นาย

อรรถสิทธิ์ รองสวัสดิ์

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2559
กศ.ม. (เทคโนโลยีการสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ไทย
2551
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย