รศ.ดร.

วนิดา สุขเกษศิริ

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2554
ปร.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2548
วท.ม. (เภสัชวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2546
พย.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 54279595700
1
Aenglong C., Woonnoi W., Tanasawet S., Klaypradit W., Sukketsiri W., 2024. Impact of Time and Enzyme Concentration on Sangyod Rice Bran Hydrolysate: Phytochemicals, Antioxidants, Amino Acids, and Cytotoxicity. Rice 17(1) (cited 0 times)
2
Woonnoi W., Suttithumsatid W., Muneerungsee N., Saetan J., Tanasawet S., Sukketsiri W., 2023. Sangyod rice extract inhibits adipocyte growth and differentiation via mTOR, Akt, and AMPK pathways. Journal of Functional Foods 111 (cited 0 times)
3
Suttithumsatid W., Sukketsiri W., Panichayupakaranant P., 2023. Cannabinoids and standardized cannabis extracts inhibit migration, invasion, and induce apoptosis in MCF-7 cells through FAK/MAPK/Akt/NF-κB signaling. Toxicology in Vitro 93 (cited 1 times)
4
Aenglong C., Tang Q.J., Tanasawet S., Klaypradit W., Sukketsiri W., 2023. Osteogenic properties and anti-osteoporosis activity of calcium hydroxyapatite from Katsuwonus pelamis bone and its water-soluble forms. Fisheries Science 89(6): 837-852. (cited 1 times)
5
Muneerungsee N., Tanasawet S., Sukketsiri W., 2023. Antimetastatic effect of fucoidan against non-small cell lung cancer by suppressing non-receptor tyrosine kinase and extracellular signal-related kinase pathway. Nutrition Research and Practice 17(5): 844-854. (cited 0 times)
6
Moolsup F., Tanasawet S., Woonnoi W., Daodee S., Parhira S., Chonpathompikunlert P., Muneerungsee N., Wongtawatchai T., Sukketsiri W., 2023. Phytochemical analysis and impact of Citrus hystrix peel water extract on proliferation and migration of skin keratinocytes by activating FAK/Src/MAPK/Akt pathway. Journal of Herbal Medicine 41 (cited 0 times)
7
Saetan S., Sukketsiri W., Chonpathompikunlert P., Klaypradit W., Hawangjoo M., Ngasakul N., Tanasawet S., 2023. Antiproliferative and apoptotic effect of tuna blood on human lung cancer A549 cells via p38 MAPKs and Akt pathway. Journal of King Saud University - Science 35(5) (cited 0 times)
8
Woonnoi W., Moolsap F., Tanasawet S., Khumpirapang N., Aenglong C., Sukketsiri W., 2023. In vitro antioxidant and wound healing activity of Sargassum polycystum hydroethanolic extract in fibroblasts and keratinocytes. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 13(5): 222-232. (cited 0 times)
9
Aenglong C., Ngasakul N., Limpawattana M., Sukketsiri W., Chockchaisawasdee S., Stathopoulos C., Tanasawet S., Klaypradit W., 2023. Characterization of novel calcium compounds from tilapia (Oreochromis niloticus) by-products and their effects on proliferation and differentiation of MC3T3-E1 cells. Journal of Functional Foods 100 (cited 5 times)
10
Sukketsiri W., Daodee S., Parhira S., Malakul W., Tunsophon S., Sutthiwong N., Tanasawet S., Chonpathompikunlert P., 2023. Chemical characterization of Passiflora edulis extracts and their in vitro antioxidant, anti-inflammatory, anti-lipid activities, and ex-vivo vasodilation effect. Journal of King Saud University - Science 35(1) (cited 7 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Woonnoi, W., Suttithumsatid, W., Muneerungsee, N., Saetan, J., Tanasawet, S., & Sukketsiri, W. (2023). Sangyod rice extract inhibits adipocyte growth and differentiation via mTOR, Akt, and AMPK pathways (SCIE). Journal Of Functional Foods, 111, Article number 105913.
2
Suttithumsatid, W., Sukketsiri, W., & Panichayupakaranant, P. (2023). Cannabinoids and standardized cannabis extracts inhibit migration, invasion, and induce apoptosis in MCF-7 cells through FAK/MAPK/Akt/NF-κB signaling (SCIE). Toxicology In Vitro, 93, Article number 105667.
3
Aenglong, C., Tang, Q., Tanasawet, S., Klaypradit, W., & Sukketsiri, W. (2023). Osteogenic properties and anti-osteoporosis activity of calcium hydroxyapatite from Katsuwonus pelamis bone and its water-soluble forms (SCIE). Fisheries Science, 89, 837–852.
4
Woonnoi, W., Moolsap, F., Tanasawet, S., Khumpirapang, N., Aenglong, C., & Sukketsiri, W. (2023). In vitro antioxidant and wound healing activity of Sargassum polycystum hydroethanolic extract in fibroblasts and keratinocytes (SCIE). Asian Pacific Journal Of Tropical Biomedicine, 13(5), Pages 222 - 232.
5
Moolsup, F., Tanasawet, S., Woonnoi, W., Daodee, S., Chonpathompikunlert, P., Muneerungsee, N., Wongtawatchai, T., & Sukketsiri, W. (2023). Phytochemical analysis and impact of Citrus hystrix peel water extract on proliferation and migration of skin keratinocytes by activating FAK/Src/MAPK/Akt pathway (SCIE). Journal Of Herbal Medicine, 41, Article number 100699.
6
Muneerungsee, N., Tanasawet, S., & Sukketsiri, W. (2023). Antimetastatic effect of fucoidan against non-small cell lung cancer by suppressing non-receptor tyrosine kinase and extracellular signal-related kinase pathway (SCIE). Nutrition Research And Practice, 17, 1-11.
7
Saetan, S., Sukketsiri, W., Chonpathompikunlert, P., Klaypradit, W., Hawangjoo, M., Ngasakul, N., & Tanasawet, S. (2023). Antiproliferative and apoptotic effect of tuna blood on human lung cancer A549 cells via p38 MAPKs and Akt pathway (SCIE). Journal Of King Saud University - Science, 35(5), Article No.102667.
8
Aenglong, C., Ngasakul, N., Limpawattana, M., Sukketsiri, W., Chockchaisawasdee, S., Stathopoulos, C., Tanasawet, S., & Klaypradit, W. (2023). Characterization of novel calcium compounds from tilapia (Oreochromis niloticus) by-products and their effects on proliferation and differentiation of MC3T3-E1 cells(SCIE). Journal Of Functional Foods, 100, Article number 105361.
9
Sukketsiri, W., Daodee, S., Parhira, S., Malakul, W., Tunsophon, S., Sutthiwong, N., Tanasawet, S., & Chonpathompikunlert, P. (2023). Chemical characterization of Passiflora edulis extracts and their in vitro antioxidant, anti-inflammatory, anti-lipid activities, and ex-vivo vasodilation effect (SCIE). Journal Of King Saud University - Science, 35(1), Artivcle No.102431.
10
Khongrum, J., Yingthongchai, P., Boonyapranai, K., Wongtanasarasin, W., Donrung, N., Sukketsiri, W., Prachansuwan, A., & Chonpathompikunlert, P. (2022). Antidyslipidemic, Antioxidant, and Anti-inflammatory Effects of Jelly Drink Containing Polyphenol-Rich Roselle Calyces Extract and Passion Fruit Juice with Pulp in Adults with Dyslipidemia: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial (SCIE). Oxidative Medicine And Cellular Longevity, 2022, Article number 4631983.
11
Miyamoto, K., Hasuike, S., Kugo, H., Sukketsiri, W., Moriyama, T., & Zaima, N. (2022). Administration of Isoflavone Attenuates Ovariectomy-induced Degeneration of Aortic Wall (SCIE). Journal Of Oleo Science, 71(6), 889 - 896.
12
Aenglong, C., Wang, Y., Limpawattana, M., Sukketsiri, W., Tang, Q., Klaypradit, W., & Kerdpiboon, S. (2022). Synthesis of soluble calcium compound from skipjack tuna bones using edible weak acids (SCIE). Lwt - Food Science And Technology, 162, Article number 113460.
13
Chotphruethipong, L., Hutamekalin, P., Nilsuwan, K., Sukketsiri, W., Aluko, R., Abdul, N., & Benjakul, S. (2022). Combined Effects of Defatted Hydrolyzed Collagen from Salmon Skin and Vitamin C on Proliferation and Migration of Human Fibroblast Cell (SCIE). Fishes, 7(5), Article number 265.
14
Muneerungsee, N., Tanasawet, S., Moolsap, F., Udomuksorn, W., Tantisira, M., Zaima, N., & Sukketsiri, W. (2022). Accepted-The standardized Centella asiatica extract suppressed the inflammation and apoptosis in macrophage-conditioned medium and nutrient stress-induced adipocytes (SCIE). Biologia, 00, 00.
15
Woonnoi, W., Chotphruethipong, L., Tanasawet, S., Benjakul, S., Sutthiwong, N., & Sukketsiri, W. (2021). Hydrolyzed collagen from salmon skin increases the migration and filopodia formation of skin keratinocytes by activation of fak/src pathway (SCIE). Polish Journal Of Food And Nutrition Sciences, 71(3), 323 - 332.
16
Chotphruethipong, L., Binlateh, T., Hutamekalin, P., Sukketsiri, W., E. Aluko, R., & Benjakul, S. (2021). Hydrolyzed collagen from defatted sea bass skin and its conjugate with epigallocatechin gallate: In vitro antioxidant, anti-inflammatory, wound-healing and anti-obesity activities (SCIE). Food Bioscience, 43, Article number 101303.
17
Klaypradit, W., Hawangjoo, M., Ngasakul, N., Chonpathompikunlert, P., Limpawattana, M., & Sukketsiri, W. (2021). Tuna blood inhibits lipopolysaccharide-induced inflammatory mediators in RAW264.7 macrophages (ESCI). Functional Foods In Health And Disease, 11(4), 201-212.
18
Chotphruethipong, L., Hutamekalin, P., Sukketsiri, W., & Benjakul, S. (2021). Effects of sonication and ultrasound on properties and bioactivities of liposomes loaded with hydrolyzed collagen from defatted sea bass skin conjugated with epigallocatechin gallate (SCIE). Journal Of Food Biochemistry, 45(8), Article number e13809.
19
Chotphruethipong, L., Sukketsiri, W., E. Aluko, R., Sae-leaw, T., & Benjakul, S. (2021). Effect of hydrolyzed collagen from defatted Asian sea bass (Lates calcarifer) skin on fibroblast proliferation, migration and antioxidant activities (SCIE). Journal Of Food Science And Technology, 58(2), 541 - 551.
20
Chotphruethipong, L., Binlateh, T., Hutamekalin, P., Sukketsiri, W., E. Aluko, R., & Benjakul, S. (2021). In vitro antioxidant and wound-healing activities of hydrolyzed collagen from defatted Asian sea bass skin as influenced by different enzyme types and hydrolysis processes (SCIE). Rsc Advances, 11(30), 18144 - 18151.
21
Kugo, H., Sukketsiri, W., Iwamoto, K., Suihara, S., Moriyama, T., & Zaima, N. (2021). Low glucose and serum levels cause an increased inflammatory factor in 3T3-L1 cell through Akt, MAPKs and NF-кB activation. Adipocyte, 10(1), 232-241.
22
Kugo, H., Sukketsiri, W., Tanaka, H., Fujishima, R., Moriyama, T., & Zaima, N. (2021). Time-Dependent Pathological Changes in Hypoperfusion-Induced Abdominal Aortic Aneurysm. Biology, 10(2), Article No.149 (1-16).
23
Chotphruethipong, L., Sukketsiri, W., Battino, M., & Benjakul, S. (2021). Conjugate between hydrolyzed collagen from defatted seabass skin and epigallocatechin gallate (EGCG): characteristics, antioxidant activity and: In vitro cellular bioactivity. Rsc Advances, 11(4), 2175-2184.
24
Saetang, J., Chonpathompikunlert, P., Sretrirutchai, S., Roongsawang, N., Kayasut, K., Voravuthikunchai, S., Sukketsiri, W., Tipmanee, V., & Sangkhathat, S. (2020). Anti-cancer effect ofengineered recombinant interleukin 18. Advances In Clinical And Experimental Medicine, 29(10), Article number 126298 (1135–1143).
25
Jittiwat, J., Chonpathompikunlert, P., & Sukketsiri, W. (2020). Neuroprotective effects of Apium graveolens against focal cerebral ischemia occur partly via antioxidant, anti-inflammatory, and anti-apoptotic pathways. Journal Of The Science Of Food And Agriculture, 00, 1-8.
26
Tanasawet, S., Sukketsiri, W., Chonpathompikunlert, P., Klaypradit, W., Sroyraya, M., & Hutamekalin, P. (2020). Apoptotic effect of astaxanthin from white shrimp shellson lung cancer A549 cells. Tropical Journal Of Pharmaceutical Research, 19(9), 1835-1842.
27
Puntarut, J., Sianglum, W., Tanasawet, S., Chonpathompikunlert, P., & Sukketsiri, W. (2020). Anti-inflammatory Effect of Tamarind Seed Coat Extract against LPS-Induced RAW264.7 Macrophages. Sains Malaysiana, 49(6), 1303-1312.
28
Moolsap, F., Tanasawet, S., Tantisira, M., Hutamekalin, P., Tipmanee, V., & Sukketsiri, W. (2020). Standardized extract of Centella asiatica ECa 233 inhibits lipopolysaccharide-induced cytokine release in skin keratinocytes by suppressing ERK1/2 pathways. Asian Pacific Journal Of Tropical Biomedicine, 10(6), 273-280.
29
Masraksa, W., Tanasawet, S., Hutamekalin, P., Wongtawatchai, T., & Sukketsiri, W. (2020). Luteolin attenuates migration and invasion of lung cancer cells via suppressing focal adhesion kinase and non-receptor tyrosine kinase signaling pathway . Nutrition Research And Practice , 14(2), 127-133.
30
Sukketsiri, W., Hoshino, K., Kugo, H., Nakamura, T., Sasoh, T., Moriyama, T., & Zaima, N. (2019). Isoflavone Ameliorated Oxidative Stress and Vascular Damages in Nicotine-Administrated Mice. Journal Of Oleo Science, 68(12), 1241-1249.
31
Hakimee, H., Hutamekalin, P., Tanasawet, S., Chonpathompikunlert, P., Tipmanee, V., & Sukketsiri, W. (2019). Metformin inhibit cervical cancer migration by suppressing the FAK/Akt signaling pathway. Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention, 20(12), 3539-3545.
32
Muangsab, J., Prommeenate, P., Chetsawang, B., Chonpathompikunlert, P., Sukketsiri, W., & Hutamekalin, P. (2019). Protective effect of valproic acid on MPP+ -induced neurotoxicity in dopaminergic SH-SY5Y cells through Cdk5/p35/Erk signaling cascade. Tropical Journal Of Pharmaceutical Research, 18(11), 2255-2261.
33
Sukketsiri, W., Tanasawet, S., Moolsap, F., Tantisira, M., Hutamekalin, P., & Tipmanee, V. (2019). ECa 233 suppresses LPS-induced proinflammatory responses in macrophages via suppressing ERK1/2, p38 MAPK and Akt pathways. Biological And Pharmaceutical, 42(8), 1358-1365.
34
Kongprasom, U., Sukketsiri, W., Chonpathompikunlert, P., Sroyraya, M., Sritairatchai, S., & Tanasawet, S. (2019). Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk extract induces apoptosis via reactive oxygen species-mediated mitochondria-dependent pathway in A549 human lung cancer cells. Tropical Journal Of Pharmaceutical Research, 18(2), 287-294.
35
Binlateh, T., Tanasawet, S., Rattanaporn, O., Sukketsiri, W., & Hutamekalin, P. (2019). Metformin Promotes Neuronal Differentiation via Crosstalk between Cdk5 and Sox6 in Neuroblastoma Cells. Evidence-based Complementary And Alternative Medicine, 2019, Article ID 1765182, 13 pages.
36
Sukketsiri, W., Hakimee, H., Hutamekalin, P., Wongtawatchai, T., & Tanasawet, S. (2018). Metformin suppresses the migration of cervical cancer cells. Cancer Science, 109, 972-972.
37
Chonpathompikunlert, P., Boonruamkaew, P., Sukketsiri, W., Hutamekalin, P., & Sroyraya, M. (2018). The antioxidant and neurochemical activity of Apium graveolens L. and its ameliorative effect on MPTP-induced Parkinson-like symptoms in mice. Bmc Complementary And Alternative Medicine, 18(1), Article number 103.
38
Singkhorn, S., Tantisira, M., Tanasawet, S., Hutamekalin, P., Wongtawatchai, T., & Sukketsiri, W. (2018). Induction of keratinocyte migration by ECa 233 is mediated through FAK/Akt, ERK, and p38 MAPK signaling. Phytotherapy Research, 0, 1-7.
39
Wongtawatchai, T., Sarsutham, K., Sukketsiri, W., Tipmanee, V., & Chonpathompikunlert, P. (2017). Anti-stress effects of Apium graveolens on rats subjected to immobilization. International Food Research Journal, 24(4), 1490-1499.
40
Boonruamkaew, P., Sukketsiri, W., Panichayupakaranant, P., Kaewnam, W., Tanasawet, S., Tipmanee, V., Hutamekalin, P., & Chonpathompikunlert, P. (2017). Apium graveolens extract influences mood and cognition in healthy mice. Journal Of Natural Medicines, 71(3), 492-505.
41
Ritto, D., Tanasawet, S., Singkhorn, S., Klaypradit3, W., Hutamekalin, P., Tipmanee, V., & Sukketsiri, W. (2017). Astaxanthin induces migration in human skin keratinocytes via Rac1 activation and RhoA inhibition. Nutrition Research And Practice, 11(4), 275-280.
42
Choosri, N., Tanasawet, S., Chonpathompikunlert, P., & Sukketsiri, W. (2017). Apium Graveolens Extract Attenuates Adjuvant Induced Arthritis by Reducing Oxidative Stress. Journal Of Food Biochemistry, 41, 12276.
43
Tanasawet, S., Boonruamkaew, P., Sukketsiri, W., & Chonpathompikunlert, P. (2016). Anxiolytic and free radical scavenging potential of Chinese celery (Apium graveolens) extract in mice. Asian Pacific Journal Of Tropical Biomedicine, 7, 20-26.
44
Sukketsiri, W., Chonpathompikunlert, P., Tanasawet, S., Choosri, N., & Wongtawatchai, T. (2016). Effects of Apium graveolens extract on the oxidative stress in the liver of adjuvant-induced arthritic rats. Preventive Nutrition And Food Science, 21(2), 79-84.
45
Sukketsiri, W., Sawangjaroen, K., & Tanasawet, S. (2016). Anti-apoptotic effects of phyllanthin against alcoholinduced liver cell death. Tropical Journal Of Pharmaceutical Research, 15(5), 981-988.