บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

ธัญญาภรณ์ บุญเพ็ชร

นักวิชาการอุดมศึกษา
ชำนาญการ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2559
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2552
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

มาตรฐานการวิจัย

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
บุญเพ็ชร, ธ. (1999). การปรับปรุงกระบวนการประเมินประเภทของโครงการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารวิชาการ ปขมท., 13(2), 143-153.