บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นาย

ธนวัฒน์ จันทร์หนู

นักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2548
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ไทย