รศ.ดร.

ภูวดล ธนะเกียรติไกร

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2554
Ph.D. (Pure and Applied Chemistry) University of Strathclyde Glasgow
อังกฤษ
2550
M.Sc. (Forensic Science) University of Strathclyde Glasgow
อังกฤษ
2549
B.Sc. (Biomedical Science) Mahidol University International College
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 36100645500
1
Jitsuwan P., Klinsophon N., Thanakiatkrai P., Kitpipit T., 2024. Simple closed-system combining direct PCR and fluorescence for all types of milk and dairy product authentication. Journal of Food Composition and Analysis 130 (cited 0 times)
2
Thanakiatkrai P., Chenphun C., Kitpipit T., 2024. African and Asian elephant ivory discrimination using a portable strip test. Forensic Science International: Genetics 70 (cited 0 times)
3
Thanakiatkrai P., Buranachai C., Kitpipit T., 2024. A novel biosensor method to detect cow DNA in milk and dairy products. Food Control 155 (cited 2 times)
4
Kitpipit T., Chuaythan W., Thanakiatkrai P., 2022. Direct STR profiling from laundered bloodstains: an investigation of different factors of laundering. International Journal of Legal Medicine 136(5): 1237-1245. (cited 1 times)
5
Prachugsorn A., Thanakiatkrai P., Phooplub K., Ouiganon S., Sriaead Y., Thavarungkul P., Kanatharana P., Buranachai C., Kitpipit T., 2022. Detection of porcine DNA in food using direct asymmetric PCR and catalyzed hairpin assembly fluorescent biosensor: A novel assay for halal food analysis. Food Control 139 (cited 7 times)
6
Phua C.H., Kitpipit T., Pradutkanchana J., Duangsuwan P., Samai W., Thanakiatkrai P., 2022. Direct STR typing from human bones. Forensic Science International 330 (cited 0 times)
7
Thongjued K., Chotigeat W., Bumrungsri S., Thanakiatkrai P., Kitpipit T., 2021. Direct PCR-DGGE Technique Reveals Wrinkle-Lipped Free-Tailed Bat (Chaerephon plicatus Buchanan, 1800) Predominantly Consume Planthoppers and Mosquitoes in Central Thailand. Acta Chiropterologica 23(1): 93-106. (cited 2 times)
8
Cotchim S., Thavarungkul P., Kanatharana P., Thanakiatkrai P., Kitpipit T., Limbut W., 2021. Extraction and electrochemical detection for quantification of trace-level DNA. Microchimica Acta 188(6) (cited 5 times)
9
Suwanchatree N., Thanakiatkrai P., Linacre A., Kitpipit T., 2021. Discrimination of highly degraded, aged Asian and African elephant ivory using denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE). International Journal of Legal Medicine 135(1): 107-115. (cited 3 times)
10
Hasap L., Chotigeat W., Pradutkanchana J., Vongvatcharanon U., Kitpipit T., Thanakiatkrai P., 2020. A novel, 4-h DNA extraction method for STR typing of casework bone samples. International Journal of Legal Medicine 134(2): 461-471. (cited 15 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Thanakiatkrai, P., Buranachai, C., & Kitpipit, T. (2024). A novel biosensor method to detect cow DNA in milk and dairy products (SCIE). Food Control, 155, Article number 110096.
2
Kitpipit, T., Chuaythan, W., & Thanakiatkrai, P. (2022). Direct STR profiling from laundered bloodstains: an investigation of different factors of laundering (SCIE). International Journal Of Legal Medicine, 136(5), 1237 - 1245.
3
Prachugsorn, A., Thanakiatkrai, P., Phooplub, K., Ouiganon, S., Sriaead, Y., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., Buranachai, C., & Kitpipit, T. (2022). Detection of porcine DNA in food using direct asymmetric PCR and catalyzed hairpin assembly fluorescent biosensor: a novel assay for Halal food analysis (SCIE). Food Control Journal, 139, Article No.108989.
4
Phua, C., Kitpipit, T., Pradutkanchana, J., Duangsuwan, P., Samai, W., & Thanakiatkrai, P. (2022). Direct STR typing from human bones (SCIE). Forensic Science International, 330, Article number 111099.
5
Thongjued, K., Chotigeat, W., Bumrungsri, S., Thanakiatkrai, P., & Kitpipit, T. (2021). Direct PCR-DGGE technique reveals wrinkle-lipped free-tailed bat (Chaerephon plicatus Buchanan, 1800) predominantly consume planthoppers and mosquitoes in central Thailand (SCIE). Acta Chiropterologica, 23(1), 93 - 106.
6
Cotchim, S., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., Thanakiatkrai, P., Kitpipit, T., & Limbut, W. (2021). Extraction and electrochemical detection for quantification of trace-level DNA (SCIE). Microchimica Acta, 188(6), Article number 180.
7
Suwanchatree, N., Thanakiatkrai, P., Linacre, A., & Kitpipit, T. (2021). Discrimination of highly degraded, aged Asian and African elephant ivory using denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE). International Journal Of Legal Medicine, 135(1), 107-115.
8
Hasap, L., Chotigeat, W., Pradutkanchana, J., Vongvatcharanon, U., Kitpipit, T., & Thanakiatkrai, P. (2020). A novel, 4-h DNA extraction method for STR typing of casework bone samples. International Journal Of Legal Medicine, 134(2), 461–471.
9
Kitpipit, T., Klungjan, W., Kongmeka, N., Bunpa, S., Dangsriwan, S., & Thanakiatkrai, P. (2019). In-house validation of four common PCR assays for avian gender investigation. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 7(1), 353-354.
10
Phua, C., Hasap, L., Thanakiatkrai, P., & Kitpipit, T. (2019). Simplified, rapid DNA extraction protocol for STR typing from bones. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 7(1), 607-608.
11
Nongmanee, W., Aitthiprajak, P., Phetpeng, S., Viset, A., Ujchariyakajorn, A., Sabahanaloh, N., Aoumtas, S., Kitpipit, T., & Thanakiatkrai, P. (2019). Internal validation of latest generation STR kits for direct STR typing from reference samples. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 7(1), 834-835.
12
Hasap, L., Chotigeat, W., Pradutkanchana, J., Asawutmangkul, W., Kitpipit, T., & Thanakiatkrai, P. (2019). Comparison of two DNA extraction methods: PrepFiler® BTA and modified PCI-silica based for DNA analysis from bone. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 7(1), 669-670.
13
Thanakiatkrai, P., & Rerkamnuaychoke, B. (2019). Direct STR typing from fired and unfired bullet casings. Forensic Science International, 301, 182-189.
14
Tonkrongjun, P., Phetpeng, S., Asawutmangkul, W., Sotthibandhu, S., Kitpipit, T., & Thanakiatkrai, P. (2019). Improved STR profiles from improvised explosive device (IED): fluorescence latent DNA detection and direct PCR. Forensic Science International: Genetics, 41, 168-176.
15
Thongjued, K., Chotigeat, W., Bumrungsri, S., Thanakiatkrai, P., & Kitpipit, T. (2019). A new cost‐effective and fast direct PCR protocol for insects based on PBS buffer. Molecular Ecology Resources, 19(3), 691-701.
16
Thanakiatkrai, P., Dechnakarin, J., Ngasaman, R., & Kitpipit, T. (2019). Direct pentaplex PCR assay: An adjunct panel for meat species identification in Asian food products. Food Chemistry, 271, 767-772.
17
Thanakiatkrai, P., Phetpeng, S., Sotthibandhu, S., , W., Asawutmangkul, Y., Piwpankaew, J., Foong, J., & Koo, T. (2017). Performance comparison of MiSeq forensic genomics system and STR-CE using control and mock IED samples. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 6, e320-e321.
18
Tonkrongjun, P., Thanakiatkrai, P., Phetpeng, S., , W., Asawutmangkul, S., & Sotthibandhu, T. (2017). Touch DNA localization and direct PCR: An improved workflow for STR typing from improvise explosive devices. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 6, e610-e612.
19
Dangsriwan, S., Thanakiatkrai, P., Asawutmangkul, W., , S., & Phetpeng, T. (2017). Direct PCR improves STR profiles from substrate of improvised explosive device. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 6, e507-e509.
20
Hasap, L., Thanakiatkrai, P., Linacre, A., & Kitpipit, T. (2017). Heptaplex-direct PCR assay for simultaneous detection of foodborne pathogens. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 6, e173-e174.
21
Choopan, R., Thanakiatkrai, P., & Kitpipit, T. (2017). Simultaneous species identification in milk and dairy products using direct pcr. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 6, e214-e215.
22
Thanakiatkrai, P., & Rerkamnuaychoke, B. (2017). Direct STR typing from bullet casings. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 6, e164-e166.
23
Thanakiatkrai, P., Rahem, K., Pradutkanchana, J., Sotthibandhu, S., & Kitpipit, T. (2017). Direct-STR typing from presumptive-tested and untreated body fluids. Forensic Science International : Genetics, 30, 1-9.
24
Thanakiatkrai, P., & Kitpipit, T. (2017). Meat species identification by two direct-triplex real-time PCR assays using low resolution melting. Food Chemistry, 233, 144-150.
25
Kitpipit, T., Penchart, K., Ouithavon, K., Satasook, C., Linacre, A., & Thanakiatkrai, P. (2016). A novel real time PCR assay using melt curve analysis for ivory identification. Forensic Science International, 267, 210-217.
26
Matthayat, D., Kitpipit, T., Phetpeng, S., Asawutmangkul, W., & Thanakiatkrai, P. (2016). Comparative performance of AmpFLSTR® Identifiler® Plus PCR amplification kit and QIAGEN® Investigator® IDplex Plus kit. Science And Justice, 56(6), 468-474.
27
Phetpeng, S., Kitpipit, T., & Thanakiatkrai, P. (2015). Systematic study for DNA recovery and profiling from common IED substrates: From laboratory to casework. Forensic Science International: Genetics, 17, 53-60.
28
Kutanan, W., Kitpipit, T., Phetpeng, S., & Thanakiatkrai, P. (2014). Forensic STR loci reveal common genetic ancestry of the Thai-Malay Muslims and Thai Buddhists in the deep Southern region of Thailand. Journal Of Human Genetics, 59(12), 675-681.
29
Kitpipit, T., Sittichan, K., & Thanakiatkrai, P. (2014). Direct-multiplex PCR assay for meat species identification in food products. Food Chemistry, 163, 77-82.
30
Kitpipit, T., Chotigeat, W., Adrian, L., & Thanakiatkrai, P. (2014). Forensic animal DNA analysis using economical two-step direct PCR. Forensic Science Medicine And Pathology, 10(1), 29-38.
31
Kitpipit, T., & Thanakiatkrai, P. (2013). Tiger hair morphology and its variations for wildlife forensic investigation. Maejo International Journal Of Science And Technology, 7(3), 433-443.
32
กิจพิพิธ, ฐ., & ธนะเกียรติไกร, ภ. (2013). การตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอเพื่อระบุชนิดของสัตว์ป่าในงานนิติวิทยาศาสตร์. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 23(3), 1-14.
33
Thanakiatkrai, P., & Kitpipit, T. (2013). Current STR-based techniques in forensic science. Maejo International Journal Of Science And Technology, 7(01), 1-15.
34
Phetpeng, S., Kitpipit, T., Asavutmangkul, V., Duangshatome, W., Pongsuwan, W., & Thanakiatkrai, P. (2013). Touch DNA collection from improvised explosive devices: A comprehensive study of swabs and moistening agents . Forensic Science International: Genetics Supplement Series , 4(1), e29-e30.
35
Kitpipit, T., Sittichan, K., & Thanakiatkrai, P. (2013). Are these food products fraudulent? Rapid and novel triplex-direct PCR assay for meat identification. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 4(1), e33-e34.
36
Kitpipit, T., Thanakiatkrai, P., & Chotigeat, W. (2013). Direct PCR-FINS: Wildlife species identification without DNA extraction. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 4(1), e364-e365.
37
Hasap, L., Thanakiatkrai, P., Singkahmanan, K., & Linacre, A. (2013). Multiplex-direct PCR assay for foodborne pathogen identification: An application in forensic investigation. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 4(1), e103-e104.
38
Kitpipit, T., Thanakiatkrai, P., Linacre, A., Lapwong, Y., & Chotigeat, W. (2013). Low-cost direct PCR for aged and processed wildlife sample analysis. Forensic Science International:genetics Supplement Series, 4(1), e71-e72.
39
Thanakiatkrai, P., Yaodam, A., & Kitpipit, T. (2013). Age estimation of bloodstains using smartphones and digital image analysis. Forensic Science International, 233(1-3), 288-297.