บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

พรรนีย์ พูลสวัสดิ์

หัวหน้างาน
นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2548
ศศ.บ. (บรรณารักษศาตร์และสารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย