ผศ.ดร.

ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดรุณาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2554
ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2548
ภ.บ. (เภสัชกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 14070550800
1
Sri-o-Sot S., Vepulanont K., Pitakpornpreecha T., Aroonkesorn A., Charoenpanich A., Srichumpong T., Chanadee T., 2024. CaTiO3-hydroxyapatite bioceramic composite: Synthesis of reactant powders from waste cockle shell, sintering, characterization and investigation of physical, mechanical and in-vitro biological properties. Journal of the Australian Ceramic Society 60(1): 65-87. (cited 0 times)
2
Rattajak P., Aroonkesorn A., Smythe C., Wititsuwannakul R., Pitakpornpreecha T., 2023. 5′-Methylthioadenosine strongly suppresses RANKL-induced osteoclast differentiation and function via inhibition of RANK-NFATc1 signalling pathways. Heliyon 9(11) (cited 0 times)
3
Pengjam Y., Syazwani N., Inchai J., Numit A., Yodthong T., Pitakpornpreecha T., Panichayupakaranant P., 2021. High water-soluble curcuminoids-rich extract regulates osteogenic differentiation of MC3T3-E1 cells: Involvement of Wnt/β-catenin and BMP signaling pathway. Chinese Herbal Medicines 13(4): 534-540. (cited 6 times)
4
5
Yodthong T., Kedjarune-Leggat U., Smythe C., Wititsuwannakul R., Pitakpornpreecha T., 2018. L-quebrachitol promotes the proliferation, differentiation, and mineralization of MC3T3-E1 cells: Involvement of the BMP-2/RUnx2/MAPK/Wnt/β-catenin signaling pathway. Molecules 23(12) (cited 30 times)
6
Chantrapromma S., Boonnak N., Pitakpornpreecha T., Yordthong T., Chidan Kumar C.S., Fun H.K., 2018. Absolute Configuration of Andrographolide and Its Proliferation of Osteoblast Cell Lines. Crystallography Reports 63(3): 412-417. (cited 3 times)
7
Phupet B., Pitakpornpreecha T., Baowubon N., Runsaeng P., Utarabhand P., 2018. Lipopolysaccharide- and β-1,3-glucan-binding protein from Litopenaeus vannamei: Purification, cloning and contribution in shrimp defense immunity via phenoloxidase activation. Developmental and Comparative Immunology 81: 167-179. (cited 43 times)
9
Pitakpornpreecha T., Plubrukarn A., Wititsuwannakul R., 2012. Quantification of 5′-deoxy-5′-methylthioadenosine in heat-treated natural rubber latex serum. Phytochemical Analysis 23(1): 12-15. (cited 1 times)
10
Pangsomboon K., Kaewnopparat S., Pitakpornpreecha T., Srichana T., 2006. Antibacterial activity of a bacteriocin from Lactobacillus paracasei HL32 against Porphyromonas gingivalis. Archives of Oral Biology 51(9): 784-793. (cited 35 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Sri-o-sot, S., Vepulanont, K., Pitakpornpreecha, T., Aroonkesorn, A., Charoenpanich, A., Srichumpong, T., & Chanadee, T. (2023). Accepted-CaTiO3‑hydroxyapatite bioceramic composite: Synthesis of reactant powders from waste cockle shell, sintering, characterization and investigation of physical, mechanical and in‑vitro biological properties (SCIE). Journal Of The Australian Ceramic Society, 00(00), 00.
2
Rattajak, P., Aroonkesorn, A., Smythe, C., Wititsuwannakul, R., & Pitakpornpreecha, T. (2023). 5′-Methylthioadenosine strongly suppresses RANKL-induced osteoclast differentiationand function via inhibition of RANK-NFATc1 signaling pathways (SCIE). Heliyon, 9(11), e22365.
3
Pengjam, Y., Mohd Zamri, N., Inprom, J., Numit, A., Yodthong, T., Pitakpornpreecha, T., & Panichayupakaranant, P. (2021). High water-soluble curcuminoids-rich extract regulates osteogenic differentiation of MC3T3-E1 cells: Involvement of Wnt/beta-catenin and BMP signaling pathway (ESCI). Chinese Herbal Medicines, 13(4), 534 - 540.
4
Yodthong, T., Leggat, U., Smythe, C., Sukprasirt, P., Aroonkesorn, A., Wititsuwannakul, R., & Pitakpornpreecha, T. (2020). Enhancing activity of pleurotus sajor-caju (Fr.) sing β-1,3-glucanoligosaccharide (Ps-GOS) on proliferation, differentiation, and mineralization of MC3T3-E1 cells through the involvement of BMP-2/Runx2/MAPK/Wnt/β-catenin signaling pathway. Biomolecules, 10(2), Article number 190 (1-16).
5
Yodthong, T., Leggat, U., Smythe, C., Wititsuwannakul, R., & Pitakpornpreecha, T. (2018). L-quebrachitol promotes the proliferation, differentiation, and mineralization of MC3T3-E1 cells: Involvement of the BMP-2/RUnx2/MAPK/Wnt/β-catenin signaling pathway. Molecules, 23(12), 1-16.
6
Chantrapromma, S., Boonnak, N., Pitakpornpreecha, T., Yodthong, T., Chidan Kumar, C., & Fun, H. (2018). Absolute Configuration of Andrographolide and Its Proliferation of Osteoblast Cell Lines. Crystallography Reports, 63(3), 412–417.
7
Phupet, B., Pitakpornpreecha, T., Baowubon, N., Runsaeng, P., & Utarabhand, P. (2018). Lipopolysaccharide- and β-1,3-glucan-binding protein from Litopenaeus vannamei: Purification, cloning and contribution in shrimp defense immunity via phenoloxidase activation. Developmental And Comparative Immunology, 81, 167–179.
8
Jiwanit, P., Pitakpornpreecha, T., Pisuchpen, S., & Leelasuphakul, W. (2018). The use of Aloe vera gel coating supplemented with Pichia guilliermondii BCC5389 for enhancement of defense-related gene expression and secondary metabolism in mandarins to prevent postharvest losses from green mold rot. Biological Control, 117, 43-51.