บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นาง

สุปราณี สำนักพงษ์

พนักงานสถานที่

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
มศ.3 (ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)