บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

เสาวนิต ทรายทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2551
ปร.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2546
วท.ม. (เคมีเชิงฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2540
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

ผลิกศาสตร์
เคมีเชิงฟิสิกส์

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 9942566300
1
Keereewan S., Kuhakarn C., Leowanawat P., Saithong S., Reutrakul V., Soorukram D., 2022. Diastereoselective Addition of PhSCF2SiMe3to Chiral N- tert-Butanesulfinyl Ketimines Derived from Isatins: Synthesis of Enantioenriched gem-Difluoromethylenated Spiro-pyrrolidinyl and Spiro-piperidinyl Oxindoles. Journal of Organic Chemistry 87(23): 15963-15985. (cited 0 times)
2
Promchana P., Choojun K., Leesakul N., Saithong S., Chainok K., Sooknoi T., 2022. Experimental insights into catalytic oxidation of 1,6-hexanediol to ϵ-caprolactone over (p-cymene)RuCl2(L) complexes in non-polar media. Reaction Chemistry and Engineering 7(12): 2562-2572. (cited 0 times)
3
Daus M., Wunnoo S., Voravuthikunchai S.P., Saithong S., Poldorn P., Jungsuttiwong S., Chomlamay N., Yangok K., Watanapokasin R., Chakthong S., 2022. Phloroglucinol–meroterpenoids from the leaves of Eucalyptus camaldulensis Dehnh.. Phytochemistry 200 (cited 6 times)
4
Chooto P., Saithong S., Aemaeg W., Vataporn S., Pakawatchai C., Innuphat C., Duangthong S., Puetpaiboon W., 2022. Syntheses, crystal structures and Hirshfeld surface analyses of bis(2-mercaptobenzimidazole)bromo- and iodocopper(I) complexes. Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications 78: 519-524. (cited 0 times)
5
Suwanboon S., Randorn C., Leesakul N., Saithong S., Kaowphong S., Amornpitoksuk P., 2022. Synthesis of AgBr/AgSiOx based photocatalyst by grinding-washing method for organic pollutant degradation under visible light irradiation. Materials Science in Semiconductor Processing 137 (cited 0 times)
6
Sommart U., Rukachaisirikul V., Saithong S., Phongpaichit S., Sakayaroj J., Preedanon S., Chainok K., Khunrong T., 2022. 2-Oxaspiro[4.5]decane and α-pyrenocine derivatives from the endophytic fungus Roussoella sp. PSU-H51. Natural Product Research 36(19): 4911-4920. (cited 0 times)
8
Klaimanee E., Sangwisut P., Saithong S., Leesakul N., 2021. Synthesis, crystal structure and Hirshfeld surface analysis of [bis(diphenylphosphanyl)methane-κP]chloridobis[2-(pyridin-2-yl)phenyl-κ2N,C 1]iridium(III). Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications 77: 217-221. (cited 0 times)
9
Leesakul N., Kullawanichaiyanan K., Mutić S., Guzsvány V., Nhukeaw T., Ratanaphan A., Saithong S., Konno T., Sirimahachai U., Promarak V., 2021. A photoactive iridium(III) complex with 3-methyl-2-phenyl pyridine and 1,1-bis(diphenylphosphino)methane: Synthesis, structural characterization and cytotoxicity in breast cancer cells. Journal of Coordination Chemistry 74(14): 2380-2394. (cited 1 times)
10
Ouiyangkul P., Saithong S., Tantishaiyakul V., 2020. Syntheses and crystal structures of hydrated and anhydrous 1:2 cocrystals of oxyresveratrol and zwitterionic proline. Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications 76: 1528-1534. (cited 3 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Kongpan, R., Saithong, S., Wudtipan, J., Chinkulkijniwat, A., & Leesakul, N. (2023). การสังเคราะห์ ศึกษาโครงสร้าง คุณสมบัติเชิงแสงผ่านปฏิกิริยาการระงับ และคุณสมบัติในการเป็นสารออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งของสารประกอบเชิงซ้อนเออริเดียม(III) กับลิแกนด์ triphenylphosphine (PPh3) (Synthesis, Characterization, Photo-Physical Properties,Quenching Reaction and AnticancerActivity Against Cancer Cell Lines of Ir(III) Complex Containing PPh3 Ligand) . วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (rmutsv Research Journal ), 00, 00.
2
Keereewan, S., Kuhakarn, C., Leowanawat, P., Saithong, S., Reutrakul, V., & Soorukram, D. (2022). Diastereoselective Addition of PhSCF2SiMe3to Chiral N- tert-Butanesulfinyl Ketimines Derived from Isatins: Synthesis of Enantioenriched gem-Difluoromethylenated Spiro-pyrrolidinyl and Spiro-piperidinyl Oxindoles (SCIE). Journal Of Organic Chemistry, 87(23), 15963 - 15985.
3
Promchana, P., Choojun, K., Leesakul, N., Saithong, S., Chainok, K., & Sooknoi, T. (2022). Experimental insights into catalytic oxidation of 1,6-hexanediol to ϵ-caprolactone over (p-cymene)RuCl2(L) complexes in non-polar media(SCIE). Reaction Chemistry And Engineering, 7(12), 2562 - 2572.
4
Chooto, P., Saithong, S., Tapachai, W., Vataporn, S., Pakawatchai, C., Innuphat, C., Duangthong, S., & Puetpaiboon, W. (2022). Syntheses, crystal structures and Hirshfeld surface analyses of bis­(2-mercaptobenzimidazole)­bromo- and iodo­copper(I) complexes (ESCI). Acta Crystallographica Section E Crystallographic Communications, 78(5), 519-524.
5
Daus, M., Wunnoo, S., Voravuthikunchai, S., Saithong, S., Poldorn, P., Jungsuttiwong, S., Chomlamay, N., Yangok, K., Watanapokasin, R., & Chakthong, S. (2022). Phloroglucinol–meroterpenoids from the leaves of Eucalyptus camaldulensis Dehnh. (SCIE). Phytochemistry, 200, Article number 113179.
6
Suwanboon, S., Randorn, C., Leesakul, N., Saithong, S., Kaowphong, S., & Amornpitoksuk, P. (2022). Synthesis of AgBr/AgSiOx based photocatalyst by grinding-washing method for organic pollutant degradation under visible light irradiation (SCIE). Materials Science In Semiconductor Processing, 137, Article No.106237.
7
Sommart, U., Rukachaisirikul, V., Saithong, S., Phongpaichit, S., Sakayaroj, J., Preedanon, S., Chainok, K., & Khunrong, T. (2021). 2-Oxaspiro[4.5]decane and α-pyrenocine derivatives from the endophytic fungus Roussoella sp. PSU-H51(SCIE). Natural Product Research, 36(19), 4911 - 4920.
8
Leesakul, N., Kullawanichaiyanan, K., Mutić, S., Guzsvány, V., Nhukeaw, T., Ratanaphan, A., Saithong, S., Konno, T., Sirimahachai, U., & Promarak, V. (2021). A photoactive iridium(III) complex with 3-methyl-2-phenyl pyridine and 1,1-bis(diphenylphosphino)methane: Synthesis, structural characterization and cytotoxicity in breast cancer cells (SCIE). Journal Of Coordination Chemistry, 74(14), 2380 - 2394.
9
Klaimanee, E., Nhukeaw, T., Saithong, S., Ratanaphan, A., Phongpaichit, S., Tantirungrotechai, Y., & Leesakul, N. (2021). Half-sandwich ruthenium (II) p-cymene complexes based on organophosphorus ligands: Structure determination, computational investigation, in vitro antiproliferative effect in breast cancer cells and antimicrobial activity (SCIE). Polyhedron, 204, Article number 115244.
10
Klaimanee, E., Sangwisut, P., Saithong, S., & Leesakul, N. (2021). Synthesis, crystal structure and Hirshfeld surface analysis of [bis(diphenylphosphanyl)methane-κP]chloridobis[2-(pyridin-2-yl)phenyl-κ2N,C 1]iridium(III). Acta Crystallographica Section E-crystallographic Communications, 77, 217-221.
11
Chakthong, S., Chukaew, A., Saithong, S., Chusri, S., Limsuwan, S., & Voravuthikunchai, S. (2020). Xanthones and coumarins from the twigs of Mesua ferrea L.. Progress In Applied Science And Technology, 10(2), 37-42.
12
Ouiyangkul, P., Saithong, S., & Tantishaiyakul, V. (2020). Syntheses and crystal structures of hydrated and anhydrous 1:2 cocrystals of oxyresveratrol and zwitterionic proline (ESCI). Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications, 76, 1528 - 1534.
13
Kreaunakpan, J., Chainok, K., Halcovitch, N., Tiekink, E., Pirojsirikul, T., & Saithong, S. (2020). Crystal and mol­ecular structures of a binuclear mixed ligand complex of silver(I) with thio­cyanate and 1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thione. Acta Crystallographica Section E-crystallographic Communications, 76, 42-47.
14
Kohnhorst, S., & Saithong, S. (2019). Concerted hydrogen bond and hirshfeld surface analysis of curcumin, curcuma longa. Journal Of Current Science And Technology, 9(2), 77-87.
15
Thongphichai, W., Tuchinda, P., Pohmakotr, M., Reutrakul, V., Akkarawongsapat, R., Napaswad, C., Limthongkul, J., Jenjittikul, T., & Saithong, S. (2019). Anti-HIV-1 activities of constituents from the rhizomes of Boesenbergia thorelii. Fitoterapia, 139, 104388.
16
Neang, R., Chuklin, P., Saithong, S., Phongpaichit, S., Vittaya, L., & Leesakul, N. (2019). Synthesis, Characterization and Antimicrobial Activity of Organometallic Ru(II) Complex Containing Phenylthiourea Ligand. วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ, 13(2), 00.
17
Putra, H., Rukachaisirikul, V., Saithong, S., Phongpaichit, S., Preedanon, S., Sakayaroj, J., Hadsadee, S., & Jungsuttiwong, S. (2019). Caryophyllene sesquiterpenes, chromones and 10-membered macrolides from the marine-derived fungus Pseudopestalotiopsis sp. PSU-AMF45. Tetrahedron, 00(00), 00.
18
Klaiklay, S., Rukachaisirikul, V., Saithong, S., Phongpaichit, S., & Sakayaroj, J. (2019). Trichothecenes from a Soil-Derived Trichoderma brevicompactum. Journal Of Natural Products, 82(4), 687-693.
19
Chukaew, A., Saithong, S., Chusri, S., Limsuwan, S., Watanapokasin, R., Voravuthikunchai, S., & Chakthong, S. (2019). Cytotoxic xanthones from the roots of Mesua ferrea L.. Phytochemistry, 157, 64-70.
20
Phainuphong, P., Rukachaisirikul, V., Saithong, S., Phongpaichit, S., Sakayaroj, J., Srimaroeng, C., Ontawong, A., Duangjai, A., Muangnil, P., & Muanprasat, C. (2018). Asperidines A-C, pyrrolidine and piperidine derivatives from the soil-derived fungus Aspergillus sclerotiorum PSU-RSPG178. Bioorganic, 26(15), 4502-4508.
21
Maha, A., Phainuphong, P., Rukachaisirikul, V., Saithong, S., Phongpaichit, S., Hadsadee, S., Jungsuttiwong, S., Preedanon, S., & Sakayaroj, J. (2018). Blennolide derivatives from the soil-derived fungus Trichoderma asperellum PSU-PSF14. Tetrahedron, 74(39), 5659-5664.
22
Duangjan, C., Rukachaisirikul, V., Saithong, S., & Kaeobamrung, J. (2018). Copper-catalyzed domino reaction of carbodiimides and benzoic acid derivatives for the synthesis of quinazolinediones. Tetrahedron Letters, 59, 3537–3540.
23
Vittaya, L., Leesakul, N., Saithong, S., Phongpaichit, S., , P., Boonprab, T., Chainok, K., & Tantirungrotechai, Y. (2017). Synthesis, characterization, and biological studies of novel Ni(II) and Zn(II) complexes with 5-chloro-2-(phenylazo)pyridine. Scienceasia, 43(3), 175-185.
24
Meesin, J., Pohmakotr, M., Reutrakul, V., Soorukram, D., Leowanawat, P., Saithong, S., & Kuhakarn, C. (2017). TBAI/TBHP-Mediated Cascade Cyclization toward Sulfonylated Indeno[1,2-c]quinolines. Organic Letters, 19(24), 6546-6549.
25
Chuklin, P., Chalermpanaphan, V., Nhukeaw, T., Saithong, S., Chainok, K., Phongpaichit, S., Ratanaphan, A., & Leesakul, N. (2017). Synthesis, X-ray structure of organometallic ruthenium (II) p-cymene complexes based on P- and N- donor ligands and their in vitro antibacterial and anticancer studies. Journal Of Organometallic Chemistry, 846, 242-250.
26
Phainuphong, P., Rukachaisirikul, V., Tadpetch, K., Sukpondma, Y., Saithong, S., Phongpaichit, S., Preedanon, S., & Sakayaroj, J. (2017). γ-Butenolide and furanone derivatives from the soil-derived fungus Aspergillus sclerotiorum PSU-RSPG178. Phytochemistry, 137, 165-173.
27
Ruangwut, W., Saithong, S., & Pakawatchai, C. (2016). Crystal structure and Hirshfeld-surface analysis of (benzenecarbothioamide-kappa S)bromidobis(triphenylphosphane-kappa P)silver(I). Acta Crystallographica Section E-crystallographic Communications, 72, 984-987.
28
Phainuphong, P., Rukachaisirikul, V., Saithong, S., Phongpaichit, S., Borwornwiriyapan, K., Muanprasat, C., Srimaroeng, C., Duangjai, A., & Sakayaroj, J. (2016). Lovastatin Analogues from the Soil-Derived Fungus Aspergillus sclerotiorum PSU-RSPG178. Journal Of Natural Products, 79(6), 1500-1507.
29
Kongchoo, S., Kantacha, A., Saithong, S., & Wongnawa, S. (2016). Synthesis, Crystal Structure, and Spectroscopic Properties of Cu(II) Complex with 14-Membered Hexaazamacrocyclic Ligands. Journal Of Chemical Crystallography, 46(5), 222-229.
30
Maha, A., Rukachaisirikul, V., Saithong, S., Phongpaichit, S., Poonsuwan, W., Sakayaroj, J., Saparpakorn, P., & Hannongbua, S. (2016). Terezine derivatives from the fungus Phoma herbarum PSU-H256. Phytochemistry, 122, 223-229.
31
Hemman, M., Pakawatchai, C., Boonmak, J., Youngme, S., & Saithong, S. (2015). Crystal structure of (μ-N-allylthiourea-κ2S:S)bis[μ-bis(diphenylphosphanyl)methane-κ2P:P']-bis[bromidocopper(I)] acetonitrile disolvate. Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications, 71, 1081-1084.
32
Vittaya, L., Leesakul, N., Saithong, S., & Chainok, K. (2015). Crystal structure of di­chlorido­bis­­[2-(phenyl­diazen­yl)pyridine-κN1]zinc. Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications, 71, m201-m202.
33
Masusai, C., Soorukram, D., Kuhakarn, C., Tuchinda, P., Pakawatchai, C., Saithong, S., Reutrakul, V., & Pohmakotr, M. (2015). Synthesis of gem -difluoromethylenated polycyclic cage compounds. Journal Of Organic Chemistry, 80(3), 1577-1592.
34
Kongprapan, T., Rukachaisirikul, V., Saithong, S., Phongpaichit, S., Poonsuwan, W., & Sakayaroj, J. (2015). Cytotoxic cytochalasins from the endophytic fungus Eutypella scoparia PSU-H267. Phytochemistry Letters, 13(983), 171-176.
35
Thaharn, W., Soorukram, D., Kuhakarn, C., Tuchinda, P., Pakawatchai, C., Saithong, S., Reutrakul, V., & Pohmakotr, M. (2015). Asymmetric synthesis of gem -difluoromethylenated linear triquinanes via cascade gem -difluoroalkyl radical cyclization. Journal Of Organic Chemistry, 80(2), 816-827.
36
Mekarat, S., Pakawatchai, C., & Saithong, S. (2014). (N-Phenylthiourea-kS)bis(triphenylphosphane-kp)silver(I) nitrate. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 70(7), m281-m282.
37
Saithong, S., Klongklaew, P., Pakawatchai, C., & Mokhagul, J. (2014). Crystal structure of [3-(4,5-dihydro-1,3-thiazolin-2-yl-kN)-1,3- thiazolidine-2-thione-kS 2](1,3-thiazolidine-2-thione-kS 2)copper(I) nitrate. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 70(8), 91-93.
38
, F., Hansongnern, K., Leesakul, N., Pakawatchai, C., & Saithong, S. (2013). 2-Amino-5-bromopyridin-1-ium (2-amino-5-bromopyridine-κN 1)trichloridozincate. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 69(6), m302.
39
Chatupheeraphat, A., Soorukram, D., Kuhakran, C., Tuchinda, P., Reutrakul, V., Pakawatchai, C., Saithong, S., & Pohmakotr, M. (2013). Synthesis of gem-difluoromethylenated spiro-Y-butyrolactones by employing PhSCF2Si(CH3)3 as a gem-difluoromethylenating agent . European Journal Of Organic Chemistry , 2013(30), 6844-6858.
40
Rukachaisirikul, V., Rungsaiwattana, N., Klaiklay, S., Pakawatchai, C., Saithong, S., Phongpaichit, S., Borwornwiriyspan, K., & Sakayaroj, J. (2013). Indole-benzodiazepine-2,5-dione derivatives from a soil fungus Aspergillus sp. PSU-RSPG185. Tetrahedron, 69(52), 11116-11121.
41
Pracha, S., Praban, S., Niewpung, A., Kotpisan, G., Kongsaree, P., Saithong, S., Khamnaen, T., Phiriyawirut, P., Charoenchaidet, S., & Phomphrai, K. (2013). Syntheses of bis(pyrrolylaldiminato)aluminum complexes for the polymerisation of lactide. Dalton Transactions, 42(42), 15191-15198.
42
Masusai, C., Soorukram, D., Kuhakarn, C., Tuchinda, P., Pakawatchai, C., Saithong, S., Reutrakul, V., & Pohmakotr, M. (2013). A synthesis of gamma-trifluoromethyl alpha,beta-unsaturated gamma-butyrolactones using CF3SiMe3 as a trifluoromethylating agent. Organic & Biomolecular Chemistry, 11(38), 6650-6658.
43
Wani, K., Pakawatchai, C., & Saithong, S. (2013). Chlorido[1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thione-KS]bis(triphenylphosphane- KP)copper(I) acetronitrile monosolvate. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 69(1), m34-m35.
44
Kodcharat, K., Pakawatchai, C., & Saithong, S. (2013). Catena-Poly[silver(I)-bis[u-4-methyl-1H-1,2,4-triazole-3(4H) -thione-K2 S:S]-silver(I)-di-u-thiocyanato- K2 S:N;K2 N:S]. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, E69, m265-m266.
45
Klaiklay, S., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Saithong, S., Pakawatchai, C., Buatong, J., Preedanon, S., & Sakayaroj, J. (2012). Anthraquinone derivatives from the mangrove-derived fungus Phomopsis sp. PSU-MA214. Phytochemistry Letters, 5(4), 738-742.
46
Wattakanjana, Y., Pakawatchai, C., Saithong, S., Nimthong, R., & Piboonphon, P. (2012). Iodido[1-(propan-2-ylidene)thiosemicarbazide-kS]bis(triphenylphosphane-kP) copper(I). Acta Crystallographica Section E , E68(11), m1417-m1418.
47
Leesakul, N., Saithong, S., Pakawatchai, C., & Runrueng, W. (2012). 2-{2-[4-(Dimethylamino)phenyl]diazen-1-ium-1-yl}pyridiniumtetrachloridozincate. Acta Crystallographica Section E , E68(6), m837-m837.
48
Vittaya, L., Leesakul, N., Pakawatchai, C., Saithong, S., & Hansongnern, K. (2012). Bis[5-chloro-2-(phenyldiazenyl-KN2)-pyridine-KN]bis(thiocyanato-KN)iron(II). Acta Crystallographica Section E, E68(5), m555 - m556.
49
Leesakul, N., Tantirungrotechai, Y., Hansongnern, K., Yoopensuk, S., Thongying, P., Pakawatchai, C., & Saithong, S. (2012). Photoactive azoimine dyes: 4-(2-Pyridylazo)-N,N-diethylaniline and 4-(2-pyridylazo)-N,N-dimethylaniline: Computatiional and experimental investigation. Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy , 86(1), 538-546.
50
Leesakul, N., Pakawatchai, C., Saithong, S., Tantirungrotechai, Y., & Kwanplod, K. (2011). Dichloridobis(N,N-diethyl-4-(pyridin-2-yl-K-N)diazenyl)aniline)zinc. Acta Crystallographica Section E, E67(7), m955-m956.
51
Pakawatchai, C., & Saithong, S. (2010). 2,2-Bi-1,3,4-thiadiazole-5,5-diamine tetrahydrate. Acta Crystallographica Section E, E66(9), o2195.
52
Leesakul, N., Yoopensuk, S., Pakawatchai, C., Saithong, S., & Hansongnern, K. (2010). N,N-Dimethyl-4-[(2-pyridyl)diazenyl]aniline. Acta Crystallographica Section E, 66(8), o1923.
53
Pakawatchai, C., La-o, L., Saithong, S., & Skelton, B. (2009). Chlorido (1,3-dimethylthiourea-kS)bis-(triphenylphosphine-kP) copper (I) acetonitrile hemisolvate. Acta Cystallographica Section E, 65(8), M926-U985.
54
Bowmaker, G., Pakawatchai, C., Saithong, S., Skelton, B., & White, A. (2009). 1:1 complexes of silver (I) thiocyanate with (substituted) thiourea ligands. Dalton Transactions, 14(14), 2588-2598.