บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

พัชรินทร์นุช สุรินทร์บาง

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
ปวท. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ไทย