บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี

รองศาสตราจารย์
วิชชาจารย์
พี่เลี้ยง PSU-TPSF

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2556
ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2552
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2550
วท.บ. (เทคโนโลยียาง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Rubber Technology

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 35484608800
1
Promsung R., Chuaybamrung A., Georgopoulou A., Clemens F., Nakaramontri Y., Johns J., Lehman N., Songtipya L., Kalkornsurapranee E., 2024. Rapid formation of carbon nanotubes–natural rubber films cured with glutaraldehyde for reducing percolation threshold concentration. Discover Nano 19(1) (cited 0 times)
2
Songtipya L., Kalkornsurapranee E., Songtipya P., Sengsuk T., Promsung R., Chuaybamrung A., Johns J., 2024. Enhancing Thermo-mechanical Properties of Thermoplastic Starch/Natural Rubber Blends Through the Synergistic Combination of PEG and Modified Natural Rubber. Journal of Polymers and the Environment 32(4): 1868-1878. (cited 0 times)
3
Lehman N., Keereerak A., Promsung R., Nakaramontri Y., Johns J., Songtipya L., Kalkornsurapranee E., 2024. Influence of different protein contents from several clonal varieties of Hevea brasiliensis latex on the properties of cured natural rubber film using glutaraldehyde (GA) as a curing agent. Industrial Crops and Products 208 (cited 0 times)
4
Keereerak A., Lehman N., Uthaipan N., Nakaramontri Y., Johns J., Promsung R., Kalkornsurapranee E., 2024. Exploring the influence of Hevea brasiliensis clones on the extraordinary properties of natural rubber vulcanizates. Polymer Bulletin (cited 0 times)
5
Raosaheb B.V., Adeppa A., Aralihalli S., Kalkornsurapranee E., Tuljittraporn A., Chuaybamrung A., Vijayashankar A.V., Johns J., 2024. A novel chemical route for low-temperature curing of natural rubber using 2,4 dihydroxybenzaldehyde: improved thermal and tensile properties. Iranian Polymer Journal (English Edition) (cited 0 times)
6
Tuljittraporn A., Yonphan S., Chaiphaksa W., Kaewkhao J., Kothan S., Intachai N., Kaewjaeng S., Johns J., Kalkornsurapranee E., 2023. Developing effective gamma and X-ray shielding materials: Thermoplastic natural rubber composites with antimony oxide. Polymers for Advanced Technologies 34(12): 3818-3825. (cited 0 times)
7
Choden S., Deki D., Maneeratanachot S., Lehman N., Kalkornsurapranee E., Kaewpet M., Sooksawat D., Jeerapan I., Numnuam A., Kanatharana P., Thavarungkul P., Thammakhet-Buranachai C., 2023. Polypyrrole-coated rubber foam sorbent for extraction of fipronil and fipronil sulfone in tea. Separation Science Plus 6(9) (cited 0 times)
8
Raosaheb B.V., Aralihalli S., Kalkornsurapranee E., Tuljittraporn A., Chuaybamrung A., Kumar K.S.K., Johns J., 2023. Synergistic effects of 2, 4 dihydroxybenzaldehyde and carbon black nanoparticles on the properties of natural rubber. Emergent Materials 6(4): 1371-1382. (cited 0 times)
10
Chaiphaksa W., Yonphan S., Kalkornsurapranee E., Tuljittraporn A., Kothan S., Kaewjaeng S., Kedkaew C., Kaewkhao J., 2023. Photon, charged particles, and neutron shielding properties of natural rubber/ SnO2 composites. Radiation Physics and Chemistry 203 (cited 5 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Kalkornsurapranee, E., Keereerak, A., Lehman, N., Tuljittraporn, A., Tuljittraporn, J., & Uthaipan, N. (2023). Thermo-Responsive Shape Memory Thermoplastic Elastomer Based on Natural Rubber and Ethylene Octene Copolymer Blends. Advances In Polymer Technology, 2023, Article number 7276854.
2
Lehman, N., Keereerak, A., Promsung, R., Nakaramontri, Y., Johns, J., Songtipya, L., & Kalkornsurapranee, E. (2023). Influence of different protein contents from several clonal varieties of Hevea brasiliensis latex on the properties of cured natural rubber film using glutaraldehyde (GA) as a curing agen (SCIE). Industrial Crops And Products, 208, 117868.
3
Raosaheb, B., Aralihalli, S., Kalkornsurapranee, E., Tuljittraporn, A., Chuaybamrung, A., Kumar, K., & Johns, J. (2023). Synergistic effects of 2, 4 dihydroxybenzaldehyde and carbon black nanoparticles on the properties of natural rubber (ESCI). Emergent Materials, 6(4), 00.
4
Puyathorn, N., Limsirilak, S., Pichayakorn, W., Kalkornsurapranee, E., & Phaechamud, T. (2023). Natural rubber-based pressure sensitive adhesive as a drug carrier. Materials Today: Proceedings, 75, 9 - 14.
5
Chaiphaksa, W., Yonphan, S., Kalkornsurapranee, E., Tuljittraporn, A., Kothan, K., Kaewjaeng, S., Kedkaew, C., & Kæwkhao, J. (2023). Photon, charged particles, and neutron shielding properties of natural rubber/ SnO2 composites(SCIE). Radiation Physics And Chemistry , 203, Article number 110622.
6
Toh-ae, P., Saramolee, P., Chiarakorn, S., Waraho-zhmayev, D., Kamthong, A., Nip, R., Kalkornsurapranee, E., Johns, J., Promoppatum, P., & Nakaramontri, Y. (2022). Enhanced photocatalysis of natural rubber foams filters boosted by modified-titanium oxide hybrid fillers: Gaseous benzene removal, antibacterial properties and air permeability (SCIE). Express Polymer Letters, 16(12), 1229 - 1252.
7
Krainoi, A., Sripornsawat, B., Toh-ae, P., Kitisavetjit, W., Pittayavinai, P., Tangchirapat, W., Kalkornsurapranee, E., Johns, J., & Nakaramontri, Y. (2022). Utilization of high and low calcium oxide fly ashes as the alternative fillers for natural rubber composites: A waste to wealth approach (SCIE). Industrial Crops And Products, 188, Article number 115589.
8
Saiwari, S., Hayeemasae, N., Soontaranon, S., Kalkornsurapranee, E., Jaratrotkamjorn, R., & Masa, A. (2022). Structure-Property relationships in natural rubber representing several clonal varieties of Hevea Brasiliensis (SCIE). Progress In Rubber, Plastics And Recycling Technology, 38(4), 295 - 310.
9
Kumar M, T., Sangashetty, S., Kalkornsurapranee, E., Songtipya, L., Nakaramontri, Y., & Johns, J. (2022). Mechanical, Thermal and Solvent Transport Properties of Glutaraldehyde Cured Natural Rubber/Cotton Fabric Composites (SCIE). Fibers And Polymers, 23(4), 1068 - 1076.
10
Sourprae, K., Kalkornsurapranee, E., Lehman, N., Chuaybamrung, A., Tuljittraporn, A., Nakaramontri, Y., Krainoi, A., Johns, J., Songtipya, L., & Uthaipan, N. (2022). Leather-Like Material Based on Natural Rubber Composites (ESCI) . Journal Of Physical Science, 33(1), 65 - 82.
11
Suksaeree, J., Waiprib, R., Kalkornsurapranee, E., & Pichayakorn, W. (2022). Lidocaine-pressure sensitive adhesive patches from STR-5L block rubber: Preparations, in vitro characterizations, and stability studies (SCIE). Journal Of Drug Delivery Science And Technology, 67, Article number 102966.
12
Choden, S., , D., Maneeratanachot, S., Lehman, N., Kalkornsurapranee, E., Kaewpet, M., Sooksawat, D., Jeerapan, I., Jeerapan, I., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Buranachai, C. (2022). Polypyrrole-coated rubber foam sorbent for extraction of fipronil and fipronil sulfone in tea (ESCI). Separation Science Plus, 6(9), Article number 2300005.
13
Keereeruk, A., Sukkhata, N., Lehman, N., Nakaramontri, Y., Sengloyluan, K., Johns, J., & Kalkornsurapranee, E. (2022). Development and Characterization of Unmodified and Modified Natural Rubber Composites Filled with Modified Clay (SCIE). Polymers, 14(17), Article No.3515.
14
Yonphan, S., Chaiphaksa, W., Kalkornsurapranee, E., Tuljittraporn, A., Kothan, S., Kaewjaeng, S., Intachai, N., Wongdamnern, N., Kedkaew, C., Kim, H., & Kæwkhao, J. (2022). Development of flexible radiation shielding materials from natural Rubber/Sb2O3 composites (SCIE). Radiation Physics And Chemistry, 2022, Article number 110379.
15
Promsung, R., Nakaramontri, Y., Kummerlöwe, C., Johns, J., Vennemann, N., & Kalkornsurapranee, E. (2022). Mechanical, thermal and optical properties of natural rubber films with different types of bifunctional aldehydes as curing agents (SCIE). Express Polymer Letters, 16(8), 871 - 880.
16
Lehman, N., Tuljittraporn, A., Songtipya, L., Uthaipan, N., Sengloyluan, K., Johns, J., Nakaramontri, Y., & Kalkornsurapranee, E. (2022). Influence of Non-Rubber Components on the Properties of Unvulcanized Natural Rubber from Different Clones (SCIE). Polymers, 14(9), Article No.1759.
17
Paosen, S., Lethongkam, S., Wunnoo, S., Lehman, N., Kalkornsurapranee, E., Wira Septama, A., & Voravuthikunchai, S. (2021). Prevention of nosocomial transmission and biofilm formation on novel biocompatible antimicrobial gloves impregnated with biosynthesized silver nanoparticles synthesized using Eucalyptus citriodora leaf extract (SCIE). Biotechnology Journal, 16(9), Article Numbere2100030.
18
Kumar, K., Varuni, S., Promsung, R., Kalkornsurapranee, E., Nakaramontri, Y., & Johns, J. (2021). Synergistic effects of soap nut extract and glutaraldehyde on the properties of natural rubber: A waste to wealth approach (SCIE). Industrial Crops And Products, 172, Article number 114063.
19
Sukhawipat, N., Suwan, A., Kalkornsurapranee, E., Saetung, A., & Saetung, N. (2021). Cationic waterborne polyurethane–chitosan based on natural rubber as new green antimicrobial coating (SCIE). Progress In Organic Coatings, 161, Article number 106497.
20
Songtipya, L., Songtipya, P., Sengsuk, T., Kalkornsurapranee, E., Nakaramontri, Y., & Johns, J. (2021). Improved adhesion properties of natural rubber-based pressure-sensitive adhesives by incorporating particulate fillers (SCIE). Composites Communications, 27, Article number 100880.
21
Toh-ae, P., Paradee, N., Saramolee, P., Chiarakorn, S., Kalkornsurapranee, E., Johns, J., & Nakaramontri, Y. (2021). Nano-Titania Doped NR Foams: Influence on Photocatalysis and Physical Properties (SCIE). Polymer Degradation And Stability, 190, Article number 109640.
22
Promsung, R., Nakaramontri, Y., Kummerlöwe, C., Johns, J., Vennemann, N., Saetung, N., & Kalkornsurapranee, E. (2021). Grafting of various acrylic monomers on to natural rubber: Effects of glutaraldehyde curing on mechanical and thermo-mechanical properties. Materials Today Communications, 27, Article number 102387.
23
Ismaail, B., Kaewsakul, W., Sarkawi, S., & Kalkornsurapranee, E. (2021). A Self-Healing System Based on Ester Crosslinks for Carbon Black-Filled Rubber Compounds. Journal Of Composites Science, 5(3), Article No.70.
24
Promsung, R., Nakaramontri, Y., Uthaipan, N., Kummerlöwe, C., Johns, J., Vennemann, N., & Kalkornsurapranee, E. (2021). Effects of protein contents in different natural rubber latex forms on the properties of natural rubber vulcanized with glutaraldehyde. Express Polymer Letters, 15(4), 308-318.
25
Chumnum, K., Kalkornsurapranee, E., Johns, J., Sengloyluan, K., & Nakaramontri, Y. (2021). Combination of Self-Healing Butyl Rubber and Natural Rubber Composites for Improving the Stability. Polymers, 13(3), 1-22.
26
Sengsuk, T., Songtipya, P., Kalkornsurapranee, E., Johns, J., & Songtipya, L. (2021). Active Bio-Based Pressure-Sensitive Adhesive Based Natural Rubber for Food Antimicrobial Applications: Effect of Processing Parameters on Its Adhesion Properties. Polymers, 13(2), Article No.E199.
27
Kalkornsurapranee, E., Kothan, S., Intom, S., Johns, J., Kaewjaeng, S., Kedkaew, C., Chaiphaksa, W., Sareein, T., & Kaewkhao, J. (2021). Wearable and flexible radiation shielding natural rubber composites: Effect of different radiation shielding fillers. Radiation Physics And Chemistry, 179, Article No.109261.
28
Lehman, N., Songtipya, L., Johns, J., Maliwankul, K., Voravuthikunchai, S., Nakaramontri, Y., Sengloyluan, K., & Kalkornsurapranee, E. (2021). Shape memory thermoplastic natural rubber for novel splint applications. Express Polymer Letters, 15(1), 28–38.
29
Ismaail, B., Kaewsakul, W., Sarkawi, S., & Kalkornsurapranee, E. (2020). Alleviating Molecular-Scale Damages in Silica-ReinforcedNatural Rubber Compounds by a Self-Healing Modifier. Polymers, 13(39), 1-24.
30
Wissamitanan, T., Dechwayukul, C., Kalkornsurapranee, E., & Thongruang, W. (2020). Proper Blends of Biodegradable Polycaprolactone and Natural Rubber for 3D Printing. Polymers, 12(10), Article No.2416.
31
Lehman, N., Adeppa, A., Uthaipan, N., Kalkornsurapranee, E., & Johns, J. (2020). Effects of grafting level and nano-clay loading on the properties of cured NR/PVA blends. International Journal Of Polymer Analysis And Characterization, 25(7), 539-552.
32
Ankush Vivek, A., Lehman, N., M. P., S., Kalkornsurapranee, E., S. G., S., & Johns, J. (2020). Synthesis and Characterization of ZnO Nanoparticles and Their Natural Rubber Composites. Journal Of Macromolecular Science, Part B: Physics, 59(11), 697-712.
33
Anuntaseree, S., Kalkornsurapranee, E., & Yuenyongviwat, V. (2020). Efficacy of and Satisfaction with an In-house Developed Natural Rubber Cardiopulmonary Resuscitation Manikin. The Western Journal Of Emergency Medicine, 21(1), 91–95.
34
Kalkornsurapranee, E., Koedthip, D., Jitphuthi, P., Prodpran, T., Johns, J., Nakaramontri, Y., & Songtipya, L. (2020). Influence of modified natural rubbers as compatibilizers on the properties of flexible food contact materials based on NR/PBAT blends. Materials, 196, Article No.109134.
35
Lazim, A., Hilman, M., Saroni, S., Muslihuddin, N., Kamil, A., Rahman, A., Yusoff, A., Mohamed, M., M. Kaus, N., & Kalkornsurapranee, E. (2020). Impregnation of liquid natural rubber (Lnr) foam with activated carbon for enhancing oil removal from water. Desalination And Water Treatment, 187, 232-240.
36
Sukhawipat, N., Raksanak, W., Kalkornsurapranee, E., Saetung, A., & Saetung, N. (2020). A new hybrid waterborne polyurethane coating synthesized from natural rubber and rubber seed oil with grafted acrylate. Progress In Organic Coatings, 141, Article No.105554.
37
Intom, S., Kalkornsurapranee, E., Johns, J., Kaewjaeng, S., Kothan, S., Hongtong, W., Chaiphaksa, W., & Kaewkhao, J. (2020). Mechanical and radiation shielding properties of flexible material based on natural rubber/ Bi2O3 composites. Radiation Physics And Chemistry Volume 172, July 2020, 108772 , 17, Aritcle Number 108772.
38
ปรีชาวิทยากุล, ภ., Kaewsakul, W., กาลกรณ์สุรปราณี, เ., & วาณิชย์สุวรรณ, ว. (2019). การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจและความมั่นใจในภาพลักษณ์ของการใช้เต้านมเทียมแบบเสมือนจริงน้ําาหนักเบาชนิดใหม่จากเจลพอลิเมอร์และยางพารากับเต้านมเทียมแบบเดิมในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 39(4), 40-51.
39
Hasanachai, N., Thongruang, W., Kalkornsurapranee, E., Brenner, P., & Nuntadusit, C. (2019). Method for producing natural rubber powder from rubber latex by spray drying process. Journal Of Current Science And Technology, 9(1), 49-58.
40
Wanitsuwan, W., Krainara, P., Kalkornsurapranee, E., Jaruthamsophon, K., Srisintorn, W., Pichayakorn Pharm, W., Taweepreda, W., Wongputtisin, P., & Wannawong, S. (2019). Innovation of Colostomy Appliance from Deproteinised Natural Rubber (DPNR). International Journal Of Innovative Research In Medical Science, 04(09), 525-529.
41
Bilal Khan, M., Smithmaitrie, P., & Kalkornsurapranee, E. (2019). A Comparative Study of RTV-225 Silicone Elastomer and Natural Rubber Based Thermo-Elastomer for Soft Robotic Applications. International Journal Of Advanced Manufacturing Technology, 13(1), 63-77.
42
Chouaytan, J., Kalkornsurapranee, E., Fellows, C., & Kaewsakul, W. (2019). In Situ Modification of Polyisoprene by Organo-Nanoclay during Emulsion Polymerization for Reinforcing Natural Rubber Thin Films. Polymers, 11(8), 1-20.
43
Samadoloh, S., Promsawat, N., Kalkornsurapranee, E., Pojprapai, S., & Promsawat, M. (2019). Fabrication and characterization of flexible piezoelectric composites with natural rubber matrix. Integrated Ferroelectrics, 195(1), 30-38.
44
Lehman, N., Yungaoon, W., Songtipya, L., Johns, J., Saetung, N., & Kalkornsurapranee, E. (2019). Influence of functional groups on properties of styrene grafted NR using glutaraldehyde as curing agent. Journal Of Vinyl & Additive Technology, 2019, 339-346.
45
Chouaytan, J., Beraheng, S., Kalkornsurapranee, E., Fellows, C., & Kaewsakul, W. (2018). Synthesis of Polyisoprene via Miniemulsion Polymerisation: Effect on Thermal Behaviour, Colloidal Properties and Stereochemistry. Journal Of Rubber Research, 21(4), 236–255.
46
Kalkornsurapranee, E., Yung‐aoon, W., Thongnuanchan, B., Thitithammawong, A., Nakason, C., & Johns, J. (2018). Influence of grafting content on the properties of cured natural rubber grafted with PMMAs using glutaraldehyde as a cross-linking agent. Advances In Polymer Technology, 37(5), 1478-1485.
47
Rao, S., Devi, S., Johns, A., Kalkornsurapranee, E., Aan, M., & Johns, J. (2018). Mechanical and thermal properties of carbon black reinforced natural rubber/polyvinyl alcohol fully-interpenetrating polymer networks. Journal Of Vinyl And Additive Technology, 24, E21-E29.
48
Thongnuanchan, B., Ninjan, R., Kalkornsurapranee, E., Lopattananon, N., & Nakason, C. (2018). Glutaraldehyde as Ambient Temperature Crosslinking Agent of Latex Films from Natural Rubber Grafted with Poly(diacetone acrylamide). Journal Of Polymers And The Environment, 26(7), 3069-3085.
49
Phetwarotai, W., Maneechot, H., Kalkornsurapranee, E., & Phusunti, N. (2018). Thermal behaviors and characteristics of polylactide/poly(butylene succinate) blend films via reactive compatibilization and plasticization. Polymers For Advanced Technologies, 29(7), 2121-2133.
50
, R., , N., , R., Kalkornsurapranee, E., & Johns, J. (2017). Influence of Chemical Treatment on Thermal Decomposition and Crystallite Size of Coir Fiber. International Journal Of Thermophysics, 39(1), Article number 3.
51
Waiprib, R., Boonme, P., Taweepreda, W., Kalkornsurapranee, E., Suksaeree, J., & Pichayakorn, W. (2017). Deproteinized natural rubber latex/gelatinized starch blended films as drug delivery carrier. Monatshefte Für Chemie - Chemical Monthly, 148(7), 1223–1228.
52
Kalkornsurapranee, E., Yungaoon, W., Songtipya, L., & Johns, J. (2017). Effect of processing parameters on the vulcanisation of natural rubber using glutaraldehyde. Plastics, Rubber And Composites, 46(6), 258-265.
53
Johns, A., Aan, M., Johns, J., Bhagyashekar, M., Nakason, C., & Kalkornsurapranee, E. (2015). Optimization study of ammonia and glutaraldehyde contents on vulcanization of natural rubber latex. Iranian Polymer Journal (english Edition), 24(11), 901-909.
54
Pc, V., Kumar, R., Johns, A., Kalkornsurapranee, E., & Johns, J. (2014). Mechanical Properties and Morphology of ER/PS Blends. Research And Reviews: Journal Of Material Sciences, 2(2), 9-16.
55
Kalkornsurapranee, E., Phetwarotai, W., & Johns, J. (2014). Grafting of maleic anhydride and amine derivative onto natural rubber for high performance Elastomeric applications. American-eurasian Journal Of Sustainable Agriculture, 8(4), 92-98.