ดร.

วริทธิ์ เรืองเลิศบุญ

อาจารย์
Fellow (UKPSF)
พี่เลี้ยง UKPSF

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2565
Ph.D. (Clinical Pharmacology) Flinders University
ออสเตรเลีย
2556
วท.ม. (เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2553
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Clinical Pharmacology

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57204676296
1
Boonrit N., Klaidokchan N., Niyomdecha A., Noppamas J., Suknuntha K., Prasertsan P., Thaworncheep S., Ruanglertboon W., 2024. Development and Evaluation of a Prototype Mobile Application for Intravenous Drug Dose Calculation in Overweight and Obese Thai Children: Precision Dosing in Practice. Hospital Pharmacy (cited 0 times)
2
Kidpun P., Ruanglertboon W., Chalongsuk R., 2022. State-of-the-art knowledge on the regulation of advanced therapy medicinal products. Personalized Medicine 19(3): 251-261. (cited 1 times)
3
Abuhelwa A.Y., Badaoui S., Yuen H.Y., McKinnon R.A., Ruanglertboon W., Shankaran K., Tuteja A., Sorich M.J., Hopkins A.M., 2022. A clinical scoring tool validated with machine learning for predicting severe hand–foot syndrome from sorafenib in hepatocellular carcinoma. Cancer Chemotherapy and Pharmacology 89(4): 479-485. (cited 2 times)
4
Ruanglertboon W., Sorich M.J., Hopkins A.M., Rowland A., 2021. Mechanistic modelling identifies and addresses the risks of empiric concentration-guided sorafenib dosing. Pharmaceuticals 14(5) (cited 5 times)
5
Ruanglertboon W., Sorich M.J., Logan J.M., Rowland A., Hopkins A.M., 2020. The effect of proton pump inhibitors on survival outcomes in advanced hepatocellular carcinoma treated with sorafenib. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology 146(10): 2693-2697. (cited 9 times)
6
Ruanglertboon W., Sorich M.J., Rowland A., Hopkins A.M., 2020. Effect of early adverse events resulting in sorafenib dose adjustments on survival outcomes of advanced hepatocellular carcinoma patients. International Journal of Clinical Oncology 25(9): 1672-1677. (cited 6 times)
7
Ruanglertboon W., Kumarnsit E., Dej-Adisai S., Vongvatcharanon U., Udomuksorn W., 2019. The neuroprotective effect of nasturtium officinale on learning ability and density of parvalbumin neurons in the hippocampus of neurodegenerative-induced mice model. Sains Malaysiana 48(10): 2191-2199. (cited 1 times)
8
Rowland A., Ruanglertboon W., van Dyk M., Wijayakumara D., Wood L.S., Meech R., Mackenzie P.I., Rodrigues A.D., Marshall J.C., Sorich M.J., 2019. Plasma extracellular nanovesicle (exosome)-derived biomarkers for drug metabolism pathways: a novel approach to characterize variability in drug exposure. British Journal of Clinical Pharmacology 85(1): 216-226. (cited 60 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Limsuwanchote, S., Sakunphueak, A., Boonrit, N., Hopkins, A., & Ruanglertboon, W. (2024). Analysing Credibility of Information on Thai Herbs Generated by the ChatGPT from Pharmacists' Perspectives. Thai Journal Of Pharmacy Practice, 16(4), 00.
2
Ruanglertboon, W., Limsuwanchote, S., Tungsukruthai, S., & Udomuksorn, W. (2024). A Scoping Review of Literature to Analyse the Interaction between Cannabis and Drugs Used in Non-Communicable Diseases. Thai Journal Of Pharmacy Practice, 16(3), 00.
3
Boonrit, N., Hopkins, A., & Ruanglertboon, W. (2023). Assessment of the appropriateness of responses in Thai from ChatGPT on the questions for recommendations of drug uses in common illnesses. Thai Journal Of Pharmacy Practice, 15, 1135-48.
4
Y. Abuhelwa, A., Badaoui, S., Yuen, H., A. Mckinnon, R., Ruanglertboon, W., Shankaran, K., Tuteja, A., J. Sorich, M., & M. Hopkins, A. (2022). A clinical scoring tool validated with machine learning for predicting severe hand–foot syndrome from sorafenib in hepatocellular carcinoma (SCIE). Cancer Chemotherapy And Pharmacology, 89, 479–485.