บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

ธนภัทร สุระกุล

รักษาการแทนหัวหน้างาน
นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2553
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ไทย