ดร.

อารตีย์ อรุณเกษร

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2558
ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2550
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Molecular genetic

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 37070412900
1
Sri-o-Sot S., Vepulanont K., Pitakpornpreecha T., Aroonkesorn A., Charoenpanich A., Srichumpong T., Chanadee T., 2024. CaTiO3-hydroxyapatite bioceramic composite: Synthesis of reactant powders from waste cockle shell, sintering, characterization and investigation of physical, mechanical and in-vitro biological properties. Journal of the Australian Ceramic Society 60(1): 65-87. (cited 0 times)
2
Rattajak P., Aroonkesorn A., Smythe C., Wititsuwannakul R., Pitakpornpreecha T., 2023. 5′-Methylthioadenosine strongly suppresses RANKL-induced osteoclast differentiation and function via inhibition of RANK-NFATc1 signalling pathways. Heliyon 9(11) (cited 0 times)
3
Sakdee S., Aroonkesorn A., Imtong C., Li H.C., Angsuthanasombat C., 2023. Optimized high-yield preparation of alkaline-solubilizable crystalline inclusion of the Bacillus thuringiensis Cry4Aa δ-endotoxin expressed in Escherichia coli. Protein Expression and Purification 210 (cited 0 times)
4
Kerdkumthong K., Chanket W., Runsaeng P., Nanarong S., Songsurin K., Tantimetta P., Angsuthanasombat C., Aroonkesorn A., Obchoei S., 2023. Two Recombinant Bacteriocins, Rhamnosin and Lysostaphin, Show Synergistic Anticancer Activity Against Gemcitabine-Resistant Cholangiocarcinoma Cell Lines. Probiotics and Antimicrobial Proteins (cited 0 times)
5
Romyasamit C., Thatrimontrichai A., Aroonkesorn A., Chanket W., Ingviya N., Saengsuwan P., Singkhamanan K., 2020. Enterococcus faecalis Isolated From Infant Feces Inhibits Toxigenic Clostridioides (Clostridium) difficile. Frontiers in Pediatrics 8 (cited 13 times)
6
7
Sriwimol W., Aroonkesorn A., Sakdee S., Kanchanawarin C., Uchihashi T., Ando T., Angsuthanasombat C., 2015. Potential prepore trimer formation by the Bacillus thuringiensis mosquito-specific toxin: Molecular insights into a critical prerequisite of membrane-bound monomers. Journal of Biological Chemistry 290(34): 20793-20803. (cited 27 times)
8
Aroonkesorn A., Pootanakit K., Katzenmeier G., Angsuthanasombat C., 2015. Two specific membrane-bound aminopeptidase N isoforms from Aedes aegypti larvae serve as functional receptors for the Bacillus thuringiensis Cry4Ba toxin implicating counterpart specificity. Biochemical and Biophysical Research Communications 461(2): 300-306. (cited 21 times)
9
Saengwiman S., Aroonkesorn A., Dedvisitsakul P., Sakdee S., Leetachewa S., Angsuthanasombat C., Pootanakit K., 2011. In vivo identification of Bacillus thuringiensis Cry4Ba toxin receptors by RNA interference knockdown of glycosylphosphatidylinositol-linked aminopeptidase N transcripts in Aedes aegypti larvae. Biochemical and Biophysical Research Communications 407(4): 708-713. (cited 35 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Sakdee, S., Aroonkesorn, A., Imtong, C., Li, H., & Angsuthanasombat, C. (2023). Optimized high-yield preparation of alkaline-solubilizable crystalline inclusion of the Bacillus thuringiensis Cry4Aa δ-endotoxin expressed in Escherichia coli (SCIE). Protein Expression And Purification, 210, Article number 106320.
2
Sri-o-sot, S., Vepulanont, K., Pitakpornpreecha, T., Aroonkesorn, A., Charoenpanich, A., Srichumpong, T., & Chanadee, T. (2023). Accepted-CaTiO3‑hydroxyapatite bioceramic composite: Synthesis of reactant powders from waste cockle shell, sintering, characterization and investigation of physical, mechanical and in‑vitro biological properties (SCIE). Journal Of The Australian Ceramic Society, 00(00), 00.
3
Rattajak, P., Aroonkesorn, A., Smythe, C., Wititsuwannakul, R., & Pitakpornpreecha, T. (2023). 5′-Methylthioadenosine strongly suppresses RANKL-induced osteoclast differentiationand function via inhibition of RANK-NFATc1 signaling pathways (SCIE). Heliyon, 9(11), e22365.
4
Kerdkumthong, K., Chanket, W., Runsaeng, P., Nanarong, S., Songsurin, K., Tantimetta, P., Angsuthanasombat, C., Aroonkesorn, A., & Obchoei, S. (2023). Two Recombinant Bacteriocins, Rhamnosin and Lysostaphin, Show Synergistic Anticancer Activity Against Gemcitabine-Resistant Cholangiocarcinoma Cell Lines (SCIE). Probiotics And Antimicrobial Proteins, 00, 00.
5
Romyasamit, C., Thatrimontrichai, A., Aroonkesorn, A., Chanket, W., Ingviya, N., Saengsuwan, P., & Singkhamanan, K. (2020). Enterococcus faecalis Isolated From Infant Feces Inhibits Toxigenic Clostridioides (Clostridium) difficile. Frontiers In Pediatrics, 8(00), Article 572633.
6
Yodthong, T., Leggat, U., Smythe, C., Sukprasirt, P., Aroonkesorn, A., Wititsuwannakul, R., & Pitakpornpreecha, T. (2020). Enhancing activity of pleurotus sajor-caju (Fr.) sing β-1,3-glucanoligosaccharide (Ps-GOS) on proliferation, differentiation, and mineralization of MC3T3-E1 cells through the involvement of BMP-2/Runx2/MAPK/Wnt/β-catenin signaling pathway. Biomolecules, 10(2), Article number 190 (1-16).