นาง

เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์

นักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2540
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย