ดร.

ดนิตา อธิวิวัฒน์

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2561
Ph.D. (Physiology) UNIVERSITY OF TORONTO
แคนาดา
2551
M.S. (Biochemistry and Molecular Biology) GEORGETOWN UNIVERSITY
สหรัฐอเมริกา
2548
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Physiology (Neuroscience)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Hemakom, A., Atiwiwat, D., & Israsena, P. (2023). ECG and EEG based detection and multilevel classification of stress using machine learning for specified genders: A preliminary study (SCIE). Plos One, 18(9), Article number e0291070.
2
Atiwiwat, D., Aquilino, M., Devinsky, O., Bardakjian, B., & Carlen, P. (2023). Interregional phase-amplitude coupling between theta rhythm in the nucleus tractus solitarius and high-frequency oscillations in the hippocampus during REM sleep in rats (SCIE). Sleep, 46(4), Article number zsad027.
3
Samerphob, N., Cheaha, D., Issuriya, A., Chatpun, S., Lertwittayanon, W., Jensen, O., & Kumarnsit, E. (2020). Changes in neural network connectivity in mice brain following exposures to palatable food. Neuroscience Letters, 714(2020), Article number 134542.