บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นาย

วีระยุทธ โหล๊ะเตย

นักวิชาการศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2552
วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย