บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

จุฑารัตน์ เอี้ยวกฤตยากร

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2555
วศ.ด (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2549
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

วิศวกรรมเคมี เทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีชีวภาพ

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57199864200
1
Chungsiriporn J., Pongyeela P., Chairerk N., Iewkittayakorn J., Duangsuwan W., 2023. Drying Characteristics and Mitragynine Content of Kratom Leaves. Chiang Mai Journal of Science 50(6) (cited 0 times)
2
Meehae U., Kumngen A., Chotigeat W., Suwannarat S., Anuchan S., Whankaew S., Leunram S., Karrila S., Iewkittayakorn J., 2023. Potential of Bacillus spp. Isolated from Food Waste Compost for Controlling Rice Diseases. Sains Malaysiana 52(7): 1999-2007. (cited 0 times)
3
Kumngen A., Iewkittayakorn J., Meehae U., Suwannarat S., Anuchan S., Chotigeat W., Kunwanlee P., Kongchouy N., Leun-Ram S., Karrila S., 2023. Effects of compost from food waste on growth of lettuce (Lactuca sativa Var Crispa L.). International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture 12(2): 247-258. (cited 2 times)
4
Chungsiriporn J., Khunthongkaew P., Wongnoipla Y., Sopajarn A., Karrila S., Iewkittayakorn J., 2022. Fibrous packaging paper made of oil palm fiber with beeswax-chitosan solution to improve water resistance. Industrial Crops and Products 177 (cited 10 times)
5
Iewkittayakorn J., Kuechoo K., Sukpondma Y., Rukachaisirikul V., Phongpaichit S., Chotigeat W., 2020. Lovastatin production by aspergillus sclerotiorum using agricultural waste. Food Technology and Biotechnology 58(2): 230-236. (cited 2 times)
6
Iewkittayakorn J., Khunthongkaew P., Wongnoipla Y., Kaewtatip K., Suybangdum P., Sopajarn A., 2020. Biodegradable plates made of pineapple leaf pulp with biocoatings to improve water resistance. Journal of Materials Research and Technology 9(3): 5056-5066. (cited 27 times)
7
Mueanmas C., Nikhom R., Petchkaew A., Iewkittayakorn J., Prasertsit K., 2019. Extraction and esterification of waste coffee grounds oil as non-edible feedstock for biodiesel production. Renewable Energy 133: 1414-1425. (cited 49 times)
8
Suwannarat S., Iewkittayakorn J., Sukpondma Y., Rukachaisirikul V., Phongpaichit S., Chotigeat W., 2019. Optimization of the Production of Lovastatin from Aspergillus sclerotiorum PSU-RSPG178 under Static Liquid Culture using Response Surface Methodology. Sains Malaysiana 48(1): 93-102. (cited 3 times)
9
Chankhong K., Chotigeat W., Iewkittayakorn J., 2018. Effects of culture medium on growth kinetics and fatty acid composition of Chlorella sp. T12. Songklanakarin Journal of Science and Technology 40(5): 1098-1104. (cited 8 times)
10
Khunthongkaew P., Murugan P., Sudesh K., Iewkittayakorn J., 2018. Biosynthesis of polyhydroxyalkanoates using Cupriavidus necator H16 and its application for particleboard production. Journal of Polymer Research 25(6) (cited 9 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Meehae, U., Kumngen, A., Chotigeat, W., Suwannarat, S., Anuchan, S., Whankaew, S., Leunram, S., Karrila, S., & Iewkittayakorn, J. (2023). Potential of Bacillus spp. Isolated from Food Waste Compost for Controlling Rice Diseases (SCIE). Sains Malaysiana, 52(7), 1999 - 2007.
2
Chungsiriporn, J., Pongyeela, P., Chairerk, N., Iewkittayakorn, J., & Duangsuwan, W. (2023). Drying Characteristics and Mitragynine Content of Kratom Leaves. Chiang Mai Journal Of Science, 50(6), e2023059.
3
Meehae, U., Iewkittayakorn, J., Kumngen, A., Chotigeat, W., Suwannarat, S., Whankaew, S., & Leunram, S. (2023). Spray-dried powder of Bacillus amyloliquefaciens for control of rice disease. Journal Of Science And Agricultural Technology, 4(1), 14 - 204.
4
Kumngen, A., Iewkittayakorn, J., Meehae, U., Suwannarat, S., Anuchan, S., Chotigeat, W., Kunwanlee, P., Kongchouy, N., Leun-ram, S., & Karrila, S. (2023). Effects of compost from food waste on growth of lettuce (Lactuca sativa Var Crispa L.) (ESCI). International Journal Of Recycling Of Organic Waste In Agriculture, 12(2), 247 - 258.
5
Chungsiriporn, J., Khunthongkaew, P., Wongnoipla, Y., Sopajarn, A., Karrila, S., & Iewkittayakorn, J. (2022). Fibrous packaging paper made of oil palm fiber with beeswax-chitosan solution to improve water resistance (SCIE). Industrial Crops And Products, 177, Article No.114541.
6
Iewkittayakorn, J., Kuechoo, K., Sukpondma, Y., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., & Chotigeat, W. (2020). Lovastatin Production by Aspergillus sclerotiorumUsing Agricultural Waste. Food Technology And Biotechnology, 58(2), 230-236.
7
Iewkittayakorn, J., Khuntongkaew, P., Wongnoipla, Y., Kaewtatip, K., Suybangdum, P., & Sopajarn, A. (2020). Biodegradable plates made of pineapple leaf pulp with biocoatings to improve water resistance. Journal Of Materials Research And Technology, 00(00), 00.
8
Suwannarat, S., Iewkittayakorn, J., Sukpondma, Y., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., & Chotigeat, W. (2019). Optimization of the Production of Lovastatin from Aspergillus sclerotiorum PSU-RSPG178 under Static Liquid Culture using Response Surface Methodology. Sains Malaysiana, 48(1), 93-102.
9
Mueanmas, C., Nikhom, R., Petchkaew, A., Iewkittayakorn, J., & Prasertsit, K. (2019). Extraction and esterification of waste coffee grounds oil as non-edible feedstock for biodiesel production. Renewable Energy, 133, 1414-1425.
10
Chankhong, K., Chotigeat, W., & Iewkittayakorn, J. (2018). Effects of culture medium on growth kinetics and fatty acid composition of Chlorella sp. T12. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 40(5), 1098-1104.
11
Chungsiriporn, J., Pongyeela, P., & Iewkittayakorn, J. (2018). Use of wood vinegar as fungus and malodor retarding agent for natural rubber products. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 40(1), 87-92.
12
Iewkittayakorn, J., Chungsiriporn, J., & Rakmak, N. (2018). Utilization of waste from concentrated rubber latex industry for composting with addition of natural activators. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 40(1), 114-120.
13
Khunthongkaew, P., Murugan, P., Sudesh, K., & Iewkittayakorn, J. (2018). Biosynthesis of polyhydroxyalkanoates using Cupriavidus necator H16 and its application for particleboard production. Journal Of Polymer Research, 25(6), Article number 131.
14
Iewkittayakorn, J., Chungsiriporn, J., & Pongyeela, P. (2017). Use of ammonium-enriched skim latex serum to compost rubber biomass wastes and its effect on planting brassica alboglabra. Sains Malaysiana, 46(10), 1763-1769.
15
Kongpeng, C., Iewkittayakorn, J., & Chotigeat, W. (2017). Effect of Storage Time and concentration of used cooking oil on polyhydroxyalkanoates (PHAs) production by cupriavidus necator H16. Sains Malaysiana, 46(9), 1465-1469.
16
Iewkittayakorn, J., Khunthongkaew, P., Chotigeat, W., & Sudesh, K. (2017). Effect of microwave pretreatment on the properties of particleboard made from para rubber wood sawdust with the addition of polyhydroxyalkanoates. Sains Malaysiana, 46(9), 1361-1367.
17
Chanathaworn, J., Iewkittayakorn, J., & Chungsiriporn, J. (2014). Decolorization of dyeing wastewater in continuous photoreactors using tio2 coated glass tube media. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 36(1), 97-105.