บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

พรฑิตา ทิวทัศน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2558
ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2552
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57188560262
1
Thiuthad P., Pal N., 2019. Point estimation of the location parameter of a skew-normal distribution: Some fixed sample and asymptotic results. Journal of Statistical Theory and Practice 13(2) (cited 5 times)
2
Thiuthad P., Manoranjan V.S., Lenbury Y., 2015. Analytical solutions for an avian influenza epidemic model incorporating spatial spread as a diffusive process. East Asian Journal on Applied Mathematics 5(2): 150-159. (cited 3 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
ทิวทัศน์, พ. (2021). การแจกแจงเบ้ปรกติ กรณีตัวแปรเดียว (The Univariate Skew-Normal Distribution). วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (the Journal Of Applied Science), 20(2), 293-304.
2
Thiuthad, P., & Pal, N. (2019). Point estimation of the location parameter of a skew-normal distribution: Some fixed sample and asymptotic results. Journal Of Statistical Theory And Practice, 13(2), Article number: 37 (1-27).