บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

รัตนา ขาวกริบ

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2548
วท.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย