บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

กุสุมา อชิรเสนา

นักวิชาการอุดมศึกษา
ชำนาญการ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2554
ศศ.ม. (พัฒนามนุษย์และสังคม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2550
รป.บ. (บริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย