บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นาย

อิสรภาพ ชุมรักษา

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2558
กศ.ม. (การศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ไทย
2552
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

นิเทศศาสตร์ เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์