ดร.

อรณิชา รัตนาภรณ์

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2553
ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2544
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 36519686000
1
Binlateh T., Tanasawet S., Rattanaporn O., Sukketsiri W., Hutamekalin P., 2019. Metformin Promotes Neuronal Differentiation via Crosstalk between Cdk5 and Sox6 in Neuroblastoma Cells. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2019 (cited 5 times)
2
Sanchart C., Rattanaporn O., Haltrich D., Phukpattaranont P., Maneerat S., 2017. Enhancement of gamma-aminobutyric acid (GABA) levels using an autochthonous Lactobacillus futsaii CS3 as starter culture in Thai fermented shrimp (Kung-Som). World Journal of Microbiology and Biotechnology 33(8) (cited 14 times)
3
Sanchart C., Rattanaporn O., Haltrich D., Phukpattaranont P., Maneerat S., 2017. Lactobacillus futsaii CS3, a New GABA-Producing Strain Isolated from Thai Fermented Shrimp (Kung-Som). Indian Journal of Microbiology 57(2): 211-217. (cited 26 times)
4
Chaosomboon A., Phupet B., Rattanaporn O., Runsaeng P., Utarabhand P., 2017. Lipopolysaccharide- and β-1,3-glucan-binding protein from Fenneropenaeus merguiensis functions as a pattern recognition receptor with a broad specificity for diverse pathogens in the defense against microorganisms. Developmental and Comparative Immunology 67: 434-444. (cited 23 times)
5
Utarabhand P., Rittidach W., Rattanaporn O., Runsaeng P., Hedrick J.L., 2017. Sialic acid-specific lectin participates in an immune response and ovarian development of the banana shrimp Fenneropenaeus merguiensis. Comparative Biochemistry and Physiology Part - B: Biochemistry and Molecular Biology 203: 132-140. (cited 6 times)
6
Sanchart C., Rattanaporn O., Haltrich D., Phukpattaranont P., Maneerat S., 2016. Technological and safety properties of newly isolated GABA-producing Lactobacillus futsaii strains. Journal of Applied Microbiology 121(3): 734-745. (cited 23 times)
7
Runsaeng P., Thepnarong S., Rattanaporn O., Utarabhand P., 2015. Cloning and the mRNA expression of a C-type lectin with one carbohydrate recognition domain from Fenneropenaeus merguiensis in response to pathogenic inoculation. Molecular and Cellular Probes 29(6): 365-375. (cited 17 times)
8
Sanchart C., Benjakul S., Rattanaporn O., Haltrich D., Maneerat S., 2015. Efficiency of the V3 region of 16S rDNA and the rpoB gene for bacterial community detection in thai traditional fermented shrimp (Kung-Som) using PCR-DGGE techniques. Songklanakarin Journal of Science and Technology 37(3): 291-297. (cited 8 times)
9
Thepnarong S., Runsaeng P., Rattanaporn O., Utarabhand P., 2015. Molecular cloning of a C-type lectin with one carbohydrate recognition domain from Fenneropenaeus merguiensis and its expression upon challenging by pathogenic bacterium or virus. Journal of Invertebrate Pathology 125: 1-8. (cited 22 times)
10

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Binlateh, T., Tanasawet, S., Rattanaporn, O., Sukketsiri, W., & Hutamekalin, P. (2019). Metformin Promotes Neuronal Differentiation via Crosstalk between Cdk5 and Sox6 in Neuroblastoma Cells. Evidence-based Complementary And Alternative Medicine, 2019, Article ID 1765182, 13 pages.
2
Sanchart, C., Rattanaporn, O., Haltrich, D., Phukpattaranont, P., & Maneerat, S. (2017). Lactobacillus futsaii CS3, a New GABA-Producing Strain Isolated from Thai Fermented Shrimp (Kung-Som). Indian Journal Of Microbiology, 57(2), 211-217.
3
Sanchart, C., Rattanaporn, O., Haltrich, D., Phukpattaranont, P., & Maneerat, S. (2017). Enhancement of gamma-aminobutyric acid (GABA) levels using an autochthonous Lactobacillus futsaii CS3 as starter culture in Thai fermented shrimp (Kung-Som). World Journal Of Microbiology And Biotechnology, 33(8), Article number 152.
4
Utarabhand, P., Rittidach, W., Rattanaporn, O., Runsaeng, P., & Hedrick, J. (2016). Sialic acid-specific lectin participates in an immune response and ovarian development of the banana shrimp Fenneropenaeus merguiensis. Comparative Biochemistry And Physiology Part - B: Biochemistry And Molecular Biology, 203, 132-140.
5
Chaosomboon, A., Phupet, B., Rattanaporn, O., Runsaeng, P., & Utarabhand, P. (2016). Lipopolysaccharide- and β-1,3-glucan-binding protein from Fenneropenaeus merguiensis functions as a pattern recognition receptor with a broad specificity for diverse pathogens in the defense against microorganisms. Developmental And Comparative Immunology, 67, 434-444.
6
Sanchart, C., Rattanaporn, O., Haltrich, D., Phukpattaranont, P., & Maneerat, S. (2016). Technological and safety properties of newly isolated GABA-producing Lactobacillus futsaii strains. Journal Of Applied Microbiology, 121(3), 734-745.
7
Runsaeng, P., Thepnarong, S., Rattanaporn, O., & Utarabhand, P. (2015). Cloning and the mRNA expression of a C-type lectin with one carbohydrate recognition domain from Fenneropenaeus merguiensis in response to pathogenic inoculation. Molecular And Cellular Probes, 29(6), 365-375.
8
Srikong, W., Mittraparp-arthorn, P., Rattanaporn, O., Bovornreungroj, N., & Borvornruengroj, P. (2015). Antimicrobial activity of seaweed extracts from Pattani, southeast coast of Thailand. Food And Applied Bioscience Journal, 3(1), 39–49.
9
Sanchart, C., Benjakul, S., Rattanaporn, O., Haltrich, D., & Maneerat, S. (2015). Efficiency of the V3 region of 16S rDNA and the rpoB gene for bacterial community detection in thai traditional fermented shrimp (Kung-Som) using PCR-DGGE techniques. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 37(3), 291-297.
10
Thepnarong, S., Runsaeng, P., Rattanaporn, O., & Utarabhand, P. (2015). Molecular cloning of a C-type lectin with one carbohydrate recognition domain from Fenneropenaeus merguiensis and its expression upon challenging by pathogenic bacterium or virus. Journal Of Invertebrate Pathology, 125, 1-8.
11
คงแก้ว, อ., รัตนาภรณ์, อ., & อุทารพันธุ์, ป. (2014). ผลการฉีดเชื้อ Vibrio harveryi ต่อแอคทิวิทีของเอนไซม์เบตา-1,3-กลูคาเนสในกุ้งแชบ๊วย. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 6(2), 1-11.
12
Rattanaporn, O., & Utarabhand, P. (2011). Molecular cloning of a C-type lectin with two CRD domains from the banana shrimp Fenneropenaeus merguiensis: Early gene up-regulation after Vibrio harveyi infection. Journal Of Invertebrate Pathology, 106(0), 196-204.