นางสาว

อภิรดี บินร่อหีม

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2553
ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)