นาย

พงศธร เตชะวัชรานนท์

หัวหน้างาน
นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2548
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย