ผศ.ดร.

นิภาพร คนธภักดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิชชาจารย์
พี่เลี้ยง PSU-TPSF

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2560
Ph.D. (Biomedical Science) The University of Sheffield
United Kingdom
2555
วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2551
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 55177068400
1
Waemong A., Sattayachiti S., Cheaha D., Konthapakdee N., 2024. Effects of oral administration of ondansetron, a 5-HT3 receptor antagonist, on anxiety-related behaviors and colonic hypercontractility in repeated stress-induced mice. Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical 253 (cited 0 times)
2
Sattayachiti S., Waemong A., Cheaha D., Konthapakdee N., 2022. 5-HT3 receptors modulate changes in voiding pattern and bladder contractility in water avoidance stress-induced bladder overactivity in male mice. Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical 243 (cited 2 times)
3
Khuituan P., K-Da S., Konthapakdee N., Nhaemchei C., Pradab S., Nhaemchei C., 2021. Fluoxetine Affects Intestinal Motility via 5-HT3 and Muscarinic Receptors in ex vivo Mouse Model. Sains Malaysiana 50(12): 3647-3657. (cited 0 times)
4
Nuh S., Kwanyuang A., Konthapakdee N., Chirasatitsin S., Phairatana T., 2019. Leakage-Free Bonding of a Serpentine PDMS Microfluidics Directly on a Screen-Printed Electrode. BMEiCON 2019 - 12th Biomedical Engineering International Conference (cited 1 times)
5
Konthapakdee N., Grundy L., O'Donnell T., Garcia-Caraballo S., Brierley S.M., Grundy D., Daly D.M., 2019. Serotonin exerts a direct modulatory role on bladder afferent firing in mice. Journal of Physiology 597(21): 5247-5264. (cited 18 times)
6
Khuituan P., Teerapornpuntakit J., Wongdee K., Suntornsaratoon P., Konthapakdee N., Sangsaksri J., Sripong C., Krishnamra N., Charoenphandhu N., 2012. Fibroblast growth factor-23 abolishes 1,25-dihydroxyvitamin D 3-enhanced duodenal calcium transport in male mice. American Journal of Physiology - Endocrinology and Metabolism 302(8) (cited 41 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Muangnil, P., Nhaemchei, C., Pradab, S., K-da, S., & Konthapakdee, N. (2021). Fluoxetine Affects Intestinal Motility via 5-HT3 and Muscarinic Receptors in ex vivo Mouse Model (SCIE). Sains Malaysiana, 50(12), 3647-3657.
2
Konthapakdee, N., Sa-ih, N., Cheaha, D., & Kumarnsit, E. (2019). Urine Voiding Pattern Analysis in MPTP Mouse Model of Parkinson’s Disease. Journal Of Physiological And Biomedical Sciences, 32(1), 19-24.