บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์

นักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2563
วท.ม (ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2552
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Leggat, U., Saetan, U., Khongsaengkaeo, A., Suwannarat, S., Deachamag, P., Wonglapsuwan, M., Pornprasit, R., Thongkamwitoon, W., Phumklai, P., Chaichanan, J., & Chotigeat, W. (2020). Biological activities of a recombinant fortilin from Fenneropenaeus merguiensis. Plos One, 15(10), Article number e0239672.