บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

อรรัมภา ควรหาเวช

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2553
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2549
พธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย