บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

สุพัตรา แก้วทะโร

นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2550
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2545
วท.บ. (เคมี-ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., Sukhoom, A., Wudtipan, J., Kaewtaro, S., Srijan, K., & Sangkanu, S. (2011). Synthesis, photocatalytic and antibacterial activities of ZnO particles modified by diblock copolymer. Powder Technology , 212(3), 432-438.