บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ดร.

จุฬารัตน์ ชุมนวล

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2562
Ph.D. (Mathematical Science (Statistics) MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY
สหรัฐอเมริกา
2553
วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2550
วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ไทย

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
อุระวงค์, เ., ชุมนวล, จ., เผ่าจำรูญ, จ., & สิงหบำรุง, อ. (2022). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการทดสอบทีและการทดสอบผลบวกลำดับที่ของวิลค็อกซันสำหรับประชากรสองกลุ่มที่เป็นอิสระกันเมื่อข้อมูลเป็นจำนวนนับ. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์, 21(1), 1-17.
2
Chumnaul, J., & Sepehrifar, M. (2022). Improved test for the scale parameter of the power-law process with incomplete failure data (SCIE). Communications In Statistics - Theory And Methods, 51(12), 4221-4234.
3
ชูสว่าง, ส., เจ็ดวรรณะ, ก., ชุมนวล, จ., อุเซ็ง, ว., & หมัดอะดั้ม, อ. (2022). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Factors Affecting Decision onConsumingAlcoholic Beverages among UndergraduateScience Students, Prince of Songkla University). วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 14(2), 147-164.
4
ชุมนวล, จ. (2022). กระบวนการเพาเวอร์ลอว์และการประยุกต์ใช้กับระบบที่ซ่อมแซมได้กรณีข้อมูลการล้มเหลวของระบบไม่สมบูรณ์ (Power-Law Process and Its Applications on Repairable Systems with Incomplete Failure Data) . วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง, 31(1), ึ73-89.
5
ชุมนวล, จ. (2020). กระบวนการเพาเวอร์ลอว์และการประยุกต์ใช้กับระบบที่ซ่อมแซมได้. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์, 19(2), 175-187.
6
Chumnaul, J., & Sepehrifar, M. (2018). Generalized confidence interval for the scale parameter of the power-law process with incomplete failure data. Computational Statistics And Data Analysis, 128, 17-33.
7
ชุมนวล, จ. (2015). การประมาณค่าแบบช่วงสำหรับค่าเฉลี่ยล็อก-นอร์มัลบนพื้นฐานการประมาณด้วยการแจกแจงปกติของตัวประมาณวิธีการภาวะน่าจะเป็นสูงสุด. วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง, 24(2), 13-30.