นาย

สุนทร ขวัญอ่อน

นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2548
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

น้ำทิ้ง เคมีสิ่งแวดล้อม 
การตรวจวิเคราะห์ไม้ยางพารา