บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

ธนภัทร สุระกุล

หัวหน้างาน
นักวิชาการอุดมศึกษา
ชำนาญการ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2553
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ไทย