บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

หทัยขวัญ จันทร์โสด

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2551
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย