นาย

ปิยะลาภ ตันติประภาส

นักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2553
วท.ม. (นิเวศวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2547
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

ชีววิทยา และนิเวศวิทยาของหญ้าทะเลและสาหร่ายทะเล

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Titioatchasai, J., Surachat, K., Rattanachot, E., Tuntiprapas, P., & Mayakun, J. (2023). Assessment of Diversity of Marine Organisms among Natural and Transplanted Seagrass Meadows (SCIE). Journal Of Marine Science And Engineering, 11(10), 1-20.
2
Floren, A., Hayashizaki, K., Tuntiprapas, P., & Prathep, A. (2021). Contributions of Seagrasses and other Sources to Sea Cucumber Diets in a Tropical Seagrass Ecosystem (SCIE). Chiang Mai Journal Of Science, 48(5), 1259 - 1270.
3
Tuntiprapas, P., Rattanachot, E., & Prathep, A. (2021). Increasing habitat complexity enhances crab density: A case study from Thailand. Ecological Research, 36(2), 293-302.
4
Stankovic, M., Hayashizaki, K., Tuntiprapas, P., Rattanachot, E., & Prathep, A. (2021). Two decades of seagrass area change: Organic carbon sources and stock (SCIE). Marine Pollution Bulletin, 163, Article No.111913.
5
Infantes, E., Cossa, D., Stankovic, M., Panyawai, J., Tuntiprapas, P., Daochai, C., & Prathep, A. (2020). Dugong (Dugong dugon) Reproductive Behaviour in Koh Libong, Thailand: Observations Using Drones. Aquatic Mammals, 46(6), 603-608.
6
Rattanachot, E., Stankovic, M., Tuntiprapas, P., Prempree, S., & Prathep, A. (2020). Monitoring of seagrass along southern Andaman coast of Thailand. Ecological Research, 35(5), 773-779.
7
Tuntiprapas, P., Hayashizaki, K., Ogawa, H., Panyawai, J., Tamada, S., Stankovic, M., & Prathep, A. (2019). The contributions of allochthonous and autochthonous materials to organic carbon in coastal sediment: A case study from Tangkhen Bay, Phuket, Thailand. Ecological Research, 34(6), 718-729.
8
Panyawai, J., Tuntiprapas, P., & Prathep, A. (2019). High macrophyte canopy complexity enhances sediment retention and carbon storage in coastal vegetative meadows at Tangkhen Bay, Phuket, Southern. Ecological Research, 34(1), 201-212.
9
Khogkhao, C., Hayashizaki, K., Tuntiprapas, P., & Prathep, A. (2017). Changes in seagrass communities along the runoff gradient of the Trang river, Thailand. Scienceasia, 43(6), 339-346.
10
Tuntiprapas, P., S, S., Pongparadon, S., & Prathep, A. (2015). Is Halophila major (Zoll.) Miquel a big H. ovalis (R. Brown) J.D. Hooker? An evaluation based on age, morphology, and ITS sequence. Scienceasia, 41(2), 79-86.