บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ดร.

รัชกฤช ศุภกุลโอภาส

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2561
Ph.D. Imperial College London
United Kingdom
2555
วท.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2552
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Earth Science and Engineering

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57190683643
1
Supakulopas R., Tikoo S.M., 2022. The remanent magnetisation recorded in the Chesapeake Bay impact crater, Virginia. Journal of Physics: Conference Series 2145(1) (cited 0 times)
2
Supakulopas R., 2022. The archaeomagnetic field recorded in ancient kiln walls in Si Satchanalai, Sukhothai. Journal of Physics: Conference Series 2145(1) (cited 0 times)
3
Døssing A., Muxworthy A.R., Supakulopas R., Riishuus M.S., Mac Niocaill C., 2016. High northern geomagnetic field behavior and new constraints on the Gilsá event: Paleomagnetic and 40Ar/39Ar results of ∼0.5–3.1 Ma basalts from Jökuldalur, Iceland. Earth and Planetary Science Letters 456: 98-111. (cited 7 times)
4
Almeida T., Muxworthy A., Kovács A., Williams W., Nagy L., Conbhuí P., Frandsen C., Supakulopas R., Dunin-Borkowski R., 2016. Direct observation of the thermal demagnetization of magnetic vortex structures in nonideal magnetite recorders. Geophysical Research Letters 43(16): 8426-8434. (cited 27 times)