รศ.ดร.

พิไลวรรณวดี หุตะเมขลิน

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2550
ปร.ด. (ชีวเวชเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2541
วท.ม. (ประสาทวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2538
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 8572600900
1
Kuedo Z., Binlateh T., Benjakul S., Hutamekalin P., 2024. Pretreatment with Liposome-Encapsulated Shrimp Shell Extract Attenuated Neuronal Damage and Death in Aβ1-42-Induced Memory Deficits in Rats. Neurochemical Research 49(5): 1166-1187. (cited 0 times)
2
Rammak T., Boonsuk P., Champoochana N., Hutamekalin P., Kaewtatip K., 2024. Effect of kaolin impregnated with calico plant extract on properties of starch films. International Journal of Biological Macromolecules 254 (cited 0 times)
3
Binlateh T., Hutamekalin P., Yongsawatdigul J., Yamabhai M., Jitprasertwong P., 2023. Effects of collagen, chitosan and mixture on fibroblast responses and angiogenic activities in 2D and 3D in vitro models. Journal of Biomedical Materials Research - Part A 111(10): 1642-1655. (cited 0 times)
4
Yalapae A., Amera A., Leelawatwattana L., Hutamekalin P., Chirapongsatonkul N., Rattanaporn O., 2023. Anti-Lipopolysaccharide Factor from Banana Shrimp (Fenneropenaeus merguiensis) Exhibits Antibacterial Activity. Journal of Fisheries and Environment 47(3): 11-26. (cited 0 times)
5
Chotphruethipong L., Chanvorachote P., Reudhabibadh R., Singh A., Benjakul S., Roytrakul S., Hutamekalin P., 2023. Chitooligosaccharide from Pacific White Shrimp Shell Chitosan Ameliorates Inflammation and Oxidative Stress via NF-κB, Erk1/2, Akt and Nrf2/HO-1 Pathways in LPS-Induced RAW264.7 Macrophage Cells. Foods 12(14) (cited 4 times)
6
Chotphruethipong L., Hutamekalin P., Nilsuwan K., Sukketsiri W., Aluko R.E., Abdul N.R., Benjakul S., 2022. Combined Effects of Defatted Hydrolyzed Collagen from Salmon Skin and Vitamin C on Proliferation and Migration of Human Fibroblast Cell. Fishes 7(5) (cited 6 times)
7
Binlateh T., Uppatcha N., Thepchai J., Pleungtuk Y., Noisa P., Hutamekalin P., Jitprasertwong P., 2022. Cordycepin attenuates migration and invasion of HSC-4 oral squamous carcinoma cells through autophagy-dependent FAK/Akt and MMP2/MMP9 suppression. Journal of Dental Sciences 17(4): 1677-1688. (cited 2 times)
8
Kuedo Z., Chotphruethipong L., Raju N., Reudhabibadh R., Benjakul S., Chonpathompikunlert P., Klaypradit W., Hutamekalin P., 2022. Oral Administration of Ethanolic Extract of Shrimp Shells-Loaded Liposome Protects against Aβ-Induced Memory Impairment in Rats. Foods 11(17) (cited 4 times)
9
Binlateh T., Reudhabibadh R., Prommeenate P., Hutamekalin P., 2022. Investigation of mechanisms underlying the inhibitory effects of metformin against proliferation and growth of neuroblastoma SH-SY5Y cells. Toxicology in Vitro 83 (cited 3 times)
10
Chanvorachote P., Hutamekalin P., Chunhacha P., Ei Z.Z., 2022. Potential Natural Product-Derived Compounds for Lung Cancer Therapy. Handbook of Oxidative Stress in Cancer: Therapeutic Aspects: Volume 1 1: 209-252. (cited 0 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Kuedo, Z., Binlateh, T., Benjakul, S., & Hutamekalin, P. (2024). Pretreatment with Liposome-Encapsulated Shrimp Shell Extract Attenuated Neuronal Damage and Death in Aβ1-42-Induced Memory Deficits in Rats (SCIE). Neurochemical Research, 00, 00.
2
Kuedo, Z., Binlateh, T., Benjakul, S., & Hutamekalin, P. (2024). Accepted-Pretreatment with liposome-encapsulated shrimp shell extract attenuated 1 neuronal damage and death in Aβ1-42-induced memory deficits in rats (SCIE). Neurochemical Research, 00, 00.
3
Rammak, T., Boonsuk, P., Champoochana, N., Hutamekalin, P., & Kaewtatip, K. (2024). Effect of kaolin impregnated with calico plant extract on properties of starch films (SCIE). International Journal Of Biological Macromolecules, 254, Article number 127927.
4
Binlateh, T., Hutamekalin, P., Yongsawatdigul, J., Yamabhai, M., & Jitprasertwong, P. (2023). Effects of collagen, chitosan and mixture on fibroblast responses and angiogenic activities in 2D and 3D in vitro models (SCIE). Journal Of Biomedical Materials Research - Part A, 111(10), 1642 - 1655.
5
Yalapae, A., Amera, A., Leelawatwattana, L., Hutamekalin, P., Chirapongsatonkul, N., & Rattanaporn, O. (2023). Anti-Lipopolysaccharide Factor from Banana Shrimp (Fenneropenaeus merguiensis) Exhibits Antibacterial Activity. Journal Of Fisheries And Environment, 47(3), 11 - 26.
6
Yalapae, A., Amera, A., Leelawatwattana, L., Hutamekalin, P., Chirapongsatonkul, N., & Rattanaporn, O. (2023). Accepted-Anti‐Lipopolysaccharide Factor from Banana Shrimp (Fenneropenaeus merguiensis) Exhibits Antibacterial Activity. Journal Of Fisheries And Environment, 47(3), 00.
7
Chotphruethipong, L., Chanvorachote, P., Reudhabibadh, R., Singh, A., Benjakul, S., Roytrakul, S., & Hutamekalin, P. (2023). Chitooligosaccharide from Pacific White Shrimp Shell Chitosan Ameliorates Inflammation and Oxidative Stress via NF-κB, Erk1/2, Akt and Nrf2/HO-1 Pathways in LPS-Induced RAW264.7 Macrophage Cells (SCIE). Foods, 12(14), Article number 2740.
8
Chanvorachote, P., Hutamekalin, P., Chunhacha, P., & Ei, Z. (2022). Potential Natural Product-Derived Compounds for Lung Cancer Therapy. Handbook Of Oxidative Stress In Cancer: Therapeutic Aspects: Volume 1, 1, 209 - 252.
9
Binlateh, T., Uppatcha, N., Thepchai, J., Pleungtuk, Y., Noisa, P., Hutamekalin, P., & Jitprasertwong, P. (2022). Cordycepin attenuates migration and invasion of HSC-4 oral squamous carcinoma cells through autophagy-dependent FAK/Akt and MMP2/MMP9 suppression (SCIE). Journal Of Dental Sciences, 17(4), 1677 - 1688.
10
Ei, Z., Hutamekalin, P., Prommeenate, P., Singh, A., , S., Benjakul, K., & Visuttijai, P. (2022). Chitooligosaccharide prevents vascular endothelial cell apoptosis by attenuation of endoplasmic reticulum stress via suppression of oxidative stress through Nrf2-SOD1 up-regulation (SCIE). Pharmaceutical Biology, 60(1), 2155 - 2166.
11
Chotphruethipong, L., Hutamekalin, P., Nilsuwan, K., Sukketsiri, W., Aluko, R., Abdul, N., & Benjakul, S. (2022). Combined Effects of Defatted Hydrolyzed Collagen from Salmon Skin and Vitamin C on Proliferation and Migration of Human Fibroblast Cell (SCIE). Fishes, 7(5), Article number 265.
12
Kuedo, Z., Chotphruethipong, L., Raju, N., Reudhabibadh, R., Benjakul, S., Chonpathompikunlert, P., Klaypradit, W., & Hutamekalin, P. (2022). Oral Administration of Ethanolic Extract of Shrimp Shells-Loaded Liposome Protects against Aβ-Induced Memory Impairment in Rats (SCIE). Foods, 11(17), Article number 2673.
13
Binlateh, T., Reudhabibadh, R., Prommeenate, P., & Hutamekalin, P. (2022). Investigation of mechanisms underlying the inhibitory effects of metformin against proliferation and growth of neuroblastoma SH-SY5Y cells (SCIE). Toxicology In Vitro, 83, Article number 105410.
14
Chotphruethipong, L., Binlateh, T., Hutamekalin, P., Sukketsiri, W., E. Aluko, R., & Benjakul, S. (2021). Hydrolyzed collagen from defatted sea bass skin and its conjugate with epigallocatechin gallate: In vitro antioxidant, anti-inflammatory, wound-healing and anti-obesity activities (SCIE). Food Bioscience, 43, Article number 101303.
15
Chotphruethipong, L., Binlateh, T., Hutamekalin, P., E. Aluko, R., Tepaamorndech, S., Zhang, B., & Benjakul, S. (2021). Impact of hydrolyzed collagen from defatted sea bass skin on proliferation and differentiation of preosteoblast MC3T3-E1 cells (SCIE). Foods, 10(7), Article number 1476.
16
Chotphruethipong, L., Hutamekalin, P., Sukketsiri, W., & Benjakul, S. (2021). Effects of sonication and ultrasound on properties and bioactivities of liposomes loaded with hydrolyzed collagen from defatted sea bass skin conjugated with epigallocatechin gallate (SCIE). Journal Of Food Biochemistry, 45(8), Article number e13809.
17
Chotphruethipong, L., Binlateh, T., Hutamekalin, P., Sukketsiri, W., E. Aluko, R., & Benjakul, S. (2021). In vitro antioxidant and wound-healing activities of hydrolyzed collagen from defatted Asian sea bass skin as influenced by different enzyme types and hydrolysis processes (SCIE). Rsc Advances, 11(30), 18144 - 18151.
18
Reudhabibadh, R., Binlateh, T., Chonpathompikunlert, P., Nonpanya, N., Prommeenate, P., Chanvorachote, P., & Hutamekalin, P. (2021). Suppressing Cdk5 Activity by Luteolin Inhibits MPP+-Induced Apoptotic of Neuroblastoma through Erk/Drp1 and Fak/Akt/GSK3β Pathways. Molecules, 26(5), 1-17.
19
Tanasawet, S., Sukketsiri, W., Chonpathompikunlert, P., Klaypradit, W., Sroyraya, M., & Hutamekalin, P. (2020). Apoptotic effect of astaxanthin from white shrimp shellson lung cancer A549 cells. Tropical Journal Of Pharmaceutical Research, 19(9), 1835-1842.
20
Vong, L., Sato, Y., Chonpathompikunlert, P., Tanasawet, S., Hutamekalin, P., & Nagasaki, Y. (2020). Self-assembled polydopamine nanoparticles improve treatment in Parkinson's disease model mice and suppress dopamine-induced dyskinesia. Acta Biomaterialia, 109, 220-228.
21
Moolsap, F., Tanasawet, S., Tantisira, M., Hutamekalin, P., Tipmanee, V., & Sukketsiri, W. (2020). Standardized extract of Centella asiatica ECa 233 inhibits lipopolysaccharide-induced cytokine release in skin keratinocytes by suppressing ERK1/2 pathways. Asian Pacific Journal Of Tropical Biomedicine, 10(6), 273-280.
22
Masraksa, W., Tanasawet, S., Hutamekalin, P., Wongtawatchai, T., & Sukketsiri, W. (2020). Luteolin attenuates migration and invasion of lung cancer cells via suppressing focal adhesion kinase and non-receptor tyrosine kinase signaling pathway . Nutrition Research And Practice , 14(2), 127-133.
23
Hakimee, H., Hutamekalin, P., Tanasawet, S., Chonpathompikunlert, P., Tipmanee, V., & Sukketsiri, W. (2019). Metformin inhibit cervical cancer migration by suppressing the FAK/Akt signaling pathway. Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention, 20(12), 3539-3545.
24
Muangsab, J., Prommeenate, P., Chetsawang, B., Chonpathompikunlert, P., Sukketsiri, W., & Hutamekalin, P. (2019). Protective effect of valproic acid on MPP+ -induced neurotoxicity in dopaminergic SH-SY5Y cells through Cdk5/p35/Erk signaling cascade. Tropical Journal Of Pharmaceutical Research, 18(11), 2255-2261.
25
Taksima, T., Chonpathompikunlert, P., Sroyraya, M., Hutamekalin, P., Limpawattana, M., & Klaypradit, W. (2019). Effects of Astaxanthin from Shrimp Shell on Oxidative Stress and Behavior in Animal Model of Alzheimer’s Disease. Marine Drugs, 17(11), 1-15.
26
Sukketsiri, W., Tanasawet, S., Moolsap, F., Tantisira, M., Hutamekalin, P., & Tipmanee, V. (2019). ECa 233 suppresses LPS-induced proinflammatory responses in macrophages via suppressing ERK1/2, p38 MAPK and Akt pathways. Biological And Pharmaceutical, 42(8), 1358-1365.
27
Binlateh, T., Tanasawet, S., Rattanaporn, O., Sukketsiri, W., & Hutamekalin, P. (2019). Metformin Promotes Neuronal Differentiation via Crosstalk between Cdk5 and Sox6 in Neuroblastoma Cells. Evidence-based Complementary And Alternative Medicine, 2019, Article ID 1765182, 13 pages.
28
Sukketsiri, W., Hakimee, H., Hutamekalin, P., Wongtawatchai, T., & Tanasawet, S. (2018). Metformin suppresses the migration of cervical cancer cells. Cancer Science, 109, 972-972.
29
Chonpathompikunlert, P., Boonruamkaew, P., Sukketsiri, W., Hutamekalin, P., & Sroyraya, M. (2018). The antioxidant and neurochemical activity of Apium graveolens L. and its ameliorative effect on MPTP-induced Parkinson-like symptoms in mice. Bmc Complementary And Alternative Medicine, 18(1), Article number 103.
30
Singkhorn, S., Tantisira, M., Tanasawet, S., Hutamekalin, P., Wongtawatchai, T., & Sukketsiri, W. (2018). Induction of keratinocyte migration by ECa 233 is mediated through FAK/Akt, ERK, and p38 MAPK signaling. Phytotherapy Research, 0, 1-7.
31
Boonruamkaew, P., Sukketsiri, W., Panichayupakaranant, P., Kaewnam, W., Tanasawet, S., Tipmanee, V., Hutamekalin, P., & Chonpathompikunlert, P. (2017). Apium graveolens extract influences mood and cognition in healthy mice. Journal Of Natural Medicines, 71(3), 492-505.
32
Ritto, D., Tanasawet, S., Singkhorn, S., Klaypradit3, W., Hutamekalin, P., Tipmanee, V., & Sukketsiri, W. (2017). Astaxanthin induces migration in human skin keratinocytes via Rac1 activation and RhoA inhibition. Nutrition Research And Practice, 11(4), 275-280.