บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

มลวดี วงศ์ลาภสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2554
ปร.ด. (ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2549
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

ชีววิทยาโมเลกุล

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 26430219100
1
Saleedang A., Chotigeat W., Musikarun P., Sakunrang C., Wonglapsuwan M., 2022. Production of semah mahseer (Tor douronensis) donor-derived offspring through xenogeneic germ cell transplantation. Aquaculture 560 (cited 0 times)
2
Surachat K., Kantachote D., Wonglapsuwan M., Chukamnerd A., Deachamag P., Mittraparp-arthorn P., Jeenkeawpiam K., 2022. Complete Genome Sequence of Weissella cibaria NH9449 and Comprehensive Comparative-Genomic Analysis: Genomic Diversity and Versatility Trait Revealed. Frontiers in Microbiology 13 (cited 0 times)
3
Surachat K., Deachamag P., Wonglapsuwan M., 2022. The first de novo genome assembly and sex marker identification of Pluang Chomphu fish (Tor tambra) from Southern Thailand. Computational and Structural Biotechnology Journal 20: 1470-1480. (cited 1 times)
4
Surachat K., Deachamag P., Kantachote D., Wonglapsuwan M., Jeenkeawpiam K., Chukamnerd A., 2021. In silico comparative genomics analysis of Lactiplantibacillus plantarum DW12, a potential gamma-aminobutyric acid (GABA)-producing strain. Microbiological Research 251 (cited 2 times)
5
Saetan U., Nontasak P., Palasin K., Saelim H., Wonglapsuwan M., Mayakun J., Pongparadon S., Chotigeat W., 2021. Potential health benefits of fucoidan from the brown seaweeds Sargassum plagiophyllum and Sargassum polycystum. Journal of Applied Phycology 33(5): 3357-3364. (cited 3 times)
6
Rakbanjong N., Okutsu T., Chotigeat W., Songnui A., Wonglapsuwan M., 2021. Cryopreservation of Germ Cells of Banana Shrimp (Fenneropenaeus merguiensis) and Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon). Marine Biotechnology 23(4): 590-601. (cited 0 times)
7
Laomongkholchaisri P., Teanpaisan R., Wonglapsuwan M., Piwat S., 2021. Impact of Potential Probiotic Lactobacillus Strains on Host Growth and Development in a Drosophila melanogaster Model. Probiotics and Antimicrobial Proteins 13(2): 390-397. (cited 2 times)
8
Surachat K., Kantachote D., Deachamag P., Wonglapsuwan M., 2021. Genomic insight into pediococcus acidilactici hn9, a potential probiotic strain isolated from the traditional thai-style fermented beef nhang. Microorganisms 9(1): 1-23. (cited 5 times)
9
Chaichanit N., Saetan U., Wonglapsuwan M., Chotigeat W., 2020. Effect of the interaction between ribosomal protein L10a and insulin receptor on carbohydrate metabolism. Heliyon 6(12) (cited 0 times)
10
Kedjarune-Leggat U., Saetan U., Khongsaengkaeo A., Suwannarat S., Deachamag P., Wonglapsuwan M., Pornprasit R., Thongkamwitoon W., Phumklai P., Chaichanan J., Chotigeat W., 2020. Biological activities of a recombinant fortilin from Fenneropenaeus merguiensis. PLoS ONE 15(10 October) (cited 1 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Saleedang, A., Chotigeat, W., Musikarun, P., Sakunrang, C., & Wonglapsuwan, M. (2022). Production of semah mahseer (Tor douronensis) donor-derived offspring through xenogeneic germ cell transplantation (SCIE). Aquaculture, 560, Artcile No.738528.
2
Surachat, K., Kantachote, D., Wonglapsuwan, M., Chukamnerd, A., Deachamag, P., Mittraparp-arthorn, P., & Jeenkeawpiam, K. (2022). Complete Genome Sequence of Weissella cibaria NH9449 and Comprehensive Comparative-Genomic Analysis:Genomic Diversity and Versatility Trait Revealed (SCIE). Frontiers In Microbiology, 13, Article No.826683.
3
Surachat, K., Deachamag, P., & Wonglapsuwan, M. (2022). The first de novo genome assembly and sex marker identification of Pluang Chomphu fish (Tor tambra) from Southern Thailand (SCIE). Computational And Structural Biotechnology Journal, 20, 1470 - 1480.
4
Saetan, U., Nontasak, P., Palasin, K., Saelim, H., Wonglapsuwan, M., Mayakun, J., Pongparadon, S., & Chotigeat, W. (2021). Potential health benefits of fucoidan from the brown seaweeds Sargassum plagiophyllum and Sargassum polycystum (SCIE). Journal Of Applied Phycology, 33(5), 3357 - 3364.
5
Surachat, K., Deachamag, P., Kantachote, D., Wonglapsuwan, M., Jeenkeawpiam, K., & Chukamnerd, A. (2021). In silico comparative genomics analysis of Lactiplantibacillus plantarum DW12, a potential gamma-aminobutyric acid (GABA)-producing strain (SCIE). Microbiological Research, 251, Article number 126833.
6
Rakbanjong, N., Okutsu, T., Chotigeat, W., Songnui, A., & Wonglapsuwan, M. (2021). Cryopreservation of Germ Cells of Banana Shrimp (Fenneropenaeus merguiensis) and Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon) (SCIE). Marine Biotechnology, 23, 590–601.
7
Laomongkholchaisri, P., Teanpaisan, R., Wonglapsuwan, M., & Piwat, S. (2021). Impact of Potential Probiotic Lactobacillus Strains on Host Growth and Development in a Drosophila melanogaster Model (SCIE). Probiotics And Antimicrobial Proteins, 13(2), 390 - 397.
8
Surachat, K., Kantachote, D., Deachamag, P., & Wonglapsuwan, M. (2021). Genomic Insight into Pediococcus acidilactici HN9, a Potential Probiotic Strain Isolated from the Traditional Thai-Style Fermented Beef Nhang. Microorganisms, 9(50), 1-23.
9
Chaichanit, N., Saetan, U., Wonglapsuwan, M., & Chotigeat, W. (2020). Effect of the interaction between ribosomal protein L10a and insulin receptor on carbohydrate metabolism. Heliyon, 6(12), Article number e05714.
10
Leggat, U., Saetan, U., Khongsaengkaeo, A., Suwannarat, S., Deachamag, P., Wonglapsuwan, M., Pornprasit, R., Thongkamwitoon, W., Phumklai, P., Chaichanan, J., & Chotigeat, W. (2020). Biological activities of a recombinant fortilin from Fenneropenaeus merguiensis. Plos One, 15(10), Article number e0239672.
11
Wonglapsuwan, M., Khwanmuang, N., Deachamag, P., & Chotigeat, W. (2020). Biological activity of the thrombospondin epidermal growth factor domain from banana shrimp (Fenneropenaeus merguiensis). Scienceasia, 46S(1), 27-35.
12
Palasin, K., Makkapan, W., Wonglapsuwan, M., & Chotigeat, W. (2019). Effect of a recombinant ribosomal protein L10a (rRpL10a)on mouse spermatogenesis. Open Access Volume 41, Issue 5, September-october 2019, Pages 959-965 , 41(5), 959-965.
13
Palasin, K., Makkapan, W., Wonglapsuwan, M., & Chotigeat, W. (2019). Effect of recombinant ribosomal L10a (RpL10a) on mouse spermatogenesis. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 41(4), 1-29.
14
Chaichanit, N., Wonglapsuwan, M., & Chotigeat, W. (2018). Ribosomal protein L10A and signaling pathway. Gene, 674, 170-177.
15
Ith, S., Bumrungsri, S., Thomas, N., Bates, P., Willette, D., Khan, F., Wonglapsuwan, M., Soisook, P., Maryanto, I., Huang, J., & Furey, N. (2016). Geographical Variation of Rhinolophus affinis (Chiroptera: Rhinolophidae) in the Sundaic Subregion of Southeast Asia, including the Malay Peninsula, Borneo and Sumatra. Acta Chiropterologica, 18(1), 141-161.
16
Wonglapsuwan, M., Kongmee, P., Suanyuk, N., & Chotigeat, W. (2016). Roles of phagocytosis activating protein (PAP) in Aeromonas hydrophila infected Cyprinus carpio. Developmental And Comparative Immunology, 59, 25-33.
17
Ith, S., Bumrungsri, S., Furey, N., Bates, P., Wonglapsuwan, M., Khan, F., Thong, V., Soisook, P., Satasook, C., & Thomas, N. (2015). Taxonomic implications of geographical variation in Rhinolophus affinis (Chiroptera: Rhinolophidae) in mainland Southeast Asia. Zoological Studies, 54, Article Number: 31.
18
Navakanitworakul, R., Deachamag, P., Wonglapsuwan, M., & Chotigeat, W. (2012). The roles of ribosomal protein S3a in ovarian development of Fenneropenaeus merguiensis (DE Man). Aquaculture, 338-341(-), 208-215.
19
Chotigeat, W., Wonglapsuwan, M., Macall, K., & Timmons, A. (2011). RpL10A regulates oogenesis progression in the banana prawn Fenneropenaeusmerguiensis and Drosophila melanogaster. General And Comparative Endocrinology , 173(2), 356-363.