บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

อนุกร ภู่เรืองรัตน์

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2553
วท.ด. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2549
วท.ม. (เคมีอนินทรีย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2547
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 15045237300
1
Phuruangrat A., Thongtem T., Thongtem S., 2024. Combustion synthesis of Ce/Mg co-doped ZnO nanoparticles as a visible-light-driven photocatalyst. Journal of Ovonic Research 20(2): 177-185. (cited 0 times)
2
Sa-nguanprang S., Phuruangrat A., Bunkoed O., 2024. A magnetic adsorbent of nitrogen-doped graphene quantum dots, zinc metal-organic framework and molecularly imprinted polymer to extract phenylureas. Journal of Food Composition and Analysis 126 (cited 1 times)
3
Dong J., Zahran E.S.M.M., Ghosh A., Hu J., Liu J., Uddin F., Chen C.F., Shi F.N., Radhouane A., Adiguzel O., Wang Z., Hassanpour M., Zubair M., Mateev V., Yuan M., Ciaburro G., Dobrota D., Gucbilmez Y., Yang A., Grzegorz W., Tin H.H.K., Wu J., Iyer V.G., Afshari M., Mucha J., Hu C., Hammadi L., Vasconcelos H.C., Sherip M., Mobilia M., Ihaddadene R., Cai Q., Arslan F., Onay Ö., Pascual B.V., Elmali Gülbaş H., Han Y., Čubrić I.S., Liu W., Phuruangrat A., Porti M., Zeng Y., Boumerzoug Z., Jean-Paul S., Zheng J., Movileanu C., Jiang Y., Mubarak Ali M., Chen M., Khalaj G., Zhan H., Mhadhbi M., Gan C.L., Lu Y., Bait O., Tala-Ighil Zair R., Liu Y., Chaib R., Szymczyk A., Wan S., Cai T., Luo J., Hanc-Kuczkowska A., Liu L., Trinca C., Joseph Antony S., Failla G., Hage Chehade F., Eyvaz M., Doroftei C., Zhang X., Wong B.T.L., Akyol A., Pereira A.F.G., Feng S., Albayrak O., Elmahalawy A.M., Xie H., Shishkin A., Han X., Lynda B., Abdel Raheem S.E., Li X., Bari A.R., Ciortea E.M., Ismail A.b., 2024. Preface. Journal of Physics: Conference Series 2706(1) (cited 0 times)
4
Phuruangrat A., Thongtem T., Thongtem S., 2023. Combustion synthesis and characterization of visible-light-driven La/Al co-doped ZnO nanoparticles used for wastewater treatment. Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 18(4): 1423-1431. (cited 1 times)
5
Phuruangrat A., Suriyarpitak K., Wannapop S., Thongtem T., Thongtem S., 2023. Synthesis of Z-scheme Ag/AgI/Bi2 MoO6 nanocomposites used for high-efficiency visible-light-driven photocatalyst. Desalination and Water Treatment 308: 150-159. (cited 0 times)
6
Sa-nguanprang S., Phuruangrat A., Bunkoed O., 2023. Fluorescent probe of quantum dots and zinc oxide in a highly selective polymer simultaneously determined florfenicol and sparfloxacin. Microchimica Acta 190(4) (cited 1 times)
7
Phuruangrat A., Wannapop S., Sakhon T., Kuntalue B., Thongtem T., Thongtem S., 2023. Characterization and photocatalytic properties of BiVO4 synthesized by combustion method. Journal of Molecular Structure 1274 (cited 25 times)
8
Chaisong K., Phuruangrat A., Kanesom T., Soongprasit K., Lertwittayanon K., 2023. Direct Ink Writing of Tubular Al2O3 Membrane Support Using Agar-Based Ink in 3D-Printing. Materials Science Forum 1090: 67-73. (cited 0 times)
9
Laokae D., Phuruangrat A., Wannapop S., Dumrongrojthanath P., Thongtem T., Thongtem S., 2023. Preparation, characterization and photocatalytic properties of Er-doped ZnO nanoparticles synthesized by combustion method. International Journal of Materials Research 114(1): 34-42. (cited 2 times)
10
Pinchujit S., Phuruangrat A., Wannapop S., Thongtem T., Thongtem S., 2023. Sonochemical-assisted synthesis of Pt/Bi2MoO6 nanocomposites for efficient photodegradation of rhodamine B. Optical Materials 135 (cited 9 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Sa-nguanprang, S., Phuruangrat, A., & Bunkoed, O. (2024). A magnetic adsorbent of nitrogen-doped graphene quantum dots, zinc metal-organic framework and molecularly imprinted polymer to extract phenylureas (SCIE). Journal Of Food Composition And Analysis, 126, Article number 105911.
2
Phuruangrat, A., Suriyarpitak, K., Wannapop, S., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2023). Synthesis of Z-scheme Ag/AgI/Bi2 MoO6 nanocomposites used for high-efficiency visible-light-driven photocatalyst (SCIE). Desalination And Water Treatment, 308, 150 - 159.
3
Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2023). Combustion synthesis and characterization of visible-light-driven La/Al co-doped ZnO nanoparticles used for wastewater treatment (SCIE). Digest Journal Of Nanomaterials And Biostructures, 18(4), 1423 - 1431.
4
Laokae, D., Phuruangrat, A., Wannapop, S., Dumrongrojthanath, P., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2023). Preparation, characterization and photocatalytic properties of Er-doped ZnO nanoparticles synthesized by combustion method (SCIE). International Journal Of Materials Research, 114(1), 34 - 42.
5
Chaisong, K., Phuruangrat, A., Kanesom, T., Soongprasit, K., & Lertwittayanon, K. (2023). Direct Ink Writing of Tubular Al2O3 Membrane Support Using Agar-Based Ink in 3D-Printing (SCIE). Materials Science Forum, 1090, Pages 67 - 73.
6
Sa-nguanprang, S., Phuruangrat, A., & Bunkoed, O. (2023). Fluorescent probe of quantum dots and zinc oxide in a highly selective polymer simultaneously determined florfenicol and sparfloxacin (SCIE). Microchimica Acta, 190, Article number 129.
7
Pinchujit, S., Phuruangrat, A., Wannapop, S., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2023). Sonochemical-assisted synthesis of Pt/Bi2MoO6 nanocomposites for efficient photodegradation of rhodamine B (SCIE). Optical Materials, 135, Article number 113265.
8
Phuruangrat, A., Wannapop, S., Sakhon, T., Kuntalue, B., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2023). Characterization and photocatalytic properties of BiVO4 synthesized by combustion method (SCIE). Journal Of Molecular Structure, 1274, Article number 134420.
9
Pinchujit, S., Phuruangrat, A., Wannapop, S., Sakhon, T., Kuntalue, B., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2022). Bi2WO6 Thin Nanoplates Decorated with Pt Nanoparticles Possessing Enhanced Visible-Light-Driven Photocatalytic Performance for Rhodamine B Degradation (SCIE). Russian Journal Of Inorganic Chemistry, 67, S199 - S209.
10
Pinchujit, S., Phuruangrat, A., Wannapop, S., Sakhon, T., Kuntalue, B., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2022). Synthesis and characterization of heterostructure Pt/Bi2WO6 nanocomposites with enhanced photodegradation efficiency induced by visible radiation (SCIE). Solid State Sciences, 134, Article number 107064.
11
Phuruangrat, A., Teppetcharat, J., Patiphatpanya, P., Dumrongrojthanath, P., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2022). Microwave-Assisted Deposition Synthesis and Characterization of Heterostructure Pd/Bi2WO6 Nanocomposites with Enhanced Photocatalytic Properties Induced by Visible-Light Radiation (SCIE). Brazilian Journal Of Physics, 52(6), Article number 198.
12
Dumrongrojthanath, P., Phuruangrat, A., Sakhon, T., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2022). Effect of Gd Dopant on Visible-Light-Driven Photocatalytic Properties of CeO2 Nanowires Synthesized Microwave-Assisted Hydrothermal Method (SCIE). Russian Journal Of Inorganic Chemistry, 67(11), 1880 - 1887.
13
Parmar, K., Kim, J., Bist, A., Dua, P., Tiwari, P., Phuruangrat, A., & Lee, J. (2022). Superparamagnetic and Perfect-Paramagnetic Zinc Ferrite Quantum Dots from Microwave-Assisted Tunable Synthesis (SCIE). Acs Omega, 7(35), 31607 - 31611.
14
Karnchana, N., Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2022). Tartaric Acid-Assisted Precipitation of Visible-Light-Driven La-Doped ZnO Nanoparticles Used for Photocatalysis of Methylene Blue (SCIE). Russian Journal Of Physical Chemistry A, 96(8), 1805 - 1816.
15
Phuruangrat, A., Buapoon, S., Bunluesak, T., Suebsom, P., Wannapop, S., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2022). Hydrothermal synthesis, characterization and photocatalytic properties of Au-doped Bi2MoO6 nanoplates (SCIE). Journal Of The Australian Ceramic Society, 58(3), 999 - 1008.
16
Phuruangrat, A., Thungprasert, S., Sakhon, T., Kuntalue, B., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2022). Degradation of rhodamine B photocatalyzed by Eu-doped CdS nanowires illuminated by visible radiation (SCIE). Journal Of The Indian Chemical Society, 99(2), Article number 100349.
17
Phuruangrat, A., Buapoon, S., Bunluesak, T., Suebsom, P., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2022). Synthesis of PdAg/Bi2WO6 nanocomposites for efficient photodegradation of rhodamine B under visible light irradiation (SCIE). Journal Of The Australian Ceramic Society, 58(1), 299 - 307.
18
Phuruangrat, A., Buapoon, S., Bunluesak, T., Suebsom, P., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2022). Degradation of rhodamine B photocatalyzed by hydrothermally prepared Pd-doped Bi2MoO6 nanoplates (SCIE). Journal Of The Australian Ceramic Society, 58(1), 71 - 82.
19
Phuruangrat, A., Thamsukho, S., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2022). Combustion synthesis and analysis of visible-light-driven Ho-doped ZnO photocatalytic nanoparticles (SCIE). Desalination And Water Treatment, 273, 212 - 220.
20
Plubphon, N., Thongtem, S., Phuruangrat, A., Randorn, C., Kaowphong, S., & Thongtem, T. (2022). Rapid preparation of g-C3N4/Bi2O2CO3 composites and their enhanced photocatalytic performance (SCIE). Diamond And Related Materials, 130, Article No.109488.
21
Soltani, S., Akhbari, K., & Phuruangrat, A. (2022). Improved antibacterial activity by incorporation of silver sulfadiazine on Nanoporous Cu-BTC Metal-organic-framework (SCIE). Inorganica Chimica Acta, 543, Article No.121182.
22
Zamani Isfahani, M., Akhbari, K., Soltani, S., & Phuruangrat, A. (2022). Be safe against bacteria with nano CuBDC metal-organic framework loaded on silk fibers (SCIE). Materials Chemistry And Physics, 290, Article number 126582.
23
Soltani, S., Akhbari, K., & Phuruangrat, A. (2022). Incorporation of silver nanoparticles on Cu-BTC metal–organic framework under the influence of reaction conditions and investigation of their antibacterial activity (SCIE). Applied Organometallic Chemistry, 36(6), Article No. e6634.
24
Wichasilp, C., Phuruangrat, A., & Thongtem, S. (2022). Influence of pH on the synthesis ZnO nanorods and photocatalytic hydrogen production from glycerol solution (SCIE). Journal Of The Indian Chemical Society, 99(6), Article number 100472.
25
Phuruangrat, A., Buapoon, S., Bunluesak, T., Suebsom, P., Wannapop, S., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2022). Hydrothermal preparation of Au-doped Bi2WO6 nanoplates for enhanced visible-light-driven photocatalytic degradation of rhodamine B (SCIE). Solid State Sciences, 128, Article No.106881.
26
Plubphon, N., Thongtem, S., Phuruangrat, A., Randorn, C., Kaowphong, S., Narksitipan, S., & Thongtem, T. (2022). Direct microwave heating synthesis and characterization of highly efficient g-C3N4 photocatalyst (SCIE). Inorganic Chemistry Communications, 139, Article number 109386.
27
Phuruangrat, A., Thamsukho, S., Thungprasert, S., Sakhon, T., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2022). Studies of visible-light-driven Sm-doped ZnO nanoparticles synthesized by combustion method (SCIE). Journal Of Ovonic Research, 18(2), 149-157.
28
Phuruangrat, A., Dumkaew, R., Kuntalue, B., Sakhon, T., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2022). Sonochemical synthesis and characterization of Ag/AgCl/Bi2MoO6 as visible-light-driven photocatalyst for rhodamine B degradation (SCIE). Digest Journal Of Nanomaterials And Biostructures, 17(1), 209 - 220.
29
Sa-nguanprang, S., Phuruangrat, A., & Bunkoed, O. (2022). An optosensor based on a hybrid sensing probe of mesoporous carbon and quantum dots embedded in imprinted polymer for ultrasensitive detection of thiamphenicol in milk (SCIE). Spectrochimica Acta Part A-molecular And Biomolecular Spectroscopy, 264, Article number 120324.
30
Intaphong, P., Phuruangrat, A., Akhbari, K., Sakhon, T., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2021). Hierarchical ZnO nanostructure flowers loaded with AgI nanoparticles for photodegradation of methylene blue under UV visible radiation (SCIE). Inorganic And Nano-metal Chemistry, 52(5), 718 - 725.
31
Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2021). Effect of Ce dopant on photocatalytic properties of CaMoO4 nanoparticles prepared by microwave-assisted method (SCIE). Materials Research Innovations, 26(2), 84 - 90.
32
Laokae, D., Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2021). Accepted-Synthesis, analysis and visible-light-driven photocatalysis of 0–5% Pr-doped ZnO nanoparticles (SCIE). Russian Journal Of Inorganic Chemistry, 00, 00.
33
Karnchana, N., Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2021). Combustion synthesis and characterization of visible-light-driven Tm-doped ZnO nanoparticles used for photodegradation of methylene blue (SCIE). Digest Journal Of Nanomaterials And Biostructures, 16(4), 1243-1252.
34
Laokae, D., Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2021). ArticleInperss-Preparation of Yb-doped ZnO nanoparticles by combustion method combined with high temperature calcination for photodegradation of methylene blue under visible light irradiation. Materials Research Innovations, 00, 00.
35
Intaphong, P., Suebsom, P., Phuruangrat, A., Akhbari, K., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2021). Visible-Light-Driven 5% Ag0.9Pd0.1/Bi2MoO6 Nanocomposites Produced by Photoreduction Method (SCIE). Russian Journal Of Inorganic Chemistry, 66(10), 1600 - 1607.
36
Kaewmanee, T., Wannapop, S., Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2021). Solvothermal synthesis of BiOBrxI1-x (x = 0.0–1.0) solid solutions used for adsorption and photodegradation of cationic and anionic dyes (SCIE). Inorganic Chemistry Communications, 134, Article No.109054.
37
Buapoon, S., Phuruangrat, A., Dumrongrojthanath, P., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2021). Sonochemical Synthesis and Characterization of Ag/ZnO Heterostructure Nanocomposites and their Photocatalytic Efficiencies (SCIE). Journal Of Electronic Materials, 50(8), 4524 - 4532.
38
Suebsom, P., Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2021). Enhanced photocatalytic properties of Bi2MoO6 nanoplates deposited with intermetallic AgPd nanoparticles by photoreduction method (SCIE). Research On Chemical Intermediates, 47(6), 2357 - 2372.
39
Bunluesak, T., Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2021). Pd nanoparticle-modified Bi2WO6 nanoplates used for visible-light-driven photocatalyst (SCIE). Research On Chemical Intermediates, 47(10), 4157 - 4171.
40
Plubphon, N., Thongtem, S., Phuruangrat, A., Randorn, C., Kaowphong, S., & Thongtem, T. (2021). Microwave-assisted synthesis and enhanced photocatalytic performance of Bi2O2CO3 nanoplates (SCIE). Inorganic Chemistry Communications, 134, Article number 109004.
41
Phuruangrat, A., Buapoon, S., Bunluesak, T., Suebsom, P., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2021). Intermetallic PdAg nanoparticles supported on Bi2MoO6 nanoplates and their enhanced photocatalytic activities (SCIE). Inorganic Chemistry Communication, 133, Article number 108895.
42
Ekthammathat, N., Phuruangrat, A., Phonkhokkong, T., Maisang, W., Junploy, P., Klinbumrung, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2021). Sonochemical synthesis, characterization, and magnetic properties of Mn-doped ZnO nanostructures (SCIE). Rare Metals, 40(12), 3561-3566.
43
Intaphong, P., Phuruangrat, A., Akhbari, K., Sakhon, T., Kuntalue, B., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2021). Solvothermal synthesis, characterization and visible-light-driven photocatalysis of self-assembled flower-like CdS nanostructure (SCIE). Chalcogenide Letters, 18(7), 397 - 403.
44
Bunluesak, T., Phuruangrat, A., Teppetcharat, J., Patiphatpanya, P., Dumrongrojthanath, P., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2021). Enhanced visible-light-driven Pd/Bi2WO6 heterojunctions used for photodegradation of rhodamine B (SCIE). Journal Of The Iranian Chemical Society, 18(5), 1103 - 1111.
45
Nakhaei, M., Akhbari, K., & Phuruangrat, A. (2021). Synthesis and characterization of silver and copper metal-organic hybrid nanomaterials and their biological application (SCIE). Colloid And Polymer Science, 299(5), 773–781.
46
Soltani, S., Akhbari, K., & Phuruangrat, A. (2021). Investigation of effective factors on antibacterial activity of Pillared-Layered MOFs (SCIE). Journal Of Molecular Structure, 1225, Article number 129261.
47
Bunluesak, T., Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2021). Visible-light-driven heterostructure Ag/Bi2WO6 nanocomposites synthesized by photodeposition method and used for photodegradation of rhodamine B dye (SCIE). Research On Chemical Intermediates, 47(7), 3079 - 3092.
48
Nakhaei, M., Akhbari, K., Kalati, M., & Phuruangrat, A. (2021). Antibacterial activity of three zinc-terephthalate MOFs and its relation to their structural features (SCIE). Inorganica Chimica Acta, 522, Article number 120353.
49
Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2021). Hydrothermal synthesis and characterization of Dy-doped CeVO4 nanorods used for photodegradation of methylene blue and rhodamine B (SCIE). Journal Of Rare Earths, 39(10), 1211 - 1216.
50
Nunocha, P., Kaewpanha, M., Bongkarn, T., Phuruangrat, A., & Suriwong, T. (2021). A new route to synthesizing La-doped SrTiO3 nanoparticles using the sol-gel auto combustion method and their characterization and photocatalytic application (SCIE). Materials Science In Semiconductor Processing, 134, Article number 106001.
51
Phuruangrat, A., Prapassornwattana, P., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2021). Synthesis of Heterostructure Au/ZnO Nanocomposites by Sonochemical-Assisted Deposition Method and Their Photodegradation for Methylene Blue (SCIE). Russian Journal Of Inorganic Chemistry, 66(4), 613-620.
52
Phuruangrat, A., Kuntalue, B., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2021). Hydrothermal synthesis of hexagonal ZnO nanoplates used for photodegradation of methylene blue. Optik, 226, Article number 165949.
53
Dumrongrojthanath, P., Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2021). Photocatalysis of Cd-doped ZnO synthesized with precipitation method. Rare Metals, 40(3), 537-546.
54
Phuruangrat, A., Budsabong, B., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2021). Characterization of Black-Light-Driven CeVO4 Photocatalysts Synthesized by Sol-Gel Method Using Citric Acid as Complexing Agent with Subsequent High Temperature Calcination. Russian Journal Of Inorganic Chemistry, 66(3), 332-339.
55
Intaphong, P., Phuruangrat, A., Lertwittayanon, K., Akhbari, K., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2021). Microwave-Assisted Synthesis and Characterization of Ag/BiOBr Nanocomposites and Photodegradation of Methylene Blue. Digest Journal Of Nanomaterials And Biostructures, 16(1), 175 - 181.
56
Phuruangrat, A., Sakhon, T., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2021). Preparation and Characterization of Visible-Light-Driven Ce-DOPED CdS Nanowires for Photodegradation of Rhodamine B. Chalcogenide Letters, 18(2), 75 - 80.
57
Suebsom, P., Phuruangrat, A., Suwanboon, S., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2021). Photocatalytic Degradation of Rhodamine B by Highly Effective Heterostructure Pd/Bi2MoO6 Nanocomposites Synthesized by Photoreduction Deposition Method. Journal Of Inorganic And Organometallic Polymers And Materials, 31, 162–171.
58
Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2021). Synthesis, characterization, and UV light-driven photocatalytic properties of CeVO4 nanoparticles synthesized by sol-gel method. Journal Of The Australian Ceramic Society, 2021, 1-8.
59
Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2021). Synthesis and characterization of Gd-doped PbMoO4 nanoparticles used for UV-light-driven photocatalysis (SCIE). Journal Of Rare Earths, 39(9), 1056-1061.
60
Bunluesak, T., Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2021). Photodeposition of AgPd nanoparticles on Bi2WO6 nanoplates for the enhanced photodegradation of rhodamine B. Inorganic Chemistry Communication, 124, Artcle No.108399.
61
Buapoon, S., Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2021). Online-AgBr nanoparticles–ZnO flowers nanocomposites used for photodegradation of methylene blue solution illuminated by ultraviolet-visible radiation. Inorganic And Nano-metal Chemistry, 51(4), 523 - 530.
62
Karthik, K., P. Nikolova, M., Phuruangrat, A., Pushpa, S., Revathi, V., & Subbulakshmi, M. (2020). Ultrasound-assisted synthesis of V2O5 nanoparticles for photocatalytic and antibacterial studies. Materials Research Innovations, 24(4), 229 - 234.
63
Nuanual, S., Maneechot, P., Thanarak, P., Phuruangrat, A., & Artkla, S. (2020). Physicochemical properties of jatropha podagrica biodiesel blends and their effects on tractor engine performance and emission. Nature Environment And Pollution Technology, 19(4), 1599-1605.
64
Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2020). Synthesis of Bi5O7I Nanoplates by PVP-Assisted Hydrothermal Method and Their Photocatalytic Activities. Russian Journal Of Inorganic Chemistry, 65(12), 1935-1942.
65
Phuruangrat, A., Junsang, C., Patiphatpanya, P., Dumrongrojthanath, P., Ekthammathat, N., Karthik, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2020). Enhanced visible-light-driven photodegradation of rhodamine B over Ag2C2O4/Bi2MoO6 nanocomposites. Iranian Journal Of Chemistry And Chemical Engineering, 39(4), 29-37.
66
Bunluesak, T., Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2020). PHOTOCATALYTIC REACTION OF HETEROSTRUCTURE Ag0.9Pd0.1/Bi2WO6 NANOCOMPOSITES TO RHODAMINE B UNDER VISIBLE LIGHT IRRADATION. Digest Journal Of Nanomaterials And Biostructures, 15(3), 913 - 921.
67
Patiphatpanya, P., Phuruangrat, A., Thongtem, S., Dumrongrojthanath, P., & Thongtem, T. (2020). The Influence of pH on Phase and Morphology of BiOIO3 Nanoplates Synthesized by Microwave-Assisted Method and Their Photocatalytic Activities. Journal Of Inorganic And Organometallic Polymers And Materials, 30(3), 869-878.
68
Maisang, W., Phuruangrat, A., Thongtem, S., Kaowphong, S., Kavinchan, J., & Thongtem, T. (2020). Synthesis, characterization and photocatalysis of BiOCl/BiPO4 composites. Journal Of The Iranian Chemical Society, 17(8), 1977–1986.
69
Sa-nguanprang, S., Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2020). Synthesis of ZnO Nanoparticles by Tartaric Acid Solution Combustion and Their Photocatalytic Properties. Russian Journal Of Inorganic Chemistry, 65(7), 1102-1110.
70
Phuruangrat, A., Keereesaensuk, P., Karthik, K., Dumrongrojthanath, P., Ekthammathat, N., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2020). Synthesis and Characterization Ag Nanoparticles Supported on Bi2WO6 Nanoplates for Enhanced Visible-Light-Driven Photocatalytic Degradation of Rhodamine B. Journal Of Inorganic And Organometallic Polymers And Materials, 30(4), 1033-1040.
71
Kianimehr, A., Akhbari, K., White, J., & Phuruangrat, A. (2020). Sonochemical synthesis, crystal structure and thermal behavior of a new thallium(I) supramolecular polymer with hydrogen and bromine-oxygen halogen bonds. Inorganic Chemistry Communications, 115, Article No,107864.
72
Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2020). Refluxing Synthesis and Characterization of UV-Light-Driven Ag-Doped PbMoO4 for Photodegradation of Rhodamine B. Journal Of Electronic Materials, 49(7), 4212-4220.
73
Sa-nguanprang, S., Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2020). Preparation of Visible-Light-Driven Al-Doped ZnO Nanoparticles Used for Photodegradation of Methylene Blue. Journal Of Electronic Materials, 49(3), 1841-1848.
74
Maisang, W., Promnopas, S., Kaowphong, S., Narksitipan, S., Thongtem, S., Wannapop, S., Phuruangrat, A., & Thongtem, T. (2020). Microwave-assisted hydrothermal synthesis of BiOBr/BiOCl flowerlike composites used for photocatalysis. Research On Chemical Intermediates, 46, 2117–2135.
75
Intaphong, P., Phuruangrat, A., Karthik, K., Dumrongrojthanath, P., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2020). Effect of pH on Phase, Morphology and Photocatalytic Properties of BiOBr Synthesized by Hydrothermal Method. Journal Of Inorganic And Organometallic Polymers And Materials, 30(3), 714-721.
76
Intaphong, P., Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2020). Effect of pH on phase, morphologies, and photocatalytic properties of BiOCl synthesized by hydrothermal method. Journal Of The Australian Ceramic Society, 56, 41–48.
77
Davoodi, A., Akhbari, K., & Phuruangrat, A. (2020). Determination of kinetically or thermodynamically stable product between the two lead coordination polymers. Colloid And Polymer Science, 298, 449–457.
78
Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2020). Characterization of BiOCl nanoplates synthesized by PVP-assisted hydrothermal method and their photocatalytic activities. Applied Physics A: Materials Science And Processing, 126, Article number: 245.
79
Suebsom, P., Phuruangrat, A., Suwanboon, S., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2020). Enhanced visible-light-driven photocatalytic activity of heterostructure Ag/Bi2MoO6 nanocomposites synthesized by photoreduction method. Inorganic Chemistry Communications, 119, Article number 108120.
80
Phuruangrat, A., Prapassornwattana, P., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2020). Synthesis of Heterostructure Au/ZnO Nanocomposites by Microwave-Assisted Deposition Method and Their Photocatalytic Activity in Methylene Blue Degradation. Digest Journal Of Nanomaterials And Biostructures, 15(2), 1464-1470.
81
Buapoon, S., Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2020). Preparation, characterisation and enhanced properties of Ag/ZnO nanocomposites for UV-light-driven photocatalysis. Materials Research Innovations, 00(00), 00.
82
Buapoon, S., Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2020). PHOTODEPOSITION SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF Ag/ZnO NANOCOMPOSITES FOR PHOTODEGRADATION OF METHYLENE BLUE AND METHYL ORANGE. Digest Journal Of Nanomaterials And Biostructures, 15(2), 545-553.
83
Phuruangrat, A., Klangnoi, T., Patiphatpanya, P., Dumrongrojhanath, P., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2020). Sonochemical-Assisted Deposition Synthesis of Visible-Light-Driven Pd/Bi2MoO6 Used for Photocatalytic Degradation of Rhodamine B. Journal Of Electronic Materials, 49(6), 3684-3691.
84
Phuruangrat, A., Klangnoi, T., Patiphatpanya, P., Dumrongrojthanath, P., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2020). Synthesis of Pd nanoparticles modified Bi2MoO6 nanoplates by microwave-assisted deposition with their enhanced visible-light-driven photocatalyst. Optik, 212(00), 00.
85
Sa-nguanprang, S., Phuruangrat, A., Karthik, K., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2020). Tartaric acid-assisted precipitation of visible light-driven Ce-doped ZnO nanoparticles used for photodegradation of methylene blue. Journal Of The Australian Ceramic Society, 2020, 1-13.
86
Sa-nguanprang, S., Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2020). Characterization and photocatalysis of visible-light-driven Dy-doped ZnO nanoparticles synthesized by tartaric acid-assisted combustion method. Inorganic Chemistry Communications, 117, Article No.107944 (1-7).
87
Sa-nguanprang, S., Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2020). Visible-Light-Driven Photocatalysis of Gd-Doped ZnO Nanoparticles Prepared by Tartaric Acid Precipitation Method. Russian Journal Of Inorganic Chemistry, 64(12), 1600–1608(2019).
88
Phuruangrat, A., Dumrongrojthanath, P., Kuntalue, B., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2020). CHARACTERIZATION OF UV-LIGHT-DRIVEN Ag/BiOCl NANOPLATES SYNTHESIZED BY SONOCHEMICAL DEPOSITION METHOD. Digest Journal Of Nanomaterials And Biostructures, 15(1), 167-173.
89
Patiphatpanya, P., Intaphong, P., Phuruangrat, A., Kuntalue, B., Dumrongrojthanath, P., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2020). EFFECT OF pH ON PHOTOCATALYTIC ACTIVITIES OF BiOBr NANOMATERIALS SYNTHESIZED BY SONOCHEMICAL METHOD. Digest Journal Of Nanomaterials And Biostructures, 15(1), 115-121.
90
Kianimehr, A., Akhbari, K., White, J., & Phuruangrat, A. (2020). The mechanochemical conversion of potassium coordination polymer nanostructures to interpenetrated sodium coordination polymers with halogen bond, metal–carbon and metal–metal interactions (ใช้ข้อมูลนี้). Crystengcomm, 22(5), 888-894.
91
Kaewmanee, T., Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2020). Solvothermal synthesis of Mn–Zn Ferrite(core)@SiO2(shell)/BiOBr0.5Cl0.5 nanocomposites used for adsorption and photocatalysis combination. Ceramics International, 46(3), 3655-3662.
92
Yusefi, S., Akhbari, K., White, J., & Phuruangrat, A. (2020). Conversion of kinetically stable metal-organic product to thermodynamically stable one approved by thermal treatment and sonochemical reaction. Journal Of Molecular Structure, 1203, Article number 127443.
93
Phuruangrat, A., Keereesaensuk, P., Karthik, K., Dumrongrojthanath, P., Ekthammathat, N., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2020). Synthesis of Ag/Bi2MoO6 Nanocomposites Using NaBH4 as Reducing Agent for Enhanced Visible-Light-Driven Photocatalysis of Rhodamine B. Journal Of Inorganic And Organometallic Polymers And Materials, 30, 322–329.
94
Sa-nguanprang, S., Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2019). Synthesis, Analysis, and Photocatalysis of Mg-Doped ZnO Nanoparticles. Russian Journal Of Inorganic Chemistry, 64(14), 1841-1848.
95
Usefi, S., Akhbari, K., & Phuruangrat, A. (2019). Green conversion of a three‐dimensional organometallic coordination polymer to a three‐dimensional organometallic supramolecular polymer upon mechanochemical 2‐aminopyridine addition. Applied Organometallic Chemistry, 2019(33), 1-8.
96
Intaphong, P., Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2019). Photocatalytic degradation of rhodamine B by Eu-doped BiOI nanobelts induced by visible radiation. Journal Of The Australian Ceramic Society, 55(4), 1021-1025.
97
Phuruangrat, A., Kuntalue, B., Patiphatpanya, P., Ekthammathat, N., Dumrongrojthanath, P., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2019). Synthesis and characterization of Visible-Light-Driven photocatalysis of Rhodamine B By heterojunction Ag3VO4/Bi2W06 Nanocomposites. Digest Journal Of Nanomaterials And Biostructures, 14(4), 1115-1122.
98
Phuruangrat, A., Karthik, K., Kuntalue, B., Dumrongrojthanath, P., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2019). REFUXING SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF ZnS NANOPARTICLES AND THEIR PHOTOCATALYTIC PROPERTIES. Chalcogenide Letters, 16(8), 387-393.
99
Intaphong, P., Phuruangrat, A., Karthik, K., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2019). SONOCHEMICAL SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF BiOCl NANOPLATES AND THEIR PHOTODEGRADATION OF RHODAMINE B. Digest Journal Of Nanomaterials And Biostructures, 14(3), 593 - 599.
100
Phuruangrat, A., Kuntalue, B., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2019). Characterization and photocatalytic properties of CdS nanowires synthesized by reflux-assisted solvothermal method. Chalcogenide Letters, 16(4), 149-155.
101
Phuruangrat, A., Oncharoen, T., Ekthammathat, N., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2019). Synthesis and Characterization of AgCl/ZnO Nanocomposites for High Efficiency Photodegradation of Methylene Blue. Russian Journal Of Physical Chemistry A, 93(2), 319-323.
102
Jonjana, S., Phuruangrat, A., Ekthammathat, N., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2019). Precipitation-Deposition of Visible-Light-Driven AgCl/Bi2WO6 Nanocomposites used for the Removal of Rhodamine B. Journal Of Electronic Materials, 00(00), 1-8.
103
Patiphatpanya, P., Phuruangrat, A., Thongtem, S., Kungwankunakorn, S., & Thongtem, T. (2019). Effect of microwave power on phase, morphology, and photocatalytic properties of BiOIO3 nanostructure. Journal Of The Australian Ceramic Society, 55(2), 501–506.
104
Dumrongrojthanath, P., Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2019). Facile sonochemical synthesis and photocatalysis of Ag nanoparticle/ZnWO4-nanorod nanocomposites. Rare Metals, 00, 1-8.
105
Karthik, K., Vijayalakshmi, S., Phuruangrat, A., Revathi, V., & Verma, U. (2019). Multifunctional Applications of Microwave-Assisted Biogenic TiO 2 Nanoparticles. Journal Of Cluster Science, 00, 1-8.
106
Phuruangrat, A., Rabiabdee, K., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2019). Synthesis and characterization of Ag/BiOBr nanocomposites for photodegradation of rhodamine B as model dye. Digest Journal Of Nanomaterials And Biostructures, 14(2), 351-356.
107
Hasheminezhad, M., Akhbari, K., & Phuruangrat, A. (2019). Solid–solid and solid–liquid conversion of sodium and silver nano coordination polymers. Polyhedron, 166, 115-122.
108
Dumrongrojthanath, P., Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2019). Hydrothermal synthesis and characterization of visible light-driven I-doped Bi2MoO6 photocatalyst. Journal Of The Iranian Chemical Society, 16(4), 733–739.
109
Mirzadeh, E., Akhbari, K., & Phuruangrat, A. (2019). Irreversible solid-state metal ion exchange in cobalt(II) metal–organic nanocapsules synthesized by green mechanochemical process. Journal Of The Iranian Chemical Society, 16(4), 707–714.
110
Kaewmanee, T., Wannapop, S., Phuruangrat, A., Thongtem, T., Wiranwetchayan, O., Promnopas, W., Sansongsiri, S., & Thongtem, S. (2019). Effect of oleic acid content on manganese-zinc ferrite properties. Inorganic Chemistry Communications , 103, 87-92.
111
Yusefi, S., Akhbari, K., White, J., & Phuruangrat, A. (2019). Sonochemical synthesis of a two‐dimensional supramolecular polymer with nanoporous morphology, linear thallophilic and covalent hydrogen‐bonding interactions. Applied Organometallic Chemistry, 33(3), 1-12.
112
Wiranwetchayan, O., Promnopas, S., Phadungdhitidhada, S., Phuruangrat, A., Thongtem, T., Singjai, P., & Thongtem, S. (2019). Characterization of perovskite LaFeO3 synthesized by microwave plasma method for photocatalytic applications. Ceramics International, 45(4), 4802-4809.
113
Phuruangrat, A., Jonjana, S., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2019). Precipitation–deposition synthesis, characterization, and visible light-driven photocatalytic properties of heterostructure AgI/Bi2WO6 nanocomposites. Journal Of The Australian Ceramic Society, 55(1), 57–63.
114
Phuruangrat, A., Aon-on, P., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2019). Synthesis and photocatalysis of Ag3PO4 nanoparticles loaded on ZnO nanostructure flowers. Journal Of Australian Ceramic Society, 55(4), 1147-1152.
115
Dumrongrojthanath, P., Saksoong, T., Patiphatpanya, P., Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2019). Microwave-assisted hydrothermal synthesis of BiOCl/Bi2WO6 nanocomposites for the enhancement of photocatalytic efficiency. Research On Chemical Intermediates, 00, 1-12.
116
Phuruangrat, A., Siri, S., Wadbu, P., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2019). Microwave-assisted synthesis, photocatalysis and antibacterial activity of Ag nanoparticles supported on ZnO flowers. Journal Of Physics And Chemistry Of Solids, 126, 170-177.
117
Intaphong, P., Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2018). Sonochemical Synthesis of Br-Doped Bismuth Oxyiodide Nanobelts Used for N-Deethylation of Rhodamine B. Russian Journal Of Physical Chemistry A, 92(13), 2774-2780.
118
Phuruangrat, A., Wongwiwat, N., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2018). Microwave-assisted solution synthesis and photocatalytic activity of Ag nanoparticles supported on ZnO nanostructure flowers. Research On Chemical Intermediates, 44(12), 7427–7436.
119
Moghadam, Z., Akhbari, K., White, J., & Phuruangrat, A. (2018). A new potassium-based coordination polymer with hydrogen bonding and zigzag metallophilic interactions. Applied Organometallic Chemistry, 32(12), Article number e4613.
120
Dumrongrojthanath, P., Phuruangrat, A., Thongtem, T., Patiphatpanya, P., & Thongtem, S. (2018). Microwave-hydrothermal synthesis of BiOBr/Bi2WO6 nanocomposites for enhanced photocatalytic performance. Ceramics International, 44(1), S148-S151.
121
Intaphong, P., Phuruangrat, A., Ekthammathat, N., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2018). Sonochemical synthesis and characterization of Mg-doped bioi as visible-light-driven photocatalyst. Igest Journal Of Nanomaterials And Biostructures, 13(4), 1097-1101.
122
Patiphatpanya, P., Ekthammathat, N., Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2018). BiOX (X = Cl, Br, and I) Nanoplates Prepared by Surfactant-Free Microwave Synthesis and Their Photocatalytic Performance. Russian Journal Of Physical Chemistry A, 92(11), 2289-2295.
123
Maisang, W., Phuruangrat, A., Randorn, C., Kungwankunakorn, S., Thongtem, S., Wiranwetchayan, O., Wannapop, S., Choopun, S., Kaowphong, S., & Thongtem, T. (2018). Enhanced photocatalytic performance of visible-light-driven BiOBr/BiPO4 composites. Materials Science In Semiconductor Processing, 75, 319-326.
124
Etessamifar, F., Akhbari, K., & Phuruangrat, A. (2018). Against to What Observed Up to Now, Formation of Silver Nanostructures with Appropriate Morphologies from Silver Coordination Polymer Precursors by Calcination Rather than Thermal Decomposition in Oleic Acid. Journal Of Inorganic And Organometallic Polymers And Materials, 28(5), 1924-1931.
125
Maisang, W., Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2018). Photoluminescence and photonic absorbance of Ce-2(MoO4)(3) nanocrystal synthesized by microwave-hydrothermal/solvothermal method. Rare Metals, 37(10), 868-874.
126
Moghadam, Z., Akhbari, K., & Phuruangrat, A. (2018). Irreversible conversion of nanoporous lead(II) metal–organic framework to a nonporous coordination polymer upon thermal treatment. Polyhedron, 156, 48-53.
127
Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2018). Photocatalytic Performance of Sm-Doped ZnO Prepared by Sonochemical Process. Russian Journal Of Physical Chemistry A, 92(10), 2081–2085.
128
Moghadam, Z., Akhbari, K., White, J., & Phuruangrat, A. (2018). Reversible desorption and absorption of water in a zinc-based coordination polymer nanostructure. Polyhedron, 153, 286-291.
129
Phuruangrat, A., Thongtem, T., Satchawan, S., & Thongtem, S. (2018). Photocatalytic activity of rugby-like Nd-doped ZnO particles activated by ultraviolet. Digest Journal Of Nanomaterials And Biostructures, 13(3), 625-630.
130
Klinbumrung, A., Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2018). Synthesis, Characterization and Optical Properties of BaMoO4 Synthesized by Microwave Induced Plasma Method. Russian Journal Of Inorganic Chemistry, 63(6), 725–731.
131
Phuruangrat, A., Kuntalue, B., Dumrongrojthanath, P., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2018). Microwave-assisted solvothermal synthesis of cubic ferrite (MFe2O4, M = Mn, Zn, Cu and Ni) nanocrystals and their magnetic properties. Digest Journal Of Nanomaterials And Biostructures, 13(2), 563-568.
132
Jonjana, S., Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2018). Synthesis, characterization and photocatalysis of heterostructure AgBr/Bi2WO6 nanocomposites. Materials Letters, 216, 92-96.
133
Jonjana, S., Phuruangrat, A., Thongtem, T., Kuntalue, B., & Thongtem, S. (2018). Decolorization of rhodamine B photocatalyzed by Ag3PO4/Bi2WO6 nanocomposites under visible radiation. Materials Letters, 218, 146-149.
134
Akhbari, K., Karami, S., Phuruangrat, A., & Saedi, Z. (2018). Irreversible replacement of sodium with thallium in sodium coordination polymer nanostructures by solid-state mechanochemical cation exchange process. Journal Of The Iranian Chemical Society, 15(6), 1327-1335.
135
Dumrongrojthanath, P., Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2018). Hydrothermal synthesis and characterization of visible-light-driven Mo-doped Bi2WO6 photocatalyst. Journal Of The Ceramic Society Of Japan, 126(2), 87-90.
136
Dumrongrojthanath, P., Phuruangrat, A., Thipkonglas, S., Kuntalue, B., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2018). Synthesis and characterization of Ce-doped MoO3 nanobelts for using as visible-light-driven photocatalysts. Superlattices And Microstructures, 120(2018), 241-249.
137
Junploy, P., Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2018). Effect of surfactants on phase, crystal growth and photocatalysis of calcium stannate synthesized by cyclic microwave and calcination combination. Research On Chemical Intermediates, 00, 1-13.
138
Intaphong, P., Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2018). Synthesis of visible-light-driven f-doped bioi for photodegradation of rhodamine B dye. Digest Journal Of Nanomaterials And Biostructures, 13(1), 177-183.
139
Phuruangrat, A., Dumrongrojthanath, P., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2018). Hydrothermal synthesis of I-doped Bi2WO6 for using as a visible-light-driven photocatalyst. Materials Letters, 224, 67-70.
140
Ekthammathat, N., Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2018). Synthesis, Characterization and Antibacterial Activity of BiVO4 Microstructure. Russian Journal Of Physical Chemistry A, 92(5), 1036-1040.
141
Moghadam, Z., Kamran, K., & Phuruangrat, A. (2018). Solid-state conversion of thallium(I) coordination polymer nanoparticles with cubic cage units to an organometallic silver(I) coordination polymer. Journal Of Organometallic Chemistry, 861, 105-111.
142
Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2018). Synthesis, characterization and ferromagnetic properties of Zn1-xMnxO (x ≤ 0.05) nanoparticles. Journal Of Molecular Structure, 1161, 108-112.
143
Intaphong, P., Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2018). Sonochemical synthesis and characterization of BiOI nanoplates for using as visible-light-driven photocatalyst. Materials Letters, 213, 88-91.
144
Mohaghegh, F., Akhbari, K., & Phuruangrat, A. (2018). Preparation of thallium nanomaterials from thallium(I) coordination polymers precursors synthesized by green sonochemical and mechanochemical processes. Ultrasonics - Sonochemistry, 40, 594-600.
145
Noori, Y., Akhbari, K., Phuruangrat, A., & Costantino, F. (2018). What can only occur in supramolecular systems; first solid-state conversion of micro to nanostructures without any treatment in environmental conditions. Ultrasonics - Sonochemistry, 40, 17-20.
146
Sitthichai, S., Phuruangrat, A., Pilapong, C., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2017). Synthesis of CoFe2O4 Nanoparticles by Refluxing-Calcining Combination for Using as Magnetic Resonance Imaging Agents. Journal Of Nanoscience And Nanotechnology, 17(12), 9267-9273.
147
Jonjana, S., Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2017). Synthesis, characterization and photocatalysis of heterostructure AgBr/Bi2WO6nanocomposites. Materials Letters, 216, 92-96.
148
, J., Phuruangrat, A., Plubphon, N., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2017). Photocatalytic degradation of methylene blue by Zn2SnO4-SnO2system under UV visible radiation. Materials Science In Semiconductor Processing, 66, 56-61.
149
Moradi, Z., Akhbari, K., Phuruangrat, A., & Costantino, F. (2017). Passage of the Roughening Temperature Influence on the Crystalline Structure and Morphology of a Nano Metal–Organic Material. Journal Of Inorganic And Organometallic Polymers And Materials, 27(6), 1712-1718.
150
Dumrongrojthanath, P., Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2017). Hydrothermal preparation of visible-light-driven Br-doped Bi2WO6 photocatalyst. Materials Letters, 209, 501-504.
151
Nualkaew, P., Phuruangrat, A., Kuntalue, B., Dumrongrojthanath, P., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2017). Facile deposition of Ag3PO4 nanoparticles on Bi2MoO6 nanoplates by microwave for highly efficient photocatalysis. Russian Journal Of Inorganic Chemistry , 62(6), 836-842.
152
Patiphatpanya, P., Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2017). Microwave-assisted synthesis and characterization of BiOIO3 nanoplates for photocatalysis. Materials Letters, 209, 264–267.
153
Hazrati, Z., Akhbari, K., & Phuruangrat, A. (2017). The effects of altering reaction conditions in green sonochemical synthesis of a thallium(I) coordination polymer and in achieving to different morphologies of thallium(III) oxide nanostructures via solid-state process. Ultrasonics-sonochemistry, 39, 662–668.
154
, S., Jonjana, S., Phuruangrat, A., , K., , T., & , T. (2017). Photodegradation of rhodamine B by Ag3PO4/Bi2MoO6 nanocomposites under visible light illumination. Nippon Seramikkusu Kyokai Gakujutsu Ronbunshi/journal Of The Ceramic Society Of Japan, 125(5), 387-390.
155
, K., , E., Phuruangrat, A., , T., & , T. (2017). High UV-visible photocatalytic activity of Ag3PO4 dodecahedral particles synthesized by a simple hydrothermal method. Materials Letters, 2017, 58–61.
156
Phuruangrat, A., Dumrongrojthanath, P., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2017). Effect of Ce dopant on structure, morphology, photoabsorbance and photocatalysis of ZnWO4 nanostructure. Nippon Seramikkusu Kyokai Gakujutsu Ronbunshi/journal Of The Ceramic Society Of Japan, 125, 62-64.
157
Sitthichai, S., Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2017). Influence of Mg dopant on photocatalytic properties of Mg-doped ZnO nanoparticles prepared by sol-gel method. Nippon Seramikkusu Kyokai Gakujutsu Ronbunshi/journal Of The Ceramic Society Of Japan, 125, 122-124.
158
, A., Thongtem, S., Phuruangrat, A., & Thongtem, T. (2017). Template synthesis of Zn2TiO4 and Zn2Ti3O8 nanorods by hydrothermal-calcination combined processes. Materials Letters, 193, 270–273.
159
Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2017). Effect of NaOH on morphologies and photocatalytic activities of CeO2 synthesized by microwave-assisted hydrothermal method. Materials Letters, 193, 161–164.
160
Arin, J., Thongtem, S., Phuruangrat, A., & Thongtem, T. (2017). Characterization of ZnO–TiO2 and zinc titanate nanoparticles synthesized by hydrothermal process. Research On Chemical Intermediates, 43(5), 3183-3195.
161
Phuruangrat, A., Maisang, W., Phonkhokkong, T., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2017). Superparamagnetic and ferromagnetic behavior of ZnFe2O4 nanoparticles synthesized by microwave-assisted hydrothermal method. Russian Journal Of Physical Chemistry A, 91(5), 951–956.
162
Phuruangrat, A., Dumrongrojthanath, P., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2017). Synthesis and characterization of visible light-driven W-doped Bi2MoO6 photocatalyst and its photocatalytic activities. Materials Letters, 194, 114–117.
163
Phuruangrat, A., Thipkonglos, S., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2017). Hydrothermal synthesis and characterization of Dy-doped MoO3 nanobelts for using as a visible-light-driven photocatalyst. Materials Letters, 195, 37-40.
164
Phuruangrat, A., Dumrongrojthanath, P., Kuntalue, B., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2017). Synthesis and characterization of visible-light-driven Cl-doped Bi2MoO6 photocatalyst with enhanced photocatalytic activity. Materials Letters, 196, 256-259.
165
Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2017). Microwave-assisted hydrothermal synthesis and characterization of CeO2nanowires for using as a photocatalytic material. Materials Letters, 196, 61-63.
166
Moradi, Z., Akhbari, K., Phuruangrat, A., & Costantino, F. (2017). Studies on the relation between the size and dispersion of metallic silver nanoparticles and morphologies of initial silver(I) coordination polymer precursor. Journal Of Molecular Structure, 1133, 172-178.
167
Moradi, M., Akhbari, K., Costantino, F., & Phuruangrat, A. (2016). Solid-state conversion of a three-dimensional sodium(I) coordination polymer with micro trigon morphology to two-dimensional silver(I) coordination polymer nanostructures. Polyhedron, 121, 33-40.
168
Noori, N., Akhbari, K., Phuruangrat, A., & Costantino, F. (2016). Self-assembly through secondary interactions in formation of twodimensional lead(II) supramolecular polymer with nanosheets morphology. Journal Of Molecular Structure, 1130, 311-318.
169
Noori, Y., Akhbari, K., Phuruangrat, A., & Costantino, F. (2016). Studies the effects of ultrasonic irradiation and dielectric constants of solvents on formation of lead(II) supramolecular polymer; new precursors for synthesis of lead(II) oxide nanoparticles. Ultrasonics Sonochemistry, 35, 36–44.
170
Mirzadeh, E., Akhbari, K., Phuruangrat, A., & Costantino, F. (2016). A survey on the effects of ultrasonic irradiation, reaction time and concentration of initial reagents on formation of kinetically or thermodynamically stable copper(I) metal-organic nanomaterials. Ultrasonics Sonochemistry, 35, 382–388.
171
Dumrongrojthanath, P., Phuruangrat, A., Junploy, P., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2016). Visible-light-driven photocatalysis of heterostructure Ag/Bi2WO6 nanocomposites and their photocatalytic degradation of dye under visible light irradiation. Research On Chemical Intermediates, 42(3), 1651-1662.
172
Nuankaeo, P., Phuruangrat, A., Kuntalue, B., Dumrongrojthanath, P., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2016). Ag3PO4/Bi2MoO6 heterostructures with enhanced visible light photocatalytic activity for the degradation of rhodamine B. Russian Journal Of Applied Chemistry, 89(5), 830-835.
173
Phuruangrat, A., Dumrongrojthanath, P., Yayapao, O., Arin, J., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2016). Photocatalytic activity of La-doped ZnO nanostructure materials synthesized by sonochemical method. Rare Metals, 35(5), 390-395.
174
Ekthammathat, N., Kidarn, S., Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2016). Hydrothermal synthesis of Ag-doped BiOI nanostructure used for photocatalysis. Research On Chemical Intermediates, 42(6), 5559-5572.
175
Phuruangrat, A., Kuntalue, B., Artkla, S., Promnopas, S., Promnopas, W., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2016). Effect of lead salts on phase, morphologies and photoluminescence of nanocrystalline PbMoO4 and PbWO4 synthesized by microwave radiation. Materials Science- Poland, 34(3), 529-533.
176
Jonjana, S., Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2016). Preparation and enhanced photocatalytic performance of AgCl/Bi2MoO6 heterojunction. Materials Letters, 179, 162-165.
177
Nualkaew, P., Phuruangrat, A., Dumrongrojthanath, P., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2016). Synthesis of Ag3VO4 nanoparticles loaded on Bi2MoO6 nanoplates as heterostructure visible light driven photocatalyst by sonochemical method. Nippon Seramikkusu Kyokai Gakujutsu Ronbunshi/journal Of The Ceramic Society Of Japan, 124(10), 1157-1160.
178
Promnopas, W., Promnopas, S., Phonkhokkong, T., Thongtem, T., Boonyawan, D., Yu, L., Wiranwetchayan, O., Phuruangrat, A., & Thongtem, S. (2016). Crystalline phases and optical properties of titanium dioxide films deposited on glass substrates by microwave method. Surface And Coatings Technology, 306, 69-74.
179
Intaphong, P., Phuruangrat, A., & Pookmanee, P. (2016). Synthesis and characterization of BiVO4 photocatalyst by microwave method. Integrated Ferroelectrics, 175(1), 51-58.
180
Klinbumrung, A., Thongtem, T., Phuruangrat, A., & Thongtem, S. (2016). Optical and ammonia-sensing properties of SnO2 nanoparticles synthesized using a 900W microwave. Japanese Journal Of Applied Physics, 55(8), Article number 085001.
181
Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2016). Ultrasonic-assisted synthesis and photocatalytic performance of ZnO nanoplates and microflowers. Materials And Design, 107(5), 250-256.
182
Yayapao, O., Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2016). Synthesis, characterization and electrochemical properties of α-MoO3 nanobelts for Li-ion batteries. Russian Journal Of Physical Chemistry A, 90(6), 1224-1230.
183
Jonjana, S., Phuruangrat, A., Thongtem, S., Wiranwetchayan, O., & Thongtem, T. (2016). Preparation and characterization of Ag3VO4/Bi2MoO6 nanocomposites with highly visible-light-induced photocatalytic properties. Materials Letters, 180, 93-96.
184
Phuruangrat, A., Yayapao, O., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2016). Photocatalytic activity of ZNO with different morphologies synthesized by a sonochemical method. Russian Journal Of Physical Chemistry A, 90(5), 949-954.
185
Jonjana, S., Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2016). Synthesis, analysis and photocatalysis of AgBr/Bi2MoO6 nanocomposites. Materials Letters, 172, 11-14.
186
Phuruangrat, A., Cheed-im, U., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2016). Influence of Gd dopant on photocatalytic properties of MoO3 nanobelts. Materials Letters, 173, 158-161.
187
Jonjana, S., Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2016). Synthesis of AgI/Bi2MoO6 heterojunctions and their photoactivity enhancement driven by visible light. Materials Letters, 175, 75-78.
188
Phuruangrat, A., Kuntalue, B., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2016). Effect of PEG on phase, morphology and photocatalytic activity of CeVO4 nanostructures. Materials Letters, 174, 138-141.
189
Phuruangrat, A., Cheed-im, U., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2016). High visible light photocatalytic activity of Eu-doped MoO3 nanobelts synthesized by hydrothermal method. Materials Letters, 172(1), 166-170.
190
Phonkhokkong, T., Thongtem, T., Thongtem, S., Phuruangrat, A., & Promnopas, W. (2016). Synthesis and characterization of TiO2 nanopowders for fabrication of dye sensitized solar cells. Digest Journal Of Nanomaterials And Biostructures, 11(1), 81-90.
191
Ekthammathat, N., Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2016). Synthesis and characterization of Ce-doped CuO nanostructures and their photocatalytic activities. Materials Letters, 167, 266-269.
192
Phuruangrat, A., Kuntalue, B., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2016). Synthesis of cubic CuFe2O4 nanoparticles by microwave-hydrothermal method and their magnetic properties. Materials Letters, 167, 65-68.
193
Phuruangrat, A., Dumrongrojthanath, P., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2016). Influence of Dy dopant on photocatalytic properties of Dy-doped ZnWO4 nanorods. Materials Letters, 166, 183-187.
194
Phuruangrat, A., Mad-ahin, S., Yayapao, O., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2015). Photocatalytic degradation of organic dyes by UV light, catalyzed by nanostructured Cd-doped ZnO synthesized by a sonochemical method. Research On Chemical Intermediates, 41(12), 9757-9772.
195
Intaphong, P., Jonjana, S., Phuruangrat, A., Pookmanee, P., Artkla, S., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2015). Synthesis and photocatalytic properties of CeVO4 nanoparticles under UV irradiation. Digest Journal Of Nanomaterials And Biostructures, 10(4), 1281-1287.
196
Suriwong, T., Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2015). Synthesis, characterization and photoluminescence properties of CdTe nanocrystals. Journal Of Ovonic Research, 11(6), 257-261.
197
Phuruangrat, A., Kuntalue, B., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2015). Microwave-assisted synthesis, characterization and photoluminescence of shuttle-like BaMoO4 microstructure. Materials Science- Poland, 33(3), 537-540.
198
Phuruangrat, A., Maneechote, A., Dumrongrojthanath, P., Ekthammathat, N., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2015). Visible-light driven photocatalytic degradation of rhodamine B by Ag/Bi2WO6 heterostructures. Materials Letters, 159, 289-292.
199
Ekthammathat, N., Phuruangrat, A., Kuntalue, B., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2015). Preparation of neodymium hydroxide nanorods and neodymium oxide nanorods by a hydrothermal method. Digest Journal Of Nanomaterials And Biostructures, 10(2), 715-719.
200
Yayapao, O., Thongtem, T., Phuruangrat, A., & Thongtem, S. (2015). Synthesis and characterization of highly efficient Gd doped ZnO photocatalyst irradiated with ultraviolet and visible radiations. Materials Science In Semiconductor Processing, 39, 786-792.
201
Phuruangrat, A., Dumron Grojthanath, P., Kuntalue, B., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2015). OPTICAL PROPERTIES OF Ag DOPED Bi2WO6 NANOPLATES SYNTHESIZED BY HYDROTHERMAL PROCESS. Digest Journal Of Nanomaterials And Biostructures, 10(2), 371-375.
202
Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2015). Sonochemical synthesis and characterization of uniform lanthanide orthophosphate (LnPO(4), Ln = La and Ce) nanorods. Rare Metals, 34(5), 301-307.
203
Phuruangrat, A., Putdum, S., Dumrongrojthanath, P., Ekthammathat, N., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2015). Enhanced properties for visible-light-driven photocatalysis of Ag nanoparticle modified Bi2MoO6 nanoplates. Materials Science In Semiconductor Processing, 34, 175-181.
204
Ekthammathat, N., Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2015). HYDROTHERMAL-ASSISTED SYNTHESIS AND PHOTOLUMINESCENCE OF ZnO MICRORODS. Digest Journal Of Nanomaterials And Biostructures, 10(1), 149-153.
205
Dumrongrojthanath, P., Thongtem, T., Phuruangrat, A., & Thongtem, S. (2015). Glycolthermal synthesis of Bi2MoO6 nanoplates and their photocatalytic performance. Materials Letters, 154, 180-183.
206
Phuruangrat, A., Putdum, S., Dumrongrojthanath, P., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2015). Hydrothermal synthesis of Bi2MoO6 visible-light-driven photocatalyst. Journal Of Nanomaterials, 2015, 135735.
207
Phuruangrat, A., Maneechote, A., Dumrongrojthanath, P., Ekthammathat, N., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2015). Effect of pH on visible-light-driven Bi2WO6 nanostructured catalyst synthesized by hydrothermal method. Superlattices And Microstructures, 78, 106-115.
208
Junploy, P., Thongtem, T., Thongtem, S., & Phuruangrat, A. (2014). Decolorization of methylene blue by Ag/SrSnO3 composites under ultraviolet radiation. Journal Of Nanomaterials, 2014, 261395.
209
Junploy, P., Thongtem, S., Thongtem, T., & Phuruangrat, A. (2014). Photocatalytic activity of Zn2SnO4-SnO2 nanocomposites produced by sonochemistry in combination with high temperature calcination. Superlattices And Microstructures, 74, 173-183.
210
Dumrongrojthanath, P., Thongtem, T., Phuruangrat, A., & Thongtem, S. (2014). SYNTHESIS OF Bi2MoO6 NANOPLATES WITH THE ASSISTANCE OF PEG BY HYDROTHERMAL METHOD AND THEIR PHOTOCATALYTIC ACTIVITIES. Digest Journal Of Nanomaterials And Biostructures, 9(2), 593-598.
211
Phuruangrat, A., Dumrongrojthanath, P., Yayapao, O., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2014). Solvothermal synthesis and photocatalytic properties of CdS nanowires under UV and visible irradiation. Materials Science In Semiconductor Processing, 26(1), 329-335.
212
Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2014). Controlling morphologies and growth mechanism of hexagonal prisms with planar and pyramid tips of ZnO microflowers by microwave radiation. Ceramics International, 40(7 PART A), 9069-9076.
213
Phuruangrat, A., Dumrongrojthanath, P., Ekthammathat, N., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2014). Hydrothermal Synthesis, Characterization, and Visible Light-Driven Photocatalytic Properties of Bi2WO6 Nanoplates. Journal Of Nanomaterials, 2014, 138561.
214
Phuruangrat, A., Ekthammathat, N., Kuntalue, B., Dumrongrojthanath, P., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2014). Hydrothermal Synthesis, Characterization and Optical Properties of Ce doped Bi2MoO6 Nanoplates. Journal Of Nanomaterials, 2014, 934165.
215
Phuruangrat, A., Yayapao, O., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2014). Synthesis and Characterization of Europium-Doped Zinc Oxide Photocatalyst. Journal Of Nanomaterials, 2014, 367529.
216
Arin, J., Dumrongrojthanath, P., Yayapao, O., Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2014). Synthesis, characterization and optical activity of La-doped ZnWO4 nanorods by hydrothermal method. Superlattices And Microstructures, 67, 197-206.
217
Phuruangrat, A., Kongpet, W., Yayapao, O., Kuntalue, B., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2014). Ultrasonic-Assisted Synthesis, Characterization, and Optical Properties of Sb Doped ZnO and Their Photocatalytic Activities. Journal Of Nanomaterials, 2014, 725817.
218
N, E., S, T., T, T., & Phuruangrat, A. (2014). Characterization and antibacterial activity of nanostructured ZnO thin films synthesized through a hydrothermal method. Powder Technology, 254, 199-205.
219
Phuruangrat, A., Yayapao, O., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2014). Preparation, characterization and photocatalytic properties of Ho doped ZnO nanostructures synthesized by sonochemical method. Superlattices And Microstructures, 67, 118-126.
220
Phuruangrat, A., Jitrou, P., Dumrongrojthanath, P., Ekthammathat, N., Kuntalue, B., & Tongtem, S. (2013). Hydrothermal Synthesis and Characterization of Bi2MoO6 Nanoplates and Their Photocatalytic Activities. Journal Of Nanomaterials, 789705, 789705.
221
Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2013). Influence of PVP on the Morphologies of Bi2S3 Nanostructures Synthesized by Solvothermal Method. Journal Of Nanomaterials, 2013, 1-6.
222
Phuruangrat, A., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2013). MICROWAVE HYDROTHERMAL SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF COPPER SULFIDE WITH DIFFERENT MORPHOLOGIES . Chalcogenide Letters, 10(10), 359-365.
223
Dumrongrojthanath, P., Thongtem, T., Phuruangrat, A., & Thongtem, S. (2013). Synthesis and characterization of hierarchical multilayered flower-like assemblies of Ag doped Bi2WO6 and their photocatalytic activities . Superlattices And Microstructures, 64, 196-203.
224
Phuruangrat, A., Ekthammathat, N., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2013). Preparation of LaPO4 nanowires with high aspect ratio by a facile hydrothermal method and their photoluminescence. Chemical Intermediates , 93(3), 1363-1371.
225
Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2013). Novel combined sonochemical/solvothermal syntheses, characterization and optical properties of CdS nanorods. Powder Technology, 233, 155-160.
226
Ekthammathat, N., Thongtem, T., Phuruangrat, A., & Thongtem, S. (2013). Characterization of ZnO flowers of hexagonal prisms with planar and hexagonal pyramid tips grown on Zn substrates by a hydrothermal process. Superlattices And Microstructures, 53, 195-203.
227
Yayapao, O., Thongtem, S., Phuruangrat, A., & Thongtem, T. (2013). Sonochemical synthesis, photocatalysis and photonic properties of 3% Ce-doped ZnO nanoneedles. Ceramics International, 39, S563-S568.
228
Ekthammatht, N., Thongtem, T., Phuruangrat, A., & Thongtem, S. (2013). Growth of hexagonal prism ZnO nanorods on Zn substrates by hydrothermal method and their photoluminescence. Ceramics International, 39, S501-S505.
229
Phuruangrat, A., Kongnuanyai, S., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2013). Ultrasound-assisted synthesis, characterization and optical property of 0-3 wt% Sn-doped ZnO. Materials Letters, 91, 179-182.
230
Dumrongrojthanath, P., Thongtem, T., Phuruangrat, A., & Thongtem, S. (2013). Hydrothermal synthesis of Bi2WO6 hierarchical flowers with their photonic and photocatalytic properties. Superlattices And Microstructures, 54, 71-77.
231
Aup-ngoen, K., Thongtem, T., Thongtem, S., & Phuruangrat, A. (2013). Cyclic microwave-assisted synthesis of CuFeS2 nanoparticles using biomolecules as sources of sulfur and complexing agent. Materials Letters, 101, 9-12.
232
Phuruangrat, A., Thongtem, T., Sinaim, H., & Thaongtem, S. (2013). Synthesis of cadmium selenide nanorods by polyethylene glycol-assisted solvothermal process. Journal Of Experimental Nanoscience, 8(6), 654-660.
233
Yayapao, O., Thongtem, T., Phuruangrat, A., & Thongtem, S. (2013). Sonochemical synthesis of Dy-doped ZnO nanostructures and their photocatalytic properties. Journal Of Alloys And Compounds, 576, 72-79.
234
Phuruangrat, A., Jitrou, P., Dumrongrojthanath, P., Ekthammathat, N., Kuntalue, B., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2013). Synthesis and Characterization of Bi2MoO6 by Microwave Radiation Method and Its Photocatalytic Activity. Journal Of Nanomaterials, 2013(434197), 1-8.
235
Ekthammathat, N., Thongtem, T., Phuruangrat, A., & Thongtem, S. (2013). Synthesis and Characterization of CeVO4 by Microwave Radiation Method and Its Photocatalytic Activity. Journal Of Nanomaterials, 2013, 1-7.
236
Ekthammathat, N., Thongtem, T., Phuruangrat, A., & Thongtem, S. (2013). Photoluminescence of Hexagonal ZnO Nanorods Hydrothermally Grown on Zn Foils in KOH Solutions with Different Values of Basicity. Journal Of Nanomaterials, 2013(208230), 1-4.
237
Phuruangrat, A., Thongtem, T., Thongtem, S., & Yayapao, O. (2013). Ultrasonic-assisted synthesis of Nd-doped ZnO for photocatalysis. Materials Letters , 90(-), 83-86.
238
Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Ekthammathat, N. (2012). Facile Hydrothermal Synthesis and Optical Properties of Monoclinic CePO4 Nanowires with High Aspect Ratio. Journal Of Nanomaterials , -(-), 1-6.
239
Phuruangrat, A., Thongtem, T., Thongtem, S., & Tipcompor, N. (2012). Characterization of SrCO3 and BaCO3 nanoparticles synthesizedbycyclic microwave radiation. Materials Letters, 87(-), 153-156.
240
Phuruangrat, A., Thoonchalong, P., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2012). Synthesis of CuS with different morphologies by refluxing method: nanopaticles in clusters and nanoflakes in sponge-like clusters. Chalcogenide Letters, 9(10), 421-426.
241
Yayapao, O., Thongtem, S., Phuruangrat, A., & Thongtem, T. (2012). A simple microwave-assisted hydrothermal synthesis of lanthanum hydroxide nanowires with a high aspect ratio. Journal Of Ceremic Processing Research, 13(4), 466-469.
242
Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2012). Characterization of starfruit-like PbWO4 microstructures clusters synthesized by a solution route. Journal Of Ceremic Processing Research, 13(5), 514-516.
243
Phuruangrat, A., Thongtem, T., Pongphab, P., & Thongtem, S. (2012). Solvothermal synthesis of uniform and high aspect ratio of CdS nanowires and their optical properties. Solid State Sciences, 14(8), 1023-1029.
244
Phuruangrat, A., Thongtem, T., Kuntalue, B., & Thongtem, S. (2012). Characterization of cubic and star-shaped dendritic PbS structures synthesized by a solvothermal method. Materials Letters, 81(-), 55-58.
245
Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2012). Characterization and photonic absorption of hierarchical tree-like CdS nanostructure synthesized by solvothermal method. Materials Letters, 80(-), 114-116.
246
Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2012). Precipitate synthesis of BaMoO4 and BaWO4 nanoparticles at room temperature and their photoluminescence properties. Superlattices And Microstructures , 52(1), 78-83.
247
Phuruangrat, A., Thongtem, S., Thongtem, T., & Kuntalue, B. (2012). SONOCHEMICAL SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF LEAD SULFIDE NANOPARTICLES. Digest Journal Of Nanomaterials And Biostructures, 7(4), 1413-1417.
248
Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2012). Solvothermal synthesis and optical properties of wurtzite-type CdS nanorods. Chalcogenide Letters, 9(7), 315-319.
249
Phuruangrat, A., Chen, J., Lou, X., Yayapao, O., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2012). Hydrothermal synthesis and electrochemical properties of ?-MoO3 nanobelts used as cathode materials for Li-ion batteries. Applied Physics A , 107(1), 249-254.
250
Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2012). Solvothermal synthesis of CdS nanorods using poly(vinyl butyral-co-vinylalcohol-co-vinyl acetate) as a capping agent in ethylenediamine solvent. Powder Technology , 211(-), 383-386.
251
Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2012). Template-free synthesis of neodymium hydroxide nanorods by microwave-assisted hydrothermal process, and of neodymium oxide nanorods by thermal decomposition. Ceramics International , 38(5), 4075-4079.
252
Phuruangrat, A., Thongtem, T., Thogntem, S., & Sinaim, H. (2012). Synthesis and characterization of heteronanostructured Ag nanoparticles/MoO3 nanobelts composites. Materials Chemistry And Physics , 132(2-3), 358-363.
253
Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2012). Controlling morphologies of Bi2S3 nanostructures synthesized by glycolthermal method . Materials Letters , 72(-), 104-106.
254
Phuruangrat, A., Thogntem, T., Thongtem, S., Sinima, H., Lee, J., & Ham, D. (2012). Free-polymer controlling morphology of ?-MoO3 nanobelts by a facile hydrothermal synthesis, their electrochemistry for hydrogen evolution reactions and optical properties. Journal Of Alloys And Compounds , 516(-), 172-178.
255
Phuruangrat, A., Thongtem, T., Ekthammathat, N., & Thongtem, S. (2011). Microwave-assisted synthesis of CePO4 nanorod phosphor with violet emission. Rare Metals , 30(6), 572-576.
256
Phuruangrat, A., Thongtem, T., Thongtem, S., & Kuntalue, B. (2011). Microwave-assisted synthesis and characterization of rose-like and flower-like zinc oxide nanostructures. Journal Of Ovonic Research , 7(6), 107-113.
257
Phuruangrat, A., Ekthammathat, N., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2011). Glycolthermal synthesis and characterization of hexagonal CdS round microparticles in flower-like clusters. Journal Of Alloys And Compounds , 509(41), 10150-10154.
258
Phuruangrat, A. (2011). Preparation and characterization of CdS nanowires by polyethylene glycol-assisted solvothermal reaction. Journal Of Ovenic Research, 7(6), 125-130.
259
Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2011). Characterization of copper sulfide hexananoplates, and nanoparticles synthesized by a sonochemical method . Chalcogenide Letters, 8(4), 291-295.
260
Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2011). Characterization of copper sulphide heexananoplates \nd nanoparticles synthesizesd by sonochemical method. Chalcogenide Letters, 8(4), 291-293.
261
Phuruangrat, A., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2011). Characterization and photo-luminesce3nce of PbS nanocubes synthesized by a solvothermal metgod. Chalcogenide Letters, 8(5), 297-300.
262
Phuruangrat, A., Ekthammathat, N., Thongtem, T., & Thongtem, S. (2011). Microwave-assisted synthesis and optical property of CdMoO4 nanoparticles. Journal Of Physics And Chemistry Of Solids, 72(3), 176-180.
263
Siriwong, P., Thongtem, T., Phuruangrat, A., & Thongtemc, S. (2011). Hydrothermal synthesis, characterization, and optical properties of wolframite ZnWO4 nanorods. Crystengcomm, 13(5), 1564-1569.
264
Yayapao, O., Thongtem, T., Phuruangrat, A., & Thongtemc, S. (2011). CTAB-assisted hydrothermal synthesis of tungsten oxide microflowers. Journal Of Alloys And Compounds, 509(5), 2294-2299.