บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

ธวัช ชนะดี

รองศาสตราจารย์
Fellow (UKPSF)
พี่เลี้ยง UKPSF

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2557
วศ.ด (วิศวกรรมวัสดุ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2552
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2550
วท.บ. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 55151389900
1
Sri-o-Sot S., Vepulanont K., Pitakpornpreecha T., Aroonkesorn A., Charoenpanich A., Srichumpong T., Chanadee T., 2024. CaTiO3-hydroxyapatite bioceramic composite: Synthesis of reactant powders from waste cockle shell, sintering, characterization and investigation of physical, mechanical and in-vitro biological properties. Journal of the Australian Ceramic Society 60(1): 65-87. (cited 0 times)
2
Sri-o-sot S., Vepulanont K., Kamkit C., Srichumpong T., Chanadee T., 2022. Fabrication, characterization, and properties of hydroxyapatite ceramics derived from cockle shell. Journal of the Australian Ceramic Society 58(4): 1081-1093. (cited 1 times)
3
Chanadee T., Niyomwas S., Patcharasit K., Singsarothai S., 2021. Effect of Mg Content on Synthesis of TiC Powder from Leucoxene by Self-Propagating High-Temperature Synthesis Method. ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports 24(3): 68-75. (cited 0 times)
4
Vepulanont K., Sa-Nguanprang S., Buapoon S., Bunluesak T., Suebsom P., Chaisong K., Udomsri N., Karnchana N., Laokae D., Chanadee T., 2021. Nickel ferrite ceramics: combustion synthesis, sintering, characterization, and magnetic and electrical properties. Journal of Asian Ceramic Societies 9(2): 639-651. (cited 16 times)
5
Rattanaphan N., Chanadee T., 2021. Combustion Synthesis of TiC Powders from Ilmenite Mineral and Activated Carbon. International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis 30(1): 51-54. (cited 0 times)
6
Radklaochotsatain N., Niyomwas S., Chanadee T., 2020. Zirconium diboride-mullite composite form mineral: Combustion synthesis, consolidation, characterizations and properties. Ceramics International 46(11): 18842-18850. (cited 4 times)
7
Maitreekeaw K., Chanadee T., 2020. Calcium titanate ceramics obtained by combustion synthesis and two-step sintering. Science of Sintering 52(4): 491-502. (cited 4 times)
8
Kaemkit C., Niyomwas S., Chanadee T., 2020. The effect of carbon on si to sic ratio in si-sic composite from natural sand. Journal of Ceramic Processing Research 21(4): 460-464. (cited 3 times)
9
Rongsawat S., Bunma W., Chanadee T., 2020. In situ combustion synthesis in air of calcium titanate powders using minerals as a calcium source. Materials Science Forum 982 MSF: 20-25. (cited 2 times)
10
Myint Maung S.T., Chanadee T., Niyomwas S., 2019. Two reactant systems for self-propagating high-temperature synthesis of tungsten silicide. Journal of the Australian Ceramic Society 55(3): 873-882. (cited 5 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Sri-o-sot, S., Vepulanont, K., Pitakpornpreecha, T., Aroonkesorn, A., Charoenpanich, A., Srichumpong, T., & Chanadee, T. (2023). Accepted-CaTiO3‑hydroxyapatite bioceramic composite: Synthesis of reactant powders from waste cockle shell, sintering, characterization and investigation of physical, mechanical and in‑vitro biological properties (SCIE). Journal Of The Australian Ceramic Society, 00(00), 00.
2
Sri-o-sot, S., Vepulanont, K., Kamkit, C., Srichumpong, T., & Chanadee, T. (2022). Fabrication, characterization, and properties of hydroxyapatite ceramics derived from cockle shell (SCIE). Journal Of The Australian Ceramic Society, 58(4), 1081 - 1093.
3
Vepulanont, K., Sa-nguanprang, S., Buapoon, S., Bunluesak, T., Suebsom, P., Chaisong, K., Udomsri, N., Karnchana, N., Laokae, D., & Chanadee, T. (2021). Nickel ferrite ceramics: combustion synthesis, sintering, characterization, and magnetic and electrical properties (SCIE). Journal Of Asian Ceramic Societies, 9(2), 639-651.
4
Rattanaphan, N., & Chanadee, T. (2021). Combustion Synthesis of TiC Powders from Ilmenite Mineral and Activated Carbon. International Journal Of Self-propagating High-temperature Synthesis, 30(1), 51-54.
5
Maitreekeaw, K., & Chanadee, T. (2020). Calcium Titanate Ceramics Obtained by Combustion Synthesis and Two-Step Sintering. Science Of Sintering, 52(4), 491-502.
6
Kaemkit, C., Niyomwas, S., & Chanadee, T. (2020). The effect of carbon on si to sic ratio in si-sic composite from natural sand. Journal Of Ceramic Processing Research, 21(4), 460-464.
7
Radklaochotsatain, N., Niyomwas, S., & Chanadee, T. (2020). Zirconium diboride-mullite composite form mineral: Combustion synthesis, consolidation, characterizations and properties. Ceramics International, 46(11), 18842-18850.
8
Myint Maung, S., Chanadee, T., & Niyomwas, S. (2019). Two reactant systems for self-propagating high-temperature synthesis of tungsten silicide. Journal Of The Australian Ceramic Society, 55, 873–882.
9
Intaphong, P., Radklaochotsatain, N., Somraksa, W., Musigawon, S., Kongthong, N., Kaemkit, R., Samadoloh, S., & Chanadee, T. (2019). Combustion synthesis of nickel ferrite powders: Effect of NaClO4 content on their characteristics and magnetic properties. Current Applied Physics, 2019(19), 548-555.
10
Chanadee, T., & Singsarothai, S. (2019). Effect of High-Energy Milling on Magnesiothermic Self-Propagating High-Temperature Synthesis in a Mixture of SiO2, C, and Mg Reactant Powders. Combustion, Explosion, And Shock Waves, 55(1), 97–106.
11
Myint Maung, S., Chanadee, T., & Niyomwas, S. (2019). Intermetallic WSi2–W5Si3 Alloy by Magnesiothermic SHS Reaction. International Journal Of Self-propagating High-temperature Synthesis, 28(1), 50-55.
12
Cherdchom, S., Rattanaphan, T., & Chanadee, T. (2019). Calcium Titanate from Food Waste: Combustion Synthesis, Sintering, Characterization, and Properties. Advances In Materials Science And Engineering, 2019, Article ID 9639016, 9 pages.
13
Radklaochotsatain, N., Niyomwas, S., & Chanadee, T. (2018). Experimental Study of Combustion Synthesis in Air of ZrB2-Mullite Composite from Different Zirconium Silicate Sources. Russian Journal Of Non-ferrous Metals, 59(4), 440–449.
14
Chanadee, T., & Singsarothai, S. (2018). Mechanoactivated SHS of Si–SiC Powders from Natural Sand: Influence of Milling Time. International Journal Of Self-propagating High-temperature Synthesis, 27(2), 85–88.
15
Chanadee, T. (2017). SHS synthesis of Si-SiC composite powders using Mg and reactants from industrial waste. Metals And Materials International, 23(6), 1188-1196.
16
Chanadee, T. (2017). Combustion synthesis of Si-Sic composite powders derived from different silica precursors. Journal Of Ceramic Processing Research, 18(5), 389-393.
17
Chanadee, T. (2017). Combustion synthesis of nickel-ferrite magnetic materials. International Journal Of Self-propagating High-temperature Synthesis, 26, 40-43.
18
Chanadee, T. (2017). Experimental studies on self-propagating high-temperature synthesis of Si-SiC composite from reactants of SiO2 derived from corn cob ash/C/Mg. Journal Of The Australian Ceramic Society, 53, 45-252.
19
Chanadee, T., & Chaiyarat, S. (2016). Preparation and characterization of low cost silica powder from sweet corn cobs (Zea mays saccharata L.). Journal Of Materials And Environmental Science, 7(7), 2369-2374.
20
ชนะดี, ธ. (2015). การผลิตวัสดุขั้นสูงด้วยวิธีปฏิกิริยาก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูง. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 11(3), 97-112.