journal Of Science, 1, 116-128.
54
Rodjan, P., Soisuwan, K., Thongprajukaew, K., Theapparat, Y., Khongthong, S., Jeenkeawpieam, J., & Salaeharae, T. (2018). Effect of organic acids or probiotics alone or in combination on growth performance, nutrient digestibility, enzyme activities, intestinal morphology and gut microflora in broiler chickens. Journal Of Animal Physiology And Animal Nutrition, 102(2), e931-e940.
55
Thongprajukaew, K., Kovitvadhi, S., Kovitvadhi, U., & Preprame, P. (2017). Effects of feeding frequency on growth performance and digestive enzyme activity of sex-reversed Nile tilapia, Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758). Agriculture And Natural Resources, 51(4), 292-298.
56
Songnui, A., Thongprajukaew, K., Kanghae, H., Satjarak, J., & Kittiwattanawong, K. (2017). Water depth and feed pellet type effects on growth and feed utilization in the rearing of green turtle (Chelonia mydas Linnaeus, 1758). Aquatic Living Resources, 30, Article number 2017017.
57
Nonthaput, T., Hahor, W., Thongprajukaew, K., Yoonram, K., & Rodjaroen, S. (2017). Cathepsin activities and thermal properties of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) meat during ambient storage. Agriculture And Natural Resources, 51(3), 206-211.
58
Chandang, P., Thongprajukaew, K., Chotimanothum, B., Kovitvadhi, A., Kovitvadhi, U., & Pakkong, P. (2017). The effects on in vitro digestibility from different developmental stages of silkworm larvae, Bombyx mori (Lepidoptera: Bombycidae) and position of mulberry leaves, Morus alba (Rosales: Moraceae). Journal Of Asia-pacific Entomology, 20(4), 1134-1139.
59
Kanghae, H., Thongprajukaew, K., Yeetam, P., Jarit-ngam, T., Hwan-air, W., Rueangjeen, S., & Kittiwattanawong, K. (2017). Optimal feeding frequency of captive head-started green turtles (Chelonia mydas). Journal Of Animal Physiology And Animal Nutrition, 101(4), 667-675.
60
Thongprajukaew, K., & Rodjaroen, S. (2017). Intermittent feeding induces compensatory growth of juvenile yellow mystus (Hemibagrus nemurus). Aquatic Living Resources, 30, 2017001.
61
Wattanakul, W., Wattanakul, U., Thongprajukaew, K., & Muenpo, C. (2017). Optimal protein replacement of fish meal by mackerel condensate in diet for giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii). Aquaculture Research, 48, 697-710.
62
Sansuwan, K., Kovitvadhi, S., Thongprajukaew, K., O A Ozorio, R., Somsueb, P., & Kovitvadhi, U. (2017). Microwave irradiation and pelleting method affected feed chemical composition and growth performance and feed utilization of sex-reversed Nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.). Aquaculture Research, 48, 1836-1848.
63
Kanghae, H., Thongprajukaew, K., Phromkunthong, W., Plangsri, S., Jatupornpitukchat, S., & Kittiwattanawong, K. (2017). Pre-soaking of the feed pellets: a trick for successful feed utilization in juvenile green turtles (Chelonia mydas Linnaeus, 1758). Journal Of Animal Physiology And Animal Nutrition, 101, 329-338.
64
Wattanakul, W., Thongprajukaew, K., Songnui, A., Satjarak, J., & Kanghae, H. (2017). Pre-soaking feed pellet significantly improved feed utilization in Asian seabass (Lates calcarifer). Aquaculture, 471, 106-112.
65
รอดเจริญ, ส., & ทองประจุแก้ว, ก. (2016). สภาวะการเลี้ยงและองค์ประกอบทางเคมีของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (Nostoc commune TISTR 8870) ที่ผ่านการดัดแปร ด้วยคลื่นไมโครเวฟ. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 8(2), 219-229.
66
, W., Wattanakul, U., Thongprajukaew, K., & Muenpo, C. (2016). Fish condensate as effective replacer of fish meal protein in diet for striped snakehead, Channa striata (Bloch). Fish Physiology And Biochemistry, 43, 217–228.
67
Kanghae, H., Thongprajukaew, K., Jatupornpitukchat, S., & Kittiwattanawong, K. (2016). Optimal-rearing density for head-starting green turtles (Chelonia mydas Linnaeus, 1758). Zoo Biology, 35(5), 454-461.
68
Hahor, W., Thongprajukaew, K., Yoonram, K., & Rodjaroen, S. (2016). Gastrointestinal Functionality of Aquatic Animal (Oreochromis niloticus) Carcass in Water Allows Estimating Time of Death. Journal Of Forensic Sciences, 61(6), 1647-1655.
69
นนทพุทธ, ต., ทองประจุแก้ว, ก., Rodjaroen, S., & ห่าหอ, ว. (2015). การเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงความร้อนในกล้ามเนื้อภายหลังการตายของปลานิล (OREOCHROMIS NILOTICUS). วารสารปาริชาต, 28(3), 11-22.
70
Thongprajukaew, K., Kovitvadhi, U., & Chandang, P. (2015). Microwave irradiation improves physico-chemical properties of soya meal for economic freshwater fish. Maejo International Journal Of Science And Technology, 9(1), 43-53.
71
Thongprajukaew, K., Rodjaroen, S., Tantikitti, C., & Kovitvadhi, U. (2015). Physicochemical modifications of dietary palm kernel meal affect growth and feed utilization of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Animal Feed Science And Technology, 202, 90-99.
72
Sutthinon, P., Thongprajukaew, K., Saekhow, S., & Ketmanee, R. (2015). Juvenile hybrid grouper (Epinephelus coioides x E-lanceolatus) are euryhaline and can grow in a wide range of salinities. Aquaculture International, 23(2), 671-682.
73
Thongprajukaew, K., Rodjaroen, S., Yoonram, K., Sornthong, P., Hutcha, N., Tantikitti, C., & Kovitvadhi, U. (2015). Effects of dietary modified palm kernel meal on growth, feed utilization, radical scavenging activity, carcass composition and muscle quality in sex reversed Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture, 439, 45-52.
74
Thongprajukaew, K., Chodum, A., Sa-e, B., & Hayee, U. (2014). Smart phone A popular device supports amylase activity assay in fisheries research. Food Chemistry, 163, 87-91.
75
Thongprajukaew, K., Kovitvadhi, S., Kovitvadhi, U., & Rungruangsak-torrissen, K. (2014). Pigment deposition and in vitro screening of natural pigment sources for enhancing pigmentation in male Siamese fighting fish (Betta splendens Regan, 1910). Aquaculture Research, 45(4), 709-719.
76
Kanghae, H., Thongprajukaew, K., Madlee, A., & Kittiwattanawong, K. (2014). Is artificial feed suitable for juvenile green turtles (Chelonia mydas)?. Aquaculture, 428-429, 97-103.
77
Thongprajukaew, K., Kovitvadhi, U., Somsteb, P., & Kovitvadhi, S. (2014). Effects of red monascal rice supplementation ongrowth, digestive function and oocyte maturation inSiamese fighting fish (Betta splendens Regan, 1910). African Journal Of Biotechnology, 12(45), 6400-6410.
78
ชุมแวงวาปี, ส., สุนทรไชย, ศ., & ทองประจุแก้ว, ก. (2013). ผลของการดัดแปรกากมะพร้าวด้วยวิธีทางกายภาพต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและประสิธิภาพการย่อยคาร์โบไฮเดรตในหลอดทดลองของปลาเศรษฐกิจ. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, 16(3), 159-169.
79
ทองประจุแก้ว, ก. (2013). ชีววิทยาของปลากัดไทย. วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 41(1), 1-15.
80
ทองประจุแก้ว, ก., Sansuwan, K., & Kovitvadhi, U. (2013). ผลของการอดอาหารและการให้อาหารอีกครั้งต่อการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ของเอนไซม์ย่อยอาหารและจุลกายวิภาคของระบบย่อยอาหารของปลา. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, 7(1), 90-103.
81
Chumwaengwapee, S., Soontornchai, S., & Thongprajukaew, K. (2013). Improving chemical composition, physicochemical properties, and in vitro carbohydrate digestibility of fish coconut meal. Scienceasia, 39(6), 636-642.
82
Thongprajukaew, K., Kovitvadhi, U., Kovitvadhi, S., Engkagul, A., & Rungruangsak-torrissen, K. (2013). Evaluation of growth performance and nutritional quality of diets using digestive enzyme markers and in vitro digestibility in Siamese fighting fish (Betta splendens Regan, 1910). African Journal Of Biotechnology, 12(14), 1689-1702.
83
Thongprajukaew, K., & Kovitvadhi, U. (2013). Effects of sex on characteristics and expression levels of digestive enzymes in the adult guppy Poecilia reticulata. Zoological Studies, 52(3), 1-8.
84
Thongprajukaew, K., Yawang, P., Dudae, L., Bilanglod, H., Dumrongrittamatt, T., Tantikitti, C., & Kovitvadhi, U. (2013). Physical modification of palm kernel meal improved available carbohydrate, physicochemical properties and in vitro digestibility in economic freshwater fish. Journal Of The Science Of Food And Agriculture , 93(15), 3832-3840.
85
ทองประจุแก้ว, ก., & Kovitvaghi, U. (2012). เอนไซม์ย่อยอาหารกับการพัฒนาอาหารเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 22(-), 1-11.
86
ทองประจุแก้ว, ก., & Kovitvadhi, U. (2012). การดัดแปรวัตถุดิบด้วยวิธีทางฟิสิกส์เพื่อการผลิตอาหารสัตว์. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 22(2), 470-478.
87
Thongprajukaew, K. (2012). Ecological Effects on Food Utilization, Trypsin Isozymes, and Performance Qualities of Growth and Maturation in Northeast Arctic Cod (Gadus morhua L.). The Open Fish Science Journal, 5(1), 44-56.