บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

วรรษมน มีเสน

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2554
ศศ.ม. (พัฒนามนุษย์และสังคม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2549
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

พัฒนามนุษย์และสังคม