นาย

จิระพันธุ อาวรเจริญ

พนักงานผ่าและรักษาศพ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2551
ม.6 (ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียนกอบกาญจน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)