นาง

ผณิกา เชาวเหม

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2558
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2551
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย