บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

พรฑิตา ทิวทัศน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Fellow (UKPSF)
พี่เลี้ยง UKPSF

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2558
ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2553
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57188560262
1
Phonduang W., Thiuthad P., Pal N., Tusto P., 2024. Forecasting the number of Thai overseas workers through a better model selection (assuming no pandemic). Songklanakarin Journal of Science and Technology 46(2): 102-109. (cited 0 times)
2
Jantapaso N., Chumnaul J., Thiuthad P., Masae M., Kaosaiyaporn O., Samart K., 2023. In-Service Training Using Integrated Smart Web Application for Statistical Analysis in Classroom Research. Journal of Educational and Social Research 13(2): 115-127. (cited 0 times)
3
Promtep K., Thiuthad P., Intaramo N., 2022. A Comparison of Efficiency of Test Statistics for Detecting Outliers in Normal Population. Sains Malaysiana 51(11): 3829-3841. (cited 1 times)
4
Thiuthad P., Pal N., 2019. Point estimation of the location parameter of a skew-normal distribution: Some fixed sample and asymptotic results. Journal of Statistical Theory and Practice 13(2) (cited 7 times)
5
Thiuthad P., Manoranjan V.S., Lenbury Y., 2015. Analytical solutions for an avian influenza epidemic model incorporating spatial spread as a diffusive process. East Asian Journal on Applied Mathematics 5(2): 150-159. (cited 4 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Jantapaso, N., Chumnaul, J., Thiuthad, P., Masae, M., Kaosaiyaporn, O., & Samart, K. (2023). In-Service Training Using Integrated Smart Web Application forStatistical Analysis in Classroom Research. Journal Of Educational And Social Research, 13(2), 115-127.
2
Promtep, K., Thiuthad, P., & Intaramo, N. (2022). A Comparison of Efficiency of Test Statistics for Detecting Outliers in Normal Population (SCIE). Sains Malaysiana, 51(11), 3829-3841.
3
ทิวทัศน์, พ. (2021). การแจกแจงเบ้ปรกติ กรณีตัวแปรเดียว (The Univariate Skew-Normal Distribution). วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (the Journal Of Applied Science), 20(2), 293-304.
4
Thiuthad, P., & Pal, N. (2019). Point estimation of the location parameter of a skew-normal distribution: Some fixed sample and asymptotic results. Journal Of Statistical Theory And Practice, 13(2), Article number: 37 (1-27).