ผศ.ดร.

พันทิพา รุณแสง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2557
Ph.D. (Bio-Chemistry) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2551
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 56481718400
1
Thongsoi R., Maskaew S., Puechpon P., Noppradit B., Inaek N., Utarabhand P., Runsaeng P., 2024. Identification of an essential role against shrimp pathogens of prophenoloxidase activating enzyme 1 (PPAE1) from Fenneropenaeus merguiensis hemocytes. Developmental and Comparative Immunology 151 (cited 0 times)
2
Noppradit B., Sitpathom N., Runsaeng P., Ekgasit S., Phengdaam A., 2023. Synergistic effects of gold nanoparticles enhanced the sensitivity of enzyme-linked immunosorbent assay for latex allergens. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 676 (cited 0 times)
3
Kerdkumthong K., Chanket W., Runsaeng P., Nanarong S., Songsurin K., Tantimetta P., Angsuthanasombat C., Aroonkesorn A., Obchoei S., 2023. Two Recombinant Bacteriocins, Rhamnosin and Lysostaphin, Show Synergistic Anticancer Activity Against Gemcitabine-Resistant Cholangiocarcinoma Cell Lines. Probiotics and Antimicrobial Proteins (cited 0 times)
4
Tenzin U.W., Noirungsee N., Runsaeng P., Noppradit P., Klinnawee L., 2022. Dry-Season Soil and Co-Cultivated Host Plants Enhanced Propagation of Arbuscular Mycorrhizal Fungal Spores from Sand Dune Vegetation in Trap Culture. Journal of Fungi 8(10) (cited 4 times)
5
Madsari N., Maskaew S., Obchoei S., Kwankaew P., Senghoi W., Utarabhand P., Runsaeng P., 2022. Determination of the efficacy of using a serine protease gene as a DNA vaccine to protect against Vibrio parahaemolyticus infection in Litopenaeus vannamei. Developmental and Comparative Immunology 135 (cited 2 times)
6
Praparatana R., Maskaew S., Thongsoi R., Runsaeng P., Utarabhand P., 2022. Galectin, another lectin from Fenneropenaeus merguiensis, contributed in shrimp immune defense. Journal of Invertebrate Pathology 190 (cited 6 times)
7
Kwankaew P., Madsari N., Thongsoi R., Utarabhand P., Runsaeng P., 2022. Effects of the interaction between a clip domain serine protease and a white spot syndrome virus protein on phenoloxidase activity. Developmental and Comparative Immunology 130 (cited 2 times)
8
Nopphakat K., Runsaeng P., Klinnawee L., 2022. Acaulospora as the dominant arbuscular mycorrhizal fungi in organic lowland rice paddies improves phosphorus availability in soils. Sustainability (Switzerland) 14(1) (cited 8 times)
9
Klinnawee L., Noirungsee N., Nopphakat K., Runsaeng P., Chantarachot T., 2021. Flooding overshadows phosphorus availability in controlling the intensity of arbuscular mycorrhizal colonization in Sangyod Muang Phatthalung lowland indica rice. ScienceAsia 47(2): 202-210. (cited 13 times)
10
Senghoi W., Thongsoi R., Yu X., Runsaeng P., Utarabhand P., 2019. A unique lectin composing of fibrinogen-like domain from Fenneropenaeus merguiensis contributed in shrimp immune defense and firstly found to mediate encapsulation. Fish and Shellfish Immunology 92: 276-287. (cited 16 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Thongsoi, R., Maskaew, S., Puechpon, P., Noppradit, B., Inaek, N., Utarabhand, P., & Runsaeng, P. (2024). Identification of an essential role against shrimp pathogens of prophenoloxidase activating enzyme 1 (PPAE1) from Fenneropenaeus merguiensis hemocytes (SCIE). Developmental And Comparative Immunology, 151, Article number 105088.
2
Noppradit, ฺ., Sitpathom, N., Runsaeng, P., Ekgasit, S., & Phengdaam, A. (2023). Synergistic effects of gold nanoparticles enhanced the sensitivity of enzyme-linked immunosorbent assay for latex allergens (SCIE). Colloids And Surfaces A-physicochemical And Engineering Aspects, 676, 132302.
3
Kerdkumthong, K., Chanket, W., Runsaeng, P., Nanarong, S., Songsurin, K., Tantimetta, P., Angsuthanasombat, C., Aroonkesorn, A., & Obchoei, S. (2023). Two Recombinant Bacteriocins, Rhamnosin and Lysostaphin, Show Synergistic Anticancer Activity Against Gemcitabine-Resistant Cholangiocarcinoma Cell Lines (SCIE). Probiotics And Antimicrobial Proteins, 00, 00.
4
Tenzin, U., Noirungsee, N., Runsaeng, P., Noppradit, P., & Klinnawee, L. (2022). Dry-Season Soil and Co-Cultivated Host Plants Enhanced Propagation of Arbuscular Mycorrhizal Fungal Spores from Sand Dune Vegetation in Trap Culture (SCIE). Journal Of Fungi, 8(10), Article No.1061.
5
Madsari, N., Maskaew, S., Obchoei, S., Kwankaew, P., Senghoi, W., Utarabhand, P., & Runsaeng, P. (2022). Determination of the efficacy of using a serine protease gene as a DNA vaccine to protect against Vibrio parahaemolyticus infection in Litopenaeus vannamei (SCIE) . Developmental And Comparative Immunology, 135, Article number 104459.
6
Praparatana, R., Maskaew, S., Thongsoi, R., Runsaeng, P., & Utarabhand, P. (2022). Galectin, another lectin from Fenneropenaeus merguiensis, contributed in shrimp immune defense (SCIE). Journal Of Invertebrate Pathology, 190, Article number 107738.
7
Kwankaew, P., Madsari, N., Thongsoi, R., Utarabhand, P., & Runsaeng, P. (2022). Effects of the interaction between a clip domain serine protease and a white spot syndrome virus protein on phenoloxidase activity (SCIE). Developmental & Comparative Immunology, 130, Article No.104360.
8
Nopphakat, K., Runsaeng, P., & Klinnawee, L. (2022). Acaulospora as the Dominant Arbuscular Mycorrhizal Fungi in Organic Lowland Rice Paddies Improves Phosphorus Availability in Soils (SCIE) . Sustainability, 2022(14), 1-13.
9
Klinnawee, L., Noirungsee, N., Nopphakat, K., Runsaeng, P., & Chantarachot, T. (2021). Flooding overshadows phosphorus availability in controlling the intensity of arbuscular mycorrhizal colonization in Sangyod Muang Phatthalung lowland indica rice. Scienceasia, 47(2), 202-210.
10
Senghoi, W., Thongsoi, R., Qiang Yu, X., Runsaeng, P., & Utarabhand, P. (2019). A unique lectin composing of fibrinogen-like domain from Fenneropenaeus merguiensis contributed in shrimp immune defense and firstly found to mediate encapsulation. Fish And Shellfish Immunology, 92(2019), 276-287.
11
Runsaeng, P., Kwankaew, P., & Utarabhand, P. (2018). FmLC6: An ultimate dual-CRD C-type lectin from Fenneropenaeus merguiensis mediated its roles in shrimp defense immunity towards bacteria and virus. Fish And Shellfish Immunology, 80, 200-213.
12
Kwankeaw, P., Praparatana, R., Runsaeng, P., & Utarabhand, P. (2018). An alternative function of C-type lectin comprising low-density lipoprotein receptor domain from Fenneropenaeus merguiensis to act as a binding receptor for viral protein and vitellogenin. Fish And Shellfish Immunology, 74, 295-308.
13
Phupet, B., Pitakpornpreecha, T., Baowubon, N., Runsaeng, P., & Utarabhand, P. (2018). Lipopolysaccharide- and β-1,3-glucan-binding protein from Litopenaeus vannamei: Purification, cloning and contribution in shrimp defense immunity via phenoloxidase activation. Developmental And Comparative Immunology, 81, 167–179.
14
Senghoi, W., Runsaeng, P., & Utarabhand, P. (2017). FmLC5, a putative galactose-binding C-type lectin with two QPD motifs from the hemocytes of Fenneropenaeus merguiensis participates in shrimp immune defense. Journal Of Invertebrate Pathology, 150, 136-144.
15
Utarabhand, P., Thepnarong, S., & Runsaeng, P. (2017). Lipopolysaccharide-specific binding C-type lectin with one CRD domain from Fenneropenaeus merguiensis (FmLC4) functions as a pattern recognition receptor in shrimp innate immunity. Fish & Shellfish Immunology, 69, 236-246.
16
Runsaeng, P., Puengyam, P., & Utarabhand, P. (2017). A mannose-specific C-type lectin from Fenneropenaeus merguiensis exhibited antimicrobial activity to mediate shrimp innate immunity. Molecular Immunology, 92, 87-98.
17
Utarabhand, P., Rittidach, W., Rattanaporn, O., Runsaeng, P., & Hedrick, J. (2016). Sialic acid-specific lectin participates in an immune response and ovarian development of the banana shrimp Fenneropenaeus merguiensis. Comparative Biochemistry And Physiology Part - B: Biochemistry And Molecular Biology, 203, 132-140.
18
Chaosomboon, A., Phupet, B., Rattanaporn, O., Runsaeng, P., & Utarabhand, P. (2016). Lipopolysaccharide- and β-1,3-glucan-binding protein from Fenneropenaeus merguiensis functions as a pattern recognition receptor with a broad specificity for diverse pathogens in the defense against microorganisms. Developmental And Comparative Immunology, 67, 434-444.
19
Runsaeng, P., Thepnarong, S., Rattanaporn, O., & Utarabhand, P. (2015). Cloning and the mRNA expression of a C-type lectin with one carbohydrate recognition domain from Fenneropenaeus merguiensis in response to pathogenic inoculation. Molecular And Cellular Probes, 29(6), 365-375.