รศ.ดร.

พันโทหญิงวิภาพรรณ ขิมมากทอง

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2555
ปร.ด. (ชีวภาพการแพทย์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ไทย
2541
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2538
พย.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 55361655000
1
Nopparat J., Khimmaktong W., Pholpramool C., Tipbunjong C., 2023. Hypoglycemic effect of flavonoid glabridin prevents homeostatic disruption of native achilles tendon in streptozotocin-induced type 1 diabetic rats. Sains Malaysiana 52(2): 579-588. (cited 0 times)
3
Tipbunjong C., Khimmaktong W., Pholpramool C., Surinlert P., 2023. Hyperglycaemia Attenuated C2C12 Myoblast Proliferation and Induced Skeletal Muscle Atrophy via Modulating Myogenic Regulatory Factors Genes Expression in Diabetic Rats. Sains Malaysiana 52(1): 47-56. (cited 0 times)
5
Komolkriengkrai M., Jangchart R., Sandech N., Vongvatcharanon U., Khimmaktong W., 2022. Beneficial effects of gymnemic acid on three-dimensional vascular architecture and expression of vascular endothelial growth factor of intrarenal segmental and interlobar arteries in diabetic rat kidney. Functional Foods in Health and Disease 12(6): 340-351. (cited 3 times)
6
Saetan J., Nopparat J., Tipbunjong C., Khimmaktong W., Vongvatcharanon U., Puriwattanakul K., Tangtrakulwanich B., Thammakhet-Buranachai C., Udomuksorn W., 2021. Modified Thiel and saturated salt solutions for rabbit soft cadaveric embalming: A preliminary study. Songklanakarin Journal of Science and Technology 43(5): 1435-1442. (cited 0 times)
7
Surinlert P., Thitiphatphuvanon T., Khimmaktong W., Pholpramool C., Tipbunjong C., 2021. Hyperglycemia induced C2C12 myoblast cell cycle arrest and skeletal muscle atrophy by modulating sirtuins gene expression in rats. Polish Journal of Veterinary Sciences 24(4): 563-572. (cited 4 times)
8
Khimmaktong W., Komolkriengkrai M., Boonyoung P., Anupunpisit V., 2019. Ameliorative effects of curcumin on microvascular complication streptozotocin-induced diabetic rat penis. Functional Foods in Health and Disease 9(2): 92-107. (cited 2 times)
9
Khimmaktong W., Komolkriengkrai M., Boonyoung P., Anupunpisit V., 2019. Effects of curcumin on testis microvascular complication in streptozotocin-induced diabetes rats. Functional Foods in Health and Disease 9(1): 34-51. (cited 0 times)
10
Anupunpisit V., Petpiboolthai H., Khimmaktong W., 2015. Microvasculature Improvement of Heart in Diabetic Rat with Curcumin Supplementation. Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet 98: S74-S83. (cited 6 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Patninan, K., Sermwittayawong, D., Nuinamwong, S., Khimmaktong, W., Noipha, K., & Towatana, N. (2023). Purified Polysaccharides Extracted from Grey Oyster Mushroom [Pleurotus sajor-caju (Fr.) Sing.] Stimulate Glucose Uptake in C2C12 Myotubes through the activation of AMP-Activated Protein Kinase (AMPK) and Glucose Transporter 1 (GLUT1) Proteins [Polisakarida Dimurnikan Diekstrak daripada Cendawan Tiram Kelabu [Pleurotus sajor-caju (Fr.) Sing.] Merangsang Pengambilan Glukosa dalam Miotiub C2C12 melalui Pengaktifan Protein Kinase Diaktifkan AMP (AMPK) dan Protein Pengangkut Glukosa 1 (GLUT1)]. Sains Malaysiana, 52(10), 2815 - 2827.
2
Nopparat, J., Khimmaktong, W., Pholpramool, C., & Tipbunjong, C. (2023). Hypoglycemic Effect of Flavonoid Glabridin Prevents Homeostatic Disruption of Native Achilles Tendon in Streptozotocin-Induced Type I Diabetic Rats (SCIE). Sains Malaysiana, 52(2), 579-588.
3
Tipbunjong, C., Khimmaktong, W., Pholpramool, C., & Surinlert, P. (2023). Hyperglycaemia Attenuated C2C12 Myoblast Proliferation and Induced Skeletal Muscle Atrophy via Modulating Myogenic Regulatory Factors Genes Expression in Diabetic Rats (SCIE). Sains Malaysiana, 52(1), Pages 47 - 56.
4
Khimmaktong, W., Nuanyaem, N., Lorthong, N., C. Hodgson, W., & Chaisakul, J. (2022). Histopathological Changes in the Liver, Heart and Kidneys Following Malayan Pit Viper (Calloselasma rhodostoma) Envenoming and the Neutralising Effects of Hemato Polyvalent Snake Antivenom (SCIE). Toxins, 14(9), Article number 601.
5
Komolkriengkrai, M., Jangchart, R., Sandech, N., Vongvatcharanon, U., & Khimmaktong, W. (2022). Beneficial effects of gymnemic acid on three-dimensional vascular architecture and expression of vascular endothelial growth factor of intrarenal segmental and interlobar arteries in diabetic rat kidney (ESCI). Functional Foods In Health And Disease, 12(6), 340-351.
6
Surinlert, P., Thitiphatphuvanon, T., Khimmaktong, W., Pholpramool, C., & Tipbunjong, C. (2021). Hyperglycemia induced C2C12 myoblast cell cycle arrest and skeletal muscle atrophy by modulating sirtuins gene expression in rats (SCIE). Polish Journal Of Veterinary Sciences, 24(4), 563-572.
7
Sandech, N., Jangchart, R., Komolkriengkrai, M., Boonyoung, P., & Khimmaktong, W. (2021). Efficiency of Gymnema sylvestre‑derived gymnemic acid on the restoration and improvement of brain vascular characteristics in diabetic rats (SCIE). Experimental And Therapeutic Medicine, 22(6), Article Number: 1420.
8
Saetan, J., Nopparat, J., Tipbunjong, C., Khimmaktong, W., Vongvatcharanon, U., Puriwattanakul, K., Tangtrakulwanich, B., Buranachai, C., & Udomuksorn, W. (2021). Modified Thiel and saturated salt solutions for rabbit soft cadaveric embalming: A preliminary study. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 43(5), 1435-1442.
9
Sriya, P., Hathachote, P., Khunpasri, A., Jantararussamee, C., & Khimmaktong, W. (2020). Preliminary study on effects of a hand-made natural sand hot pack on skin temperature changes compared with the standard hot pack. เวชสารแพทย์ทหารบก (royal Thai Army Medical Journal), 73(4), 215-220.
10
Komolkriengkrai, M., Nopparat, J., Vongvatcharanon, U., Anupunpisit, V., & Khimmaktong, W. (2019). Effect of glabridin on collagen deposition in liver and amelioration of hepatocyte destruction in diabetes rats. Experimental And Therapeutic Medicine, 2019, 1-11.
11
Khimmaktong, W., Komolkriengkrai, M., Boonyoung, P., & Anupunpisit, V. (2019). Ameliorative effects of curcumin on microvascular complication streptozotocin-induced diabetic rat penis. Functional Foods In Health & Disease, 9(2), 92-107.
12
Khimmaktong, W., Komolkriengkrai, M., Boonyoung, P., & Anupunpisit, V. (2019). Effects of curcumin on testis microvascular complication in streptozotocin-induced diabetes rats. Functional Foods In Health And Disease, 9(1), 34-51.
13
Nopparat, J., Khimmaktong, W., Sanpradit, P., & Kongnual, R. (2018). Ameliorative effects of glabridin on the structure and function of pancreas in streptozotocin-induced diabetic rats. Journal Of Medicinal Plants Research, 12, 228-239.
14
Yang-en, S., Petpiboolthai, H., Khimmaktong, W., & Anupunpisit, V. (2016). Effect of Curcumin on Collagen Deposition and Tissue Reorganization in Liver of Diabetic Rats. Journal Of The Medical Association Of Thailand, 99(11), 118-129.
15
Anupunpisit, V., Petpiboolthai, H., & Khimmaktong, W. (2015). Microvasculature Improvement of Heart in Diabetic Rat with Curcumin Supplementation. Journal Of The Medical Association Of Thailand, 98(11), S74-S83.