รศ.ดร.

โสภาค จันทฤทธิ์

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2557
ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2551
วท.ม. (นิเวศวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2547
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

อนุกรมวิธานและชีวภูมิศาสตร์ของแมลง, นิติกีฏวิทยา

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 14060053600
1
Wongwaiyut P., Karapan S., Saekong P., Francis C.M., Guillén-Servent A., Senawi J., Ali Anwarali Khan F., Bates P.J.J., Jantarit S., Soisook P., 2023. Solving the taxonomic identity of Hipposideros cineraceus sensu lato (Chiroptera: Hipposideridae) in the Thai-Malay Peninsula, with the description of a new species. Zootaxa 5277(3): 401-442. (cited 0 times)
2
Godeiro N.N., Ding Y., Cipola N.G., Jantarit S., Bellini B.C., Zhang F., 2023. Phylogenomics and systematics of Entomobryoidea (Collembola): marker design, phylogeny and classification. Cladistics 39(2): 101-115. (cited 5 times)
3
Nilsai A., Zeppelini D., Bellini B.C., Lima E.C.A., Jantarit S., 2022. First record of the boneti-group of Coecobrya Yosii, 1956 (Collembola: Entomobryidae) from Thailand, with the description of three new cave species of the genus. Zootaxa 5214(3): 365-392. (cited 0 times)
5
Surakhamhaeng K., Deharveng L., Jantarit S., 2021. Three new species of cave Troglopedetes (Collembola, Paronellidae, Troglopedetinae) from Thailand, with a key to the Thai species. Subterranean Biology 40: 129-174. (cited 1 times)
6
7
Yanagisawa S., Sakamaki Y., Jantarit S., Shimano S., 2021. A New Species Of The Genus Eucorydia (Blattodea: Corydiidae) From Chiang Mai In Northern Thailand. Species Diversity 26(2): 191-195. (cited 0 times)
8
Jaitrong W., Pitaktunsakul P., Jantarit S., 2021. A NEW SPECIES OF THE GENUS CAREBARA WESTWOOD, 1840 (HYMENOPTERA: FORMICIDAE: MYRMECINAE) INHABITS A CAVE IN THAILAND. Far Eastern Entomologist 425: 7-20. (cited 3 times)
9
Jantarit S., Promdam R., Wongkamhaeng K., 2020. Theosbaena loko sp. n. a new stygobiotic microshrimp (Thermosbaenacea: Halosbaenidae) from southern Thailand. Biodiversity Data Journal 8: 1-14. (cited 0 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Wongwaiyut, P., Karapan, S., Saekong, P., Francis, C., GuillÉn-servent, A., Senawi, J., Anwarali Khan, F., J. J. Bates, P., Jantarit, S., & Soisook, P. (2023). Accepted-Solving the taxonomic identity of Hipposideros cineraceus s.l. in the Thai-Malay Peninsula, with the description of a new species (SCIE). Zootaxa, 00, 00.
2
Nilsai, A., Zeppelini, D., C. Bellini, B., C. A. Lima, E., & Jantarit, S. (2022). First record of the boneti-group of Coecobrya Yosii, 1956 (Collembola: Entomobryidae) from Thailand, with the description of three new cave species of the genus (SCIE). Zootaxa, 5214(3), 365–392.
3
Promdam, R., Martin, E., & Jantarit, S. (2022). Brachyuran crabs (Crustacea: Decapoda) in the limestone caves of Thailand, with a checklist of freshwater cave-dwelling crabs in Southeast Asia. Edaphologia, 110, 1-17.
4
Nilsai, A., Detcharoen, M., Nunes Godeiro, N., & Jantarit, S. (2021). Four new species of troglomorphic Coecobrya Yosii, 1956 (Collembola, Entomobryidae) from Thailand based on morphological and molecular evidence, with an updated key of Thai troglomorphic species (SCIE). Subterranean Biology, 41, 1-42.
5
Surakhamhaeng, K., Deharveng, L., & Jantarit, S. (2021). Three new species of cave Troglopedetes (Collembola, Paronellidae, Troglopedetinae) from Thailand, with a key to the Thai species (SCIE). Subterranean Biology, 40, 129-174.
6
Likhitrakarn, N., Golovatch, S., & Jantarit, S. (2021). Two new species of the millipede genus Glyphiulus Gervais, 1847 (Diplopoda, Spirostreptida, Cambalopsidae) from caves in northern Thailand (SCIE). Zookeys, 1056, 173 - 189.
7
Yanagisawa, S., Sakamaki, Y., Jantarit, S., & Shimano, S. (2021). A New Species Of The Genus Eucorydia (Blattodea: Corydiidae) From Chiang Mai In Northern Thailand. Species Diversity, 26(2), 191-195.
8
Jaitrong, W., Pitaktunsakul, P., & Jantarit, S. (2021). A NEW SPECIES OF THE GENUS CAREBARA WESTWOOD, 1840(HYMENOPTERA: FORMICIDAE: MYRMECINAE) INHABITSA CAVE IN THAILAND. Far Eastern Entomologist, 425, 7-20.
9
Jantarit, S., & Sangsiri, T. (2020). Two new species of Alloscopus from caves in Thailand, with a key to world species of the genus (Hexapoda: Collembola). Raffles Bulletin Of Zoology, 35, 48-60.
10
Jantarit, S., Promdam, R., & Wongkamhaeng, K. (2020). Theosbaena loko sp. n. a new stygobiotic microshrimp (Thermosbaenacea: Halosbaenidae) from southern Thailand. Biodiversity Data Journal, 2020, e59528.
11
Jantarit, S., Surakhamhaeng, K., & Louis, D. (2020). The multiformity of antennal chaetae in Troglopedetes Joseph, 1872 (Collembola, Paronellidae,Troglopedetinae), with descriptions of two new species from Thailand (SCIE). Zookeys, 2020(987), 1 - 40.
12
Yin, Z., & Jantarit, S. (2019). Araneibatrus phuphaphet sp. nov., a new cavernicolous Pselaphinae from Satun Geopark, southern Thailand (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae). Zootaxa, 4691(1), 1-8.
13
Jantarit, S., Satasook, C., & Deharveng, L. (2019). Coecobrya sirindhornae sp. n., the most highly troglomorphic Collembola in Southeast Asia (Collembola, Entomobryidae). Zookeys, 2019, 21-44.
14
Pfingstl, T., Lienhard, A., Shimano, S., Bin Yasin, Z., Tan Shau-hwai, A., Jantarit, S., & Petcharad, B. (2019). Systematics, genetics, and biogeography of intertidal mites (Acari, Oribatida) from the Andaman Sea and Strait of Malacca. Journal Of Zoological Systematics And Evolutionary Research, 57(1), 91-112.
15
Srilopan, S., Bumrungsri, S., & Jantarit, S. (2018). The Wrinkle-Lipped Free-Tailed Bat (Chaerephon plicatus Buchannan, 1800) Feeds Mainly on Brown Planthoppers in Rice Fields of Central Thailand. Acta Chiropterologica, 20(1), 207-219.
16
Zhang, F., Jantarit, S., Nilsai, A., Stevens, M., Ding, Y., & Satasook, C. (2018). Species delimitation in the morphologically conserved Coecobrya (Collembola: Entomobryidae): A case study integrating morphology and molecular traits to advance current taxonomy. Zoologica Scripta, 47(3), 342-356.
17
Nilsai, A., Jantarit, S., Satasook, C., & Zhang, F. (2017). Three new species of coecobrya (Collembola: Entomobryidae) from caves in the Thai peninsula. Zootaxa, 4286(2), 187-202.
18
Jantarit, S., Bedos, A., & Deharveng, L. (2016). An annotated checklist of the Collembolan fauna of Thailand. Zootaxa, 4169(2), 301-360.