นาย

สุทัศน์ ยอดเมฆ

ช่างเทคนิค

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2553
บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม)