บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

จุรีรัตน์ พรหมจิตร

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2544
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย