บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

แก้วตา แก้วตาทิพย์

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2549
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2549
วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2546
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics)

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 23492575800
1
Trongnit J., Mayakun J., Kaewtatip K., 2024. The effect of agar from the seaweed Gracilaria fisheri on properties of biodegradable starch foam. International Journal of Biological Macromolecules 273 (cited 0 times)
2
Kongthong K., Trongnit J., Sriwoon R., Sukolrat A., Kaewtatip K., 2024. Characterization of hydroxyapatite from recycled fish scale and its application as a filler in a biodegradable food tray. International Journal of Applied Ceramic Technology 21(2): 1231-1241. (cited 0 times)
3
Rammak T., Boonsuk P., Champoochana N., Hutamekalin P., Kaewtatip K., 2024. Effect of kaolin impregnated with calico plant extract on properties of starch films. International Journal of Biological Macromolecules 254 (cited 0 times)
4
Sarak S., Pisitaro W., Rammak T., Kaewtatip K., 2024. Characterization of starch film incorporating Hom Nil rice extract for food packaging purposes. International Journal of Biological Macromolecules 254 (cited 1 times)
5
Kaewtatip K., Saepoo T., Sarak S., Mayakun J., Chaibundit C., 2023. Preparation and characterization of biodegradable starch foam composite with treated Khlum fiber for food packaging. Journal of Applied Polymer Science 140(17) (cited 4 times)
6
Saepoo T., Sarak S., Mayakun J., Eksomtramage T., Kaewtatip K., 2023. Thermoplastic starch composite with oil palm mesocarp fiber waste and its application as biodegradable seeding pot. Carbohydrate Polymers 299 (cited 12 times)
7
Binmad S., Kaewtatip K., Kantachote D., Sukhoom A., Nookongbut P., 2022. Exopolymeric substance from Bacillus velezensis P1 as an antifungal additive in chitosan coating to prolong the shelf life of mangoes. International Journal of Biological Macromolecules 219: 1155-1162. (cited 2 times)
8
Mayakun J., Klinkosum P., Chaichanasongkram T., Sarak S., Kaewtatip K., 2022. Characterization of a new natural cellulose fiber from Enhalus acoroides and its potential application. Industrial Crops and Products 186 (cited 6 times)
9
Binmad S., Numnuam A., Kaewtatip K., Kantachote D., Tantirungkij M., 2022. Characterization of novel extracellular polymeric substances produced by Bacillus velezensis P1 for potential biotechnological applications. Polymers for Advanced Technologies 33(8): 2470-2479. (cited 5 times)
10
Sarak S., Boonsuk P., Kantachote D., Kaewtatip K., 2022. Film coating based on native starch and cationic starch blend improved postharvest quality of mangoes. International Journal of Biological Macromolecules 209: 125-131. (cited 19 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Rammak, T., Boonsuk, P., Champoochana, N., Hutamekalin, P., & Kaewtatip, K. (2024). Effect of kaolin impregnated with calico plant extract on properties of starch films (SCIE). International Journal Of Biological Macromolecules, 254, Article number 127927.
2
Sarak, S., Pisitaro, W., Rammak, T., & Kaewtatip, K. (2024). Characterization of starch film incorporating Hom Nil rice extract for food packaging purposes (SCIE). International Journal Of Biological Macromolecules, 254, 127820.
3
Kaewtatip, K., Saepoo, T., Sarak, S., Mayakun, J., & Chaibundit, C. (2023). Preparation and characterization of biodegradable starch foam composite with treated Khlum fiber for food packaging (SCIE). Journal Of Applied Polymer Science, 140(17), Article number e53782.
4
Saepoo, T., Sarak, S., Mayakun, J., Eksomtramage, T., & Kaewtatip, K. (2023). Thermoplastic starch composite with oil palm mesocarp fiber waste and its application as biodegradable seeding pot (SCIE). Carbohydrate Polymers, 299, Article No.120221.
5
Binmad, S., Kaewtatip, K., Kantachote, D., Sukhoom, A., & Nookongbut, P. (2022). Exopolymeric substance from Bacillus velezensis P1 as an antifungal additive in chitosan coating to prolong the shelf life of mangoes (SCIE). International Journal Of Biological Macromolecules, 219, 1155-1162.
6
Mayakun, J., Klinkosum, P., Chaichanasongkram, T., Sarak, S., & Kaewtatip, K. (2022). Characterization of a new natural cellulose fiber from Enhalus acoroides and its potential application (SCIE). Industrial Crops And Products, 186, Article No.115285.
7
Binmad, S., Numnuam, A., Kaewtatip, K., Kantachote, D., & Tantirungkij, M. (2022). Accepted-Characterization of novel extracellular polymeric substances produced by Bacillus velezensis P1 for potential biotechnological applications (SCIE). Polymers For Advanced Technologies, 00, 00.
8
Kachaanun, P., Numnuam, A., Mayakun, J., & Kaewtatip, K. (2022). Utilization of brown alga (Sargassum plagiophyllum) as an efficient reinforcement material for application in wheat gluten biocomposites (SCIE). Journal Of Applied Polymer Science, 139(18), Article number 52080.
9
Sarak, S., Boonsuk, P., Kantachote, D., & Kaewtatip, K. (2022). Film coating based on native starch and cationic starch blend improved postharvest quality of mangoes (SCIE). International Journal Of Biological Macromolecules, 209, 125 - 131.
10
Sarak, S., Boonsuk, P., Sukolrat, A., Mayakun, J., & Kaewtatip, K. (2022). Effects of alkali treatment duration on properties of Khlum fiber for application as a reinforcement material (SCIE). International Journal Of Environmental Science And Technology, 19(4), 2337 - 2344.
11
Pongsuwan, C., Boonsuk, P., Sermwittayawong, D., Aiemcharoen, P., Mayakun, J., & Kaewtatip, K. (2022). Banana inflorescence waste fiber: An effective filler for starch-based bioplastics (SCIE). Industrial Crops And Products, 180, Article number 114731.
12
Rammak, T., Boonsuk, P., & Kaewtatip, K. (2021). Mechanical and barrier properties of starch blend films enhanced with kaolin for application in food packaging (SCIE). International Journal Of Biological Macromolecules, 192, 1013 - 1020.
13
Jantasrirad, S., Mayakun, J., Numnuam, A., & Kaewtatip, K. (2021). Effect of filler and sonication time on the performance of brown alga (Sargassum plagiophyllum) filled cassava starch biocomposites. Algal Research-biomass Biofuels And Bioproducts, 56, Article number 102321.
14
Boonsuk, P., Sukolrat, A., Bourkaew, S., Kaewtatip, K., Chantarak, S., Kelarakis, A., & Chaibundit, C. (2021). Structure-properties relationships in alkaline treated rice husk reinforced thermoplastic cassava starch biocomposites. International Journal Of Biological Macromolecules, 167, 130-140.
15
, S., Kaewtatip, K., Kantachote, D., & Tantirungkij, M. (2021). Encapsulation of Rhodopseudomonas palustris KTSSR54 using beads from alginate/starch blends. Journal Of Applied Polymer Science, 138(12), e50084.
16
Chaireh, S., Ngasatool, P., & Kaewtatip, K. (2020). Novel composite foam made from starch and water hyacinth with beeswax coating for food packaging applications. International Journal Of Biological Macromolecules, 165, 1382-1391.
17
Boonsuk, P., Sukolrat, A., Kaewtatip, K., Chantarak, S., Kelarakis, A., & Chaibundit, C. (2020). Modified cassava starch/poly(vinyl alcohol) blend films plasticized by glycerol: Structure and properties. Journal Of Applied Polymer Science, 137(26), Article number 48848.
18
Iewkittayakorn, J., Khuntongkaew, P., Wongnoipla, Y., Kaewtatip, K., Suybangdum, P., & Sopajarn, A. (2020). Biodegradable plates made of pineapple leaf pulp with biocoatings to improve water resistance. Journal Of Materials Research And Technology, 00(00), 00.
19
Chaiwong, W., Samoh, N., Eksomtramage, T., & Kaewtatip, K. (2019). Surface-treated oil palm empty fruit bunch fiber improved tensile strength and water resistance of wheat gluten-based bioplastic. Composites Part B: Engineering, 176, Article number 107331.
20
Chaireh, S., Szécsényi, K., Boonsuk, P., & Kaewtatip, K. (2019). Preparation of rubber seed shell powder by planetary ball milling and its influence on the properties of starch foam. Industrial Crops And Products, 135, 130-137.
21
Tuntachon, S., Sukolrat, A., Numnuam, A., & Kaewtatip, K. (2019). Effect of kaolin content and sonication on the properties of wheat gluten composites. Powder Technology, 351, 66-70.
22
Chiachun, C., Mayakun, J., Prathep, A., & Kaewtatip, K. (2019). Comparison of the effects of calcified green macroalga (Halimeda macroloba Decaisne) and commercial CaCO3 on the properties of composite starch foam trays. International Journal Of Biological Macromolecules, 121, 71–76.
23
Boonsuk, P., Kaewtatip, K., Chantarak, S., Kelarakis, A., & Chaibundit, C. (2018). Super-tough biodegradable poly(vinyl alcohol)/poly(vinyl pyrrolidone) blends plasticized by glycerol and sorbitol. Journal Of Applied Polymer Science, 135(26), Article number 46406.
24
Chiachun, C., Riyajan, S., & Kaewtatip, K. (2018). Transforming fish scale waste into an efficient filler for starch foam. Carbohydrate Polymers, 188, 48-53.
25
Thammahiwes, S., Riyajan, S., & Kaewtatip, K. (2018). Effect of Shrimp Shell Waste on the Properties of Wheat Gluten Based-Bioplastics. Journal Of Polymers And The Environment, 26(5), 1775-1781.
26
Kaewtatip, K., Chiachun, C., & Riyajan, S. (2018). The effects of egg shell and shrimp shell on the properties of baked starch foam. Powder Technology, 335, 354-359.
27
Sundum, T., Szécsényi, K., & Kaewtatip, K. (2018). Preparation and characterization of thermoplastic starch composites with fly ash modified by planetary ball milling. Carbohydrate Polymers, 191, 198-204.
28
สั้นดำ, ธ., & แก้วตาทิพย์, แ. (2017). ผลของกลูเตนข้าวสาลี และเถ้าไม้ยางบดที่มีผลต่อสมบัติของพลาสติกชีวภาพจากแป้ง. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 5(2), 29-37.
29
สั้นดำ, ธ., & แก้วตาทิพย์, แ. (2017). Effects of Wheat Gluten and Milled Rubber Wood Fly Ash on the Properties of Starch-based Bioplastics. The Journal Of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University, 5(2), 29-37.
30
Saetun, V., Chiachun, C., Riyajan, S., & Kaewtatip, K. (2017). Green composites based on thermoplastic starch and rubber wood sawdust. Polymer Composites, 38(6), 1063-1069.
31
Thammahiwes, S., Riyajan, S., & Kaewtatip, K. (2017). Preparation and properties of wheat gluten based bioplastics with fish scale. Journal Of Cereal Science, 75, 186-191.
32
Bootklad, M., Chantarak, S., & Kaewtatip, K. (2016). Novel biocomposites based on wheat gluten and rubber wood sawdust. Journal Of Applied Polymer Science , 133(30), Article number 43705.
33
Pornsuksomboon, K., Hollo, B., Meszaros Szecsenyi, K., & Kaewtatip, K. (2016). Properties of baked foams from citric acid modified cassava starch and native cassava starch blends. Carbohydrate Polymers, 136, 107-112.
34
Bootklad, M., & Kaewtatip, K. (2015). Biodegradability, mechanical, and thermal properties of thermoplastic starch/cuttlebone composites. Polymer Composites, 36(8), 1401-1406.
35
Pornsuksomboon, K., Szecsenyi, K., Hollo, B., & Kaewtatip, K. (2014). Preparation of native cassava starch and cross-linked starch blended foams. Starch Staerke, 66(9-10), 818-823.
36
Kaewtatip, K., & Thongmee, J. (2014). Preparation of thermoplastic starch/treated bagasse fiber composites. Starch Starke, 66(7-8), 724-728.
37
Kaewtatip, K., Poungroi, M., Hollo, B., & Szecsenyi, K. (2014). Effects of starch types on the properties of baked starch foams. Journal Of Thermal Analysis And Calorimetry, 115(1), 833-840.
38
Kaewtatip, K., & Thongmee, J. (2013). The effects of cross-linked starch on the properties of thermoplastic starch. Materials & Design, 45, 586-589.
39
Kaewtatip, K., & Thongmee, J. (2013). Effect of kraft lignin and esterified lignin on the properties of thermoplastic starch. Materials & Design, 49, 701-704.
40
Kaewtatip, K., Tanrattanakul, V., & Phetrat, W. (2013). Preparation and characterization of kaolin/starch foam. Applied Clay Science, 80-81, 413-416.
41
Bootklad, M., & Kaewtatip, K. (2013). Biodegradation of thermoplastic starch/eggshell powder composites. Carbohydrate Polymers, 97(2), 315-320.
42
Kaewtatip, K., & Thongmee, J. (2012). Studies on the structure and properties of thermoplastic starch/luffa fiber composites. Materials And Design , 40(-), 314-318.
43
Kaewtatip, K., & Tanrattanakul, V. (2012). Structure and properties of pregelatinized cassava starch/kaolin composites. Materials And Design , 37(-), 423-428.
44
Kaewtatip, K., Menut, P., Auvergne, R., Tanrattanakul, V., Morel, M., & Guilbert, S. (2010). Interactions of Kraft Lignin and Wheat Gluten during Biomaterial Processing: Evidence for the Role of Phenolic Groups. Journal Of Agricultural And Food Chemistry, 58(7), 4185-4192.