บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

สุจรรยา อนุชาญ

นักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2557
วท.ม. (ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2552
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Kumngen, A., Iewkittayakorn, J., Meehae, U., Suwannarat, S., Anuchan, S., Chotigeat, W., Kunwanlee, P., Kongchouy, N., Leun-ram, S., & Karrila, S. (2023). Effects of compost from food waste on growth of lettuce (Lactuca sativa Var Crispa L.) (ESCI). International Journal Of Recycling Of Organic Waste In Agriculture, 12(2), 247 - 258.